الزام به دریافت موافقت وزارت نفت در نقل و انتقال جایگاههای سوخت

ارسال شده توسط در تاریخ 18 مهر 1395 | موضوع : اطلاعیه ها

۲۴۱۰۰۱/۴۵۹۲۵ک
۱۳۸۹/۱۰/۲۵
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»

‏وزارت نفت

‏وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ ‏به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت ۴۳۴۵۸هـ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ ‏تصویب نمودند:

‏کاربری جایگاه های (CNG) همانند جایگاه های عرضه سوخت، کاربری خدماتی تعیین می شود و فروش یا واگذاری جایگاه های یادشده، با رعایت کاربری و صرفاً براساس ضوابط و مقررات مربوط و موافقت وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) امکان پذیر است.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

 

منبع: مقرره 58357 : اجازه فروش یا واگذاری وتعیین کاربری خدماتی برای جایگاه های (CNG)

عدم تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد نسبت به وکالت های فروش خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ 12 اسفند 1394 | موضوع : اطلاعیه ها

267-1443

جناب آقای احمدلو
سردفتر محترم اسناد رسمی شماره 11 مرند و رئیس کمیسیون حقوقی و وحدت رویه کانون سردفتران آذربایجان شرقی

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 11/617 مورخ 1394/11/17 در خصوص شمول و یا عدم شمول مجدد مالیات نقل و انتقال مربوط به سند وکالت برای فروش خودرو دارای مدت اعتبار در زمان تنظیم سند جدید (اعم از وکالت فروش و یا سند قطعی) به اطلاع میرساند:
به استناد مقررات تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی ه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ نماید.همچنین به موجب تبصره (2) ماده 42 قانون مذکور دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خود را تصریح نمایند.
وفق مقررات تبصره ماده(6) آیین نامه اجرایی فصل نهم قنون یادشده موضوع مصوبه شماره 163472/ت43886ک مورخ 1389/7/22 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد ، تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل ، درصورتی که زمان تنظیم سند وکالت خدرو ، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
با عنایت به موارد فوق الذکر و مستفاد از تبصره ماده (6) آیین نامه مورد اشاره، در صورت تنظیم سند جدید(اعم از وکالت برای فروش یا سند قطعی) به نام همان وکیل که در زمان تنظیم سند(اولیه)وکالت فروش خودرو ، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، فارغ از مدت اعتبار وکالت ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجد نخواهد بود.لیکن در صورت انتقال خودرو به شخص دیگری غیر از وکیل مربوطه ، مطابق تبصره 1 و 2 ماده 42 قانون مذکور (بغیر از موارد مذکور در تبصره 5 ماده 42 قانون مرقوم) مشمول مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش های مندرج در جداول اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در زمان تنظیم اسناد اخیرالذکر خواهد بود.
شایان ذکر است به موجب تبصره (4) ماده 42 قانون مزبور ، فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

 

جعفر ابراهیم بیگی
مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان