متن حقوقی وکالت نامه جهت انجام امور مربوط به سهام

ارسال شده توسط در تاریخ 9 خرداد 1399 | موضوع : اسناد, وکالت

در خصوص مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار ، شرکت سپرده گزاری مرکزی و شرکت های کارگزاری به منظور پذیره نویسی و خریداری هر نوع سهام بنام و برای موکل بصورت برخط(آنلاین) یا آفلاین و اعمال کلیه حقوق و اختیارات متصوره فعلی یا آتی موکل نسبت به سهام پذیره نویسی و یا خریداری شده به نحوی که وکیل هر گونه اقدامی را که موکل می تواند به عنوان صاحب حقوق و امتیازات مذکور اعمال نماید به قائم مقامی وی بدون هیچگونه محدودیتی اعمال و اجرا نماید اعم از دعوت از مجامع عمومی به طور عادی و فوق العاده و حضور در مجامع عمومی مذکور و دادن رای موافق و مخالف و اعتراض نسبت به آرا صادره با حق دریافت و برداشت وجوه آن بنفع موکل و امضا دفتر ثبت سهام و بطور کلی اعمال کلیه حقوق مالکانه موکل در ارتباط با سهام و منافع آن بدون هیچگونه قید و شرط و محدودیت انتقال و فروش کلیه  سهام و منافع موکل کلاً یا جزاً بهر شخص حقیقی یا حقوقی ولو شخص خود به هر مبلغ  و قید و شرط که وکیل صلاح و مقتضی بداند با حق اخذ بها و ارزش اسمی سهام و ثمن معامله و تحویل سهام انتقالی به متعامل با حق اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن و غبن فاحش و ضمانت کشف فساد و سپردن هر گونه تعهد و تضمین و امضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک مربوطه.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد و مفاد این  سند فقط نفس  وکالت  موثر است.

بروزرسانی نهم خرداد 1399