وکالت بهره برداری چاه آب

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : وکالت

مراجعه به كليه ادارات و دواير دولتي و غير دولتي و دارايي و جهاد كشاورزي و شركت هاي منطقه اي آب و برق استان ——–  و ارائه اسناد و مدارك و اخذ كليه مفاصا حساب ها و واريز كليه ماليات ها و عوارض در خصوص پروانه بهره برداري چاه آب شماره ——– مورخ ——–  صادره از وزارت نیرو سازمان آب منطقه ای اصفهان واقع در جونقان مربوط به یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی ——– اصلی از ——– فرعی و پس از اخذ استعلامات و در صورت نبودن هيچ گونه موانع قانوني و اخذ كليه مفاصا حساب ها اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از صلح و یا قطعي خواه به نام خود يا هر كس ديگر و به هر مبلغ و قيد و شرط كه وكيل مرقوم صلاح و مقتضي بداند و اخذ بها و تحويل آن و ضمانت در كشف فساد و اسقاط نمودن كافه خيارات و اعلام حضور در دفاتر اسناد رسمي و امضاي ذيل كليه اوراق و دفاتر رسمي از طرف موكل و به طور كلي انجام كليه اموري كه لازم و ضروري باشد به نحوي كه در هيچ يك از مراحل نيازي به حضور و امضاي موكل مرقوم نباشد و شرکت در جلسات و اعتراض به آرای صادره و تمدید پروانه فوق الذکر و در صورت لزوم پرداخت خسارات و سپردن هر نوع تعهد به صورت رسمی و یا گواهی امضا موكل مرقوم ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل را تا پايان مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود
حدود و اختيارات وكيل به شرح بالا  نسبت به انجام مورد وكالت تام الاختيار و قائم مقام شرعي و قانوني موكلين بوده و امضاء ايشان نافذ و معتبر مي باشد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

با تشکر از جناب وحید ریاحی که این متن رو در اختیار گذاشتند.