متن حقوقی وکالت فک پلاک و ترهین شرکت نگین خودرو ایرسا ( نگین خودرو )

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, وکالت

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیردولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارائی و نیروی انتظامی و به ویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی ،اعم از اجرائیات، شماره گذاری و واحد نقل و انتقال خودرویی ناجا، ادارات آگاهی، شوراهای حل اختلاف، دادگاه ها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هرگونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هر گونه سند و مدرکی در خصوص: یک دستگاه خودروی سواری —- موضوع قرارداد شماره —- جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارابودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه، پیگیری و رفع شکایتهای احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت، تادیه هزینه های قانونی و عندالزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپردن هر گونه تعهد و قبول هرگونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هرگونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و همچنین توثبق و ترهین خودرو فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هرگونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت یا حق انجام کلیه مکاتبات یا سلب نمودن هرگونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره.

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیرداری اختیارات نامه مزبوره می باشد. امضا و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و داری اثر و اعتبار قانونی می‌باشد به نحویکه در هیچیک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمن امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود. این وکالتنامه تا پایان تعهدات خریدار و وصول تمامی مطالبات فروشنده اعم از نقدی و اقساطی دارای اعتبار می‌باشد.

 

اطلاعات شرکت:

شرکت توسعه خدمات بازرگانی نگین خودرو ایرسا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۳۷۱۹۳ ، تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ، محل ثبت: تهران ، شماره ثبت: ۳۷۳۹۴۵ نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پل پارک وی، نبش کوچه قرنی، ساختمان نگین خودرو، تلفن: ۷۳۰۴۵۴۰۱

متن حقوقی وکالت اسقاط وسائل نقلیه

ارسال شده توسط در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, وکالت

انجام كليه امور مالي ، اداري و تشريفاتي موكل به اظهار در خصوص ششدانگ يكدستگاه —- با مشخصات فوق با حق مراجعه به تمامي ادارات ، سازمانها ونهادهاي دولتي ، غير دولتي و وابسته ، اداره راهنمايي و رانندگي و شماره گذاري يا مراكز مجاز تعيين شده تعويض پلاك همچنين مراكز اسقاط خودرو هاي فرسوده و كليه دفاتر اسناد رسمي ويا هر مرجع و مقامي كه وكيل صلاح ومقتضي بداند بمنظور انجام كليه امور اداري وتشريفاتي خودرو موصوف و اقدام به تعويض و فك پلاك شناسايي قديم و نصب پلاك جديد احتمالي آن بر روي خودرو و ارائه و اخذ كليه اسناد و مدارك و شناسنامه جديد خودرو به نام خود و يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگر و ثبت تغييرات مزبور در نظام راهنمايي و رانندگي و صدور كارت و غيره يا المثني هاي آن و سپردن هرگونه شرط و تعهد و التزام و تصديق امضاء مدارك با داشتن كليه اختيارات اعم از درخواست بازديد و كارشناسي و معاينه فني و النهايه اخذ فرم تأييديه نقل و انتقال و ساير تشريفات قانوني مذكور، ثبت در ليست سياه ويا اعلام مفقودي مدارك مالكيت واسناد خودرو باحق درخواست صدور المثني مدارك وتحويل گرفتن آنها و همچنين اقدام به اسقاط و از رده خارج نمودن خودروي موصوف در مراكز اسقاط خودرو و حمل به پاركينگ و تحويل دادن خودرو و نيز ثبت نام نمودن در سيستم تبصره ۱۳ و درخواست خودروي جايگزين به هر نحو وترتيب و تحويل گرفتن خودرو موصوف ويا استفاده نمودن از ارزش گواهي آن در طرح واردات ويا شماره گذاري ويا هرگونه استفاده ويا بهره برداري ديگر ازگواهي مزبور ، با حق رفع هرگونه بازداشت احتمالي و حق اعتراض به جرائم خلافي و مراجعه به شواري حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي يا هر مرجع قضايي يا غير قضايي و انتظامي به نحوي كه در هيچ مورد احتياج به حضور و يا امضاء مجدد موكل نبوده باشد .
حدود اختيارات: وكلاي مرقوم منفرداً و يا متفقاً در انجام مورد وكالت با حق توكيل غير داراي اختيارات تامه بوده و هر عمل و امضاء و اقدام وكلاي به منزله و در حكم عمل و امضاء اقدام موكل نافذ و معتبر است و موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل و ضم وكيل و امين را تا خاتمه و انجام كامل مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود و مفاد اين برگ فقط در نفس مورد وكالت موثر است

متن حقوقی وکالت استفاده از کالاهای مزایده ایی

ارسال شده توسط در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, وکالت

مورد وكالت در خصوص مراجعه به — و كليه ادارات و دواير و شرکت های تابعه آن و اقدام به تحويل و ترخيص و انتقال كليه كالاهاي موضوع مزايده شماره — مورخ — كه موكل برنده آن مزايده ميباشد با حق پرداخت كليه حقوق و مبالغ و سپردن هرگونه تعهد و تضمين و با حق امضا ذيل اوراق و اسناد و مدارك مربوطه
حدود اختيارات: وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت داراي اختيارات تامه و مطلقه قانوني ميباشد و امضا و اقدام وي به منزله امضا و اقدام موكل نافذ و معتبر بوده و نيازي به حضور و كسب اجازه مجدد از موكل نخواهد بود . مفاد اين برگ فقط در نفس وكالت موثر است.

وکالت بهره برداری چاه آب

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : وکالت

مراجعه به كليه ادارات و دواير دولتي و غير دولتي و دارايي و جهاد كشاورزي و شركت هاي منطقه اي آب و برق استان ——–  و ارائه اسناد و مدارك و اخذ كليه مفاصا حساب ها و واريز كليه ماليات ها و عوارض در خصوص پروانه بهره برداري چاه آب شماره ——– مورخ ——–  صادره از وزارت نیرو سازمان آب منطقه ای اصفهان واقع در جونقان مربوط به یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی ——– اصلی از ——– فرعی و پس از اخذ استعلامات و در صورت نبودن هيچ گونه موانع قانوني و اخذ كليه مفاصا حساب ها اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از صلح و یا قطعي خواه به نام خود يا هر كس ديگر و به هر مبلغ و قيد و شرط كه وكيل مرقوم صلاح و مقتضي بداند و اخذ بها و تحويل آن و ضمانت در كشف فساد و اسقاط نمودن كافه خيارات و اعلام حضور در دفاتر اسناد رسمي و امضاي ذيل كليه اوراق و دفاتر رسمي از طرف موكل و به طور كلي انجام كليه اموري كه لازم و ضروري باشد به نحوي كه در هيچ يك از مراحل نيازي به حضور و امضاي موكل مرقوم نباشد و شرکت در جلسات و اعتراض به آرای صادره و تمدید پروانه فوق الذکر و در صورت لزوم پرداخت خسارات و سپردن هر نوع تعهد به صورت رسمی و یا گواهی امضا موكل مرقوم ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل را تا پايان مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود
حدود و اختيارات وكيل به شرح بالا  نسبت به انجام مورد وكالت تام الاختيار و قائم مقام شرعي و قانوني موكلين بوده و امضاء ايشان نافذ و معتبر مي باشد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

با تشکر از جناب وحید ریاحی که این متن رو در اختیار گذاشتند.