متن حقوقی وکالت اسقاط وسائل نقلیه

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1396 | موضوع : اسناد, وکالت

انجام کلیه امور مالی ، اداری و تشریفاتی موکل به اظهار در خصوص ششدانگ یکدستگاه —- با مشخصات فوق با حق مراجعه به تمامی ادارات ، سازمانها ونهادهای دولتی ، غیر دولتی و وابسته ، اداره راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری یا مراکز مجاز تعیین شده تعویض پلاک همچنین مراکز اسقاط خودرو های فرسوده و کلیه دفاتر اسناد رسمی ویا هر مرجع و مقامی که وکیل صلاح ومقتضی بداند بمنظور انجام کلیه امور اداری وتشریفاتی خودرو موصوف و اقدام به تعویض و فک پلاک شناسایی قدیم و نصب پلاک جدید احتمالی آن بر روی خودرو و ارائه و اخذ کلیه اسناد و مدارک و شناسنامه جدید خودرو به نام خود و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر و ثبت تغییرات مزبور در نظام راهنمایی و رانندگی و صدور کارت و غیره یا المثنی های آن و سپردن هرگونه شرط و تعهد و التزام و تصدیق امضاء مدارک با داشتن کلیه اختیارات اعم از درخواست بازدید و کارشناسی و معاینه فنی و النهایه اخذ فرم تأییدیه نقل و انتقال و سایر تشریفات قانونی مذکور، ثبت در لیست سیاه ویا اعلام مفقودی مدارک مالکیت واسناد خودرو باحق درخواست صدور المثنی مدارک وتحویل گرفتن آنها و همچنین اقدام به اسقاط و از رده خارج نمودن خودروی موصوف در مراکز اسقاط خودرو و حمل به پارکینگ و تحویل دادن خودرو و نیز ثبت نام نمودن در سیستم تبصره 13 و درخواست خودروی جایگزین به هر نحو وترتیب و تحویل گرفتن خودرو موصوف ویا استفاده نمودن از ارزش گواهی آن در طرح واردات ویا شماره گذاری ویا هرگونه استفاده ویا بهره برداری دیگر ازگواهی مزبور ، با حق رفع هرگونه بازداشت احتمالی و حق اعتراض به جرائم خلافی و مراجعه به شواری حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی یا هر مرجع قضایی یا غیر قضایی و انتظامی به نحوی که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا امضاء مجدد موکل نبوده باشد .
حدود اختیارات: وکلای مرقوم منفرداً و یا متفقاً در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای اختیارات تامه بوده و هر عمل و امضاء و اقدام وکلای به منزله و در حکم عمل و امضاء اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین را تا خاتمه و انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود و مفاد این برگ فقط در نفس مورد وکالت موثر است