الزام به دریافت موافقت وزارت نفت در نقل و انتقال جایگاههای سوخت

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

۲۴۱۰۰۱/۴۵۹۲۵ك
۱۳۸۹/۱۰/۲۵
بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»

‏وزارت نفت

‏وزيران عضو كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ ‏به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت ۴۳۴۵۸هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ ‏تصويب نمودند:

‏كاربري جايگاه هاي (CNG) همانند جايگاه هاي عرضه سوخت، كاربري خدماتي تعيين مي شود و فروش يا واگذاري جايگاه هاي يادشده، با رعايت كاربري و صرفاً براساس ضوابط و مقررات مربوط و موافقت وزارت نفت (شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) امكان پذير است.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي -‏ معاون اول رييس جمهور

 

منبع: مقرره ۵۸۳۵۷ : اجازه فروش يا واگذاري وتعيين كاربري خدماتي براي جايگاه هاي (CNG)

عدم تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد نسبت به وکالت های فروش خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ | موضوع : اطلاعیه ها

267-1443

جناب آقای احمدلو
سردفتر محترم اسناد رسمی شماره ۱۱ مرند و رئیس کمیسیون حقوقی و وحدت رویه کانون سردفتران آذربایجان شرقی

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۱/۶۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ در خصوص شمول و یا عدم شمول مجدد مالیات نقل و انتقال مربوط به سند وکالت برای فروش خودرو دارای مدت اعتبار در زمان تنظیم سند جدید (اعم از وکالت فروش و یا سند قطعی) به اطلاع میرساند:
به استناد مقررات تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی ه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ نماید.همچنین به موجب تبصره (۲) ماده ۴۲ قانون مذکور دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خود را تصریح نمایند.
وفق مقررات تبصره ماده(۶) آیین نامه اجرایی فصل نهم قنون یادشده موضوع مصوبه شماره ۱۶۳۴۷۲/ت۴۳۸۸۶ک مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد ، تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل ، درصورتی که زمان تنظیم سند وکالت خدرو ، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
با عنایت به موارد فوق الذکر و مستفاد از تبصره ماده (۶) آیین نامه مورد اشاره، در صورت تنظیم سند جدید(اعم از وکالت برای فروش یا سند قطعی) به نام همان وکیل که در زمان تنظیم سند(اولیه)وکالت فروش خودرو ، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، فارغ از مدت اعتبار وکالت ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجد نخواهد بود.لیکن در صورت انتقال خودرو به شخص دیگری غیر از وکیل مربوطه ، مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۲ قانون مذکور (بغیر از موارد مذکور در تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون مرقوم) مشمول مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش های مندرج در جداول اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در زمان تنظیم اسناد اخیرالذکر خواهد بود.
شایان ذکر است به موجب تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون مزبور ، فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

 

جعفر ابراهیم بیگی
مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان