متن حقوقی وکالت فک پلاک و ترهین شرکت نگین خودرو ایرسا ( نگین خودرو )

ارسال شده توسط در تاریخ 17 بهمن 1396 | موضوع : اسناد, وکالت

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیردولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارائی و نیروی انتظامی و به ویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی ،اعم از اجرائیات، شماره گذاری و واحد نقل و انتقال خودرویی ناجا، ادارات آگاهی، شوراهای حل اختلاف، دادگاه ها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هرگونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هر گونه سند و مدرکی در خصوص: یک دستگاه خودروی سواری —- موضوع قرارداد شماره —- جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارابودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه، پیگیری و رفع شکایتهای احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت، تادیه هزینه های قانونی و عندالزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپردن هر گونه تعهد و قبول هرگونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هرگونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و همچنین توثبق و ترهین خودرو فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هرگونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت یا حق انجام کلیه مکاتبات یا سلب نمودن هرگونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره.

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیرداری اختیارات نامه مزبوره می باشد. امضا و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و داری اثر و اعتبار قانونی می‌باشد به نحویکه در هیچیک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمن امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود. این وکالتنامه تا پایان تعهدات خریدار و وصول تمامی مطالبات فروشنده اعم از نقدی و اقساطی دارای اعتبار می‌باشد.

 

اطلاعات شرکت:

شرکت توسعه خدمات بازرگانی نگین خودرو ایرسا (سهامی خاص)

شناسه ملی: 10320237193 ، تاریخ ثبت: 1389/02/18 ، محل ثبت: تهران ، شماره ثبت: 373945 نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پل پارک وی، نبش کوچه قرنی، ساختمان نگین خودرو، تلفن: 73045401

متن حقوقی وکالت اسقاط وسائل نقلیه

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1396 | موضوع : اسناد, وکالت

انجام کلیه امور مالی ، اداری و تشریفاتی موکل به اظهار در خصوص ششدانگ یکدستگاه —- با مشخصات فوق با حق مراجعه به تمامی ادارات ، سازمانها ونهادهای دولتی ، غیر دولتی و وابسته ، اداره راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری یا مراکز مجاز تعیین شده تعویض پلاک همچنین مراکز اسقاط خودرو های فرسوده و کلیه دفاتر اسناد رسمی ویا هر مرجع و مقامی که وکیل صلاح ومقتضی بداند بمنظور انجام کلیه امور اداری وتشریفاتی خودرو موصوف و اقدام به تعویض و فک پلاک شناسایی قدیم و نصب پلاک جدید احتمالی آن بر روی خودرو و ارائه و اخذ کلیه اسناد و مدارک و شناسنامه جدید خودرو به نام خود و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر و ثبت تغییرات مزبور در نظام راهنمایی و رانندگی و صدور کارت و غیره یا المثنی های آن و سپردن هرگونه شرط و تعهد و التزام و تصدیق امضاء مدارک با داشتن کلیه اختیارات اعم از درخواست بازدید و کارشناسی و معاینه فنی و النهایه اخذ فرم تأییدیه نقل و انتقال و سایر تشریفات قانونی مذکور، ثبت در لیست سیاه ویا اعلام مفقودی مدارک مالکیت واسناد خودرو باحق درخواست صدور المثنی مدارک وتحویل گرفتن آنها و همچنین اقدام به اسقاط و از رده خارج نمودن خودروی موصوف در مراکز اسقاط خودرو و حمل به پارکینگ و تحویل دادن خودرو و نیز ثبت نام نمودن در سیستم تبصره 13 و درخواست خودروی جایگزین به هر نحو وترتیب و تحویل گرفتن خودرو موصوف ویا استفاده نمودن از ارزش گواهی آن در طرح واردات ویا شماره گذاری ویا هرگونه استفاده ویا بهره برداری دیگر ازگواهی مزبور ، با حق رفع هرگونه بازداشت احتمالی و حق اعتراض به جرائم خلافی و مراجعه به شواری حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی یا هر مرجع قضایی یا غیر قضایی و انتظامی به نحوی که در هیچ مورد احتیاج به حضور و یا امضاء مجدد موکل نبوده باشد .
حدود اختیارات: وکلای مرقوم منفرداً و یا متفقاً در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای اختیارات تامه بوده و هر عمل و امضاء و اقدام وکلای به منزله و در حکم عمل و امضاء اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین را تا خاتمه و انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود و مفاد این برگ فقط در نفس مورد وکالت موثر است

متن حقوقی وکالت استفاده از کالاهای مزایده ایی

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1396 | موضوع : اسناد, وکالت

مورد وکالت در خصوص مراجعه به — و کلیه ادارات و دوایر و شرکت های تابعه آن و اقدام به تحویل و ترخیص و انتقال کلیه کالاهای موضوع مزایده شماره — مورخ — که موکل برنده آن مزایده میباشد با حق پرداخت کلیه حقوق و مبالغ و سپردن هرگونه تعهد و تضمین و با حق امضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک مربوطه
حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی میباشد و امضا و اقدام وی به منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر بوده و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد از موکل نخواهد بود . مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است.

وکالت بهره برداری چاه آب

ارسال شده توسط در تاریخ 10 بهمن 1394 | موضوع : وکالت

مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و دارایی و جهاد کشاورزی و شرکت های منطقه ای آب و برق استان ——–  و ارائه اسناد و مدارک و اخذ کلیه مفاصا حساب ها و واریز کلیه مالیات ها و عوارض در خصوص پروانه بهره برداری چاه آب شماره ——– مورخ ——–  صادره از وزارت نیرو سازمان آب منطقه ای اصفهان واقع در جونقان مربوط به یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی ——– اصلی از ——– فرعی و پس از اخذ استعلامات و در صورت نبودن هیچ گونه موانع قانونی و اخذ کلیه مفاصا حساب ها اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از صلح و یا قطعی خواه به نام خود یا هر کس دیگر و به هر مبلغ و قید و شرط که وکیل مرقوم صلاح و مقتضی بداند و اخذ بها و تحویل آن و ضمانت در کشف فساد و اسقاط نمودن کافه خیارات و اعلام حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای ذیل کلیه اوراق و دفاتر رسمی از طرف موکل و به طور کلی انجام کلیه اموری که لازم و ضروری باشد به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضای موکل مرقوم نباشد و شرکت در جلسات و اعتراض به آرای صادره و تمدید پروانه فوق الذکر و در صورت لزوم پرداخت خسارات و سپردن هر نوع تعهد به صورت رسمی و یا گواهی امضا موکل مرقوم ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا پایان مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود
حدود و اختیارات وکیل به شرح بالا  نسبت به انجام مورد وکالت تام الاختیار و قائم مقام شرعی و قانونی موکلین بوده و امضاء ایشان نافذ و معتبر می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

 

 

با تشکر از جناب وحید ریاحی که این متن رو در اختیار گذاشتند.