متن حقوقی وکالت کاری اموال غیرمنقول(اخذ وام بانک کشاورزی)

ارسال شده توسط در تاریخ 14 مهر 1397 | موضوع : اسناد, رهنی, وکالت

مراجعه به هریک از سازمان ها، ادارات، شهرداری ها و موسسات و اخذ استعلام و به رهن و وثیقه گذاردن اصل و مازاد — دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر در قبال هر نوع بدهی و تعهد و الزامات وکیل یا شخص ثالث در قبال بانک کشاورزی ناشی از تسهیلات اعتباری بانک مزبور در قالب عقود اسلامی از قبیل قرض الحسنه، مشارکت مدنی، خرید و فروش اقساطی، خرید و فروش سلف، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، جعاله، مساقات، مزارعه، خرید دین، استصناع، صکوک، مرابحه، رهن و هر گونه خدمات بانکی از قبیل تقاضا و اخذ ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی تحت هر عنوان ایجاباً و قبولاً که وکیل با نام و به نفع خود یاس شخص ثالث با بانک کشاورزی انجام می‌‌دهد با منعقد می‌کند به هر مدت و مبلغ و قید و شرط و تحت تمام قیود و الزامات و تعهداتی که بانک کشاورزی تعیین می کند و سپردن هرگونه قیام و اقدام به تمام تشریفات معاملات مذکور و با حق فروش کلیه اموال مذکور
منحصراً به منظور تایید کلیه بدهی‌های وکیل یا شخص ثالث ناشی از عقود و خدمات مذکور و معاملات فوق به بانک کشاورزی و نیز حق توکیل وکالت در فروش اموال مرقوم به بانک کشاورزی و نیز هرگونه توافق با بانک کشاورزی برای تعیین تکلیف ناشی از اخذ تسهیلات یا خدمات و انجام معاملات مذکور در قالب تغییر سررسید، تجمیع و تقسیط، استمهال و امهال و تمدید و تنظیم و امضاء اسناد و توافقنامه و قرارداد های متمم یا هرگونه سندی که به منزله توافق محسوب شود.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم حق انجام موارد وکالت را به کرات دارد و نیز حق امضای کلیه درخواست‌ها، اوراق، اسناد و دفاتر و قراردادها و به طور کلی کلیه اقدامات و عملیات و تشریفات لازم برای انجام مورد وکالت را دارد و امضای وکیل در کلیه موارد و مراحل به منزله امضای موکل است و دارای همان اعتبار و نفوذ خواهد بود. عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج به مدت ده سال از تاریخ تنظیم وکالتنامه شرط کردید.

وکالت کاری انجام امور مربوط به ملک

ارسال شده توسط در تاریخ 19 تیر 1395 | موضوع : وکالت

مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ، دارایی ، شهرداری (شورای شهر) و دهداری و دهیاری و نیروی انتظامی ، دادسرا، دادگستری(شورای حل اختلاف)، مراجع تجدید نظر، سازمان مسکن و شهرسازی ، فرمانداری ، دفاتر اسناد رسمی  و مراجعه به کمیته امداد امام خمینی جهت امور اداری موکل و ادارات آب و برق و گاز جهت دریافت اشتراک گاز و مخابرات در سراسر کشور و کلیه ادارات و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و مراجع و مقامات ذیصلاح دیگری که ذکری از نام آنها برده نشده است و انجام کلیه کارهای اداری و قانونی و ثبتی موکل و عنداللزوم پیگیری و انجام عملیات ثبتی موکل و پرداخت هزینه ها و اخذ هرگونه گواهی و مجوز و استعلام و نامه و مفاصاحساب و عنداللزوم دریافت دعوتنامه و شرکت در کمیسیون های اداری و مربوطه و اعتراض به آراء و نظریه های صادره و دفاع از حقوق موکل و تشکیل و تکمیل پرونده در هئیت تعیین تکلیف جهت مالکیت موکل به استناد ماده واحده سازمان جنگل ها و مراتع کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (اراضی اختلافی ماده 56 سابق تبصره 2) تقاضا و تسلیم مدارک و مستندات در مقابل اخذ رسید به ادارات فوق الذکر و تحصیل هر گونه مدرک و مجوز قانونی جهت اثبات مالکیت موکل وانجام کلیه کارهای اداری و قانونی و ثبتی موکل با حق مراجعه به مراجع فوق الذکر و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و دفاع از آن و دفاع از دعاوی علیه موکل نسبت به هرخواسته و به هرمیزان و دریافت یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی با حق مراجعه به تمامی مراجع فوق الذکر و مربوطه و انجام کلیه امور اداری و قانونی موکل راجع به سهم موکل به نحوی که که در هیچ یک از مراحل فوق نیازی به حضور موکل نباشد و تقاضا و تهیه رونوشت اسناد و مدارک مربوطه و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک وثبت دفاتر مربوطه و انجام سایر تشریفات اداری و قانونی.