متن حقوقی اقرار مدیرعامل و هئیت مدیره برای تاسیس شرکت

ارسال شده توسط در تاریخ 20 خرداد 1396 | موضوع : اسناد, اقرار نامه

اینجانب —- با مشخصات فوق الذکر با سمت —- در شرکت —- در کمال صحت وسلامت اقرار مینمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نیستم و مشمول ممنوعیت های اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی نمیشوم. همچنین در هیچ شرکت دیگری سمت مدیرعاملی نداشته و تنها در این شرکت مدیرعامل میباشم.