متن حقوقی تعهدنامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

تعهد نامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی موضوع تبصره ذیل ردیف (۱) بند (الف)ماده (۳) از آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی   

اینجانب ——- با مشخصات فوق الذکر به نشانی محل کسبی مورد تقاضای صدور پروانه کسب واقع در —-  کد پستی —– در رسته شغلی —- تلفن —- تلفن همراه —- که با ارایه اسناد مالکیت عین و منفعت و یا منافع اعم از اجاره نامه،صلح نامه،هبه،قراردادمشارکت،مبایعه نامه و یا قرارداد های موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی درخواست صدور پروانه کسب موقت و یا دائم از اتحادیه صنف — شهرستان —- را دارم در کمال صحت و سلامت عقل و روان عالماً و عامداً ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد میگردم کلیه مسئولیتهای جزایی و حقوقی و خسارات احتمالی ناشی از فساد مدارک ارایه شده به هر عنوان و یا عدم انطباق این مدارک با محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب و یا هر گونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به صور پروانه کسب و یا مدارک ارایه شده و یا محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب به عنوان مالک یا مالکین مشاع اعم از مالکیت عین و منفعت و یا منافع از قبیل حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تجارت و یا حقوق صنفی و یا هر نوع مسئولیت حقوقی دیگر مرتبط با این تعهد نامه را شخصاً پذیرا بوده و رأساً در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامد های مترتب بر آن و هر گونه دعاوی احتمالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر عنوان باشم و پس از صدور و اخذ پروانه کسب در صورت ابطال و یا بطلان هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضایی و یا اعلام اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط فردی صاحب پروانه کسب و یا شرایط و ضوابط مکانی محل دارای پروانه کسب از سوی مراجع و یا سازمان ها و یا ادارات و یا نهادها و یا ارگان ها و یا شهرداری ها و یا اتحادیه های صنفی و یا اتاق اصناف و یا کمیسیون نظارت بر اصناف و یا سایر دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول این تعهدنامه بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اتحادیه بنابه اعلام اشخاص حقیقی یا حقوقی مزبور مجاز به ابطال پروانه کسب صادره بوده و هیچ گونه مسئولیتی را تحت هیچ عنوان بر عهده اتحادیه ندانسته و نمیدانم و هیچ گونه ادعا و شکایتی از اتحادیه در این خصوص نداشته و نخواهم داشت و نسبت به اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۵)و ماده (۲۷)و بند (هـ) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی و ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون نظام صنفی و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت صنفی اینجانب در محل مذکور مطابق ماده (۲۷) قانون نظام صنفی هیچ گونه ادعا و اعتراضی ندارم و با اطلاع کامل از مراتب فوق،با امضاء این سند ضمن قبول کلیه موارد مذکور حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم.

متن حقوقی وکالت فک پلاک و ترهین شرکت نگین خودرو ایرسا ( نگین خودرو )

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, وکالت

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیردولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارائی و نیروی انتظامی و به ویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی ،اعم از اجرائیات، شماره گذاری و واحد نقل و انتقال خودرویی ناجا، ادارات آگاهی، شوراهای حل اختلاف، دادگاه ها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هرگونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هر گونه سند و مدرکی در خصوص: یک دستگاه خودروی سواری —- موضوع قرارداد شماره —- جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارابودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه، پیگیری و رفع شکایتهای احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت، تادیه هزینه های قانونی و عندالزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپردن هر گونه تعهد و قبول هرگونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هرگونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و همچنین توثبق و ترهین خودرو فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هرگونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت یا حق انجام کلیه مکاتبات یا سلب نمودن هرگونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره.

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیرداری اختیارات نامه مزبوره می باشد. امضا و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و داری اثر و اعتبار قانونی می‌باشد به نحویکه در هیچیک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمن امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود. این وکالتنامه تا پایان تعهدات خریدار و وصول تمامی مطالبات فروشنده اعم از نقدی و اقساطی دارای اعتبار می‌باشد.

 

اطلاعات شرکت:

شرکت توسعه خدمات بازرگانی نگین خودرو ایرسا (سهامی خاص)

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۳۷۱۹۳ ، تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ، محل ثبت: تهران ، شماره ثبت: ۳۷۳۹۴۵ نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پل پارک وی، نبش کوچه قرنی، ساختمان نگین خودرو، تلفن: ۷۳۰۴۵۴۰۱

متن حقوقی تعهد مفقودی دفترچه زمین شرکت شهرکهای صنعتی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

شركت —– با مشخصات فوق الذكر به نمايندگي آقاي —– با مشخصات فوق الذكر داراي قرارداد تخصيص زمين شماره —– مورخ —- به استحضار ميرساند دفترچه قرارداد مذكور از تاريخ —- مفقود گرديده و عليرغم پيگيري هاي مكرر ، تابحال موفق به يافت آن نگرديدم ، لذا بدينوسيله ضمن اعلام مفقوديت آن خواهشمند است دستور فرمائيد دفترچه المثني را صادر فرمائيد. ضمناً متعهد ميگردم كه به محض يافت شدن اصل دفترچه و يا هرگونه سابقه يا اطلاع از آن، مراتب را سريعاً به شركت شهركهاي صنعتي —- اطلاع و نسبت به اعده آن به شركت شهركهاي صنعتي اقدام نمايم و همچنين اقرار مينمايم كه از بابت فقدان دفترچه قرارداد و صدور دفترچه المثني ، هرگونه مسئوليت يا عواقب يا نتايج ناشي از مفقوديت را شخصاً به عهده گرفته و هرگونه ادعا يا اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نموده و با قبول مسئوليت پاسخگويي به اشخاص ثالث تعهد مينمايم چنانچه از بابت مفقوديت دفترچه قرارداد خساراتي متوجه شركت شهركها گردد، مطابق نظر شركت شهركها جبران نمايم و در صورت كشف خلاف مراتب اعلام مفقوديت ، پاسخگو ضامن شركت و اشخاص ثالث باشم. همچنين اقرار و اذعان مينمايم كه طرف قرارداد و وكلاي آنان تمامي وام ها و تسهيلات دريافتي از بانكها نسبت به دفترچه قرارداد مرقوم و زمين تخصيصي را تسويه نموده اند و در حال حاضر زمين تخصيصي در رهن هيچ يك از بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري نميباشد و در صورت كشف خلاف ، شركت شهركهاي صنعتي حق دارد بدون اخطار قبلي نسبت به فسخ قرارداد و بدون تشريفات قضايي و اداري در هر مرحله اي از ساخت و ساز كه باشد اقدام نمايد و متعهد هرگونه اعتراض و ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود.

وکالت بهره برداری چاه آب

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : وکالت

مراجعه به كليه ادارات و دواير دولتي و غير دولتي و دارايي و جهاد كشاورزي و شركت هاي منطقه اي آب و برق استان ——–  و ارائه اسناد و مدارك و اخذ كليه مفاصا حساب ها و واريز كليه ماليات ها و عوارض در خصوص پروانه بهره برداري چاه آب شماره ——– مورخ ——–  صادره از وزارت نیرو سازمان آب منطقه ای اصفهان واقع در جونقان مربوط به یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی ——– اصلی از ——– فرعی و پس از اخذ استعلامات و در صورت نبودن هيچ گونه موانع قانوني و اخذ كليه مفاصا حساب ها اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از صلح و یا قطعي خواه به نام خود يا هر كس ديگر و به هر مبلغ و قيد و شرط كه وكيل مرقوم صلاح و مقتضي بداند و اخذ بها و تحويل آن و ضمانت در كشف فساد و اسقاط نمودن كافه خيارات و اعلام حضور در دفاتر اسناد رسمي و امضاي ذيل كليه اوراق و دفاتر رسمي از طرف موكل و به طور كلي انجام كليه اموري كه لازم و ضروري باشد به نحوي كه در هيچ يك از مراحل نيازي به حضور و امضاي موكل مرقوم نباشد و شرکت در جلسات و اعتراض به آرای صادره و تمدید پروانه فوق الذکر و در صورت لزوم پرداخت خسارات و سپردن هر نوع تعهد به صورت رسمی و یا گواهی امضا موكل مرقوم ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل را تا پايان مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود
حدود و اختيارات وكيل به شرح بالا  نسبت به انجام مورد وكالت تام الاختيار و قائم مقام شرعي و قانوني موكلين بوده و امضاء ايشان نافذ و معتبر مي باشد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

با تشکر از جناب وحید ریاحی که این متن رو در اختیار گذاشتند.