متن حقوقی تعهدنامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی

ارسال شده توسط در تاریخ 18 بهمن 1396 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

تعهد نامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی موضوع تبصره ذیل ردیف (1) بند (الف)ماده (3) از آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون نظام صنفی   

اینجانب ——- با مشخصات فوق الذکر به نشانی محل کسبی مورد تقاضای صدور پروانه کسب واقع در —-  کد پستی —– در رسته شغلی —- تلفن —- تلفن همراه —- که با ارایه اسناد مالکیت عین و منفعت و یا منافع اعم از اجاره نامه،صلح نامه،هبه،قراردادمشارکت،مبایعه نامه و یا قرارداد های موضوع ماده (10) قانون مدنی درخواست صدور پروانه کسب موقت و یا دائم از اتحادیه صنف — شهرستان —- را دارم در کمال صحت و سلامت عقل و روان عالماً و عامداً ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد میگردم کلیه مسئولیتهای جزایی و حقوقی و خسارات احتمالی ناشی از فساد مدارک ارایه شده به هر عنوان و یا عدم انطباق این مدارک با محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب و یا هر گونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به صور پروانه کسب و یا مدارک ارایه شده و یا محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب به عنوان مالک یا مالکین مشاع اعم از مالکیت عین و منفعت و یا منافع از قبیل حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تجارت و یا حقوق صنفی و یا هر نوع مسئولیت حقوقی دیگر مرتبط با این تعهد نامه را شخصاً پذیرا بوده و رأساً در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامد های مترتب بر آن و هر گونه دعاوی احتمالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر عنوان باشم و پس از صدور و اخذ پروانه کسب در صورت ابطال و یا بطلان هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضایی و یا اعلام اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط فردی صاحب پروانه کسب و یا شرایط و ضوابط مکانی محل دارای پروانه کسب از سوی مراجع و یا سازمان ها و یا ادارات و یا نهادها و یا ارگان ها و یا شهرداری ها و یا اتحادیه های صنفی و یا اتاق اصناف و یا کمیسیون نظارت بر اصناف و یا سایر دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول این تعهدنامه بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اتحادیه بنابه اعلام اشخاص حقیقی یا حقوقی مزبور مجاز به ابطال پروانه کسب صادره بوده و هیچ گونه مسئولیتی را تحت هیچ عنوان بر عهده اتحادیه ندانسته و نمیدانم و هیچ گونه ادعا و شکایتی از اتحادیه در این خصوص نداشته و نخواهم داشت و نسبت به اجرای مفاد تبصره (2) ماده (5)و ماده (27)و بند (هـ) ماده (30) قانون نظام صنفی و ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون نظام صنفی و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت صنفی اینجانب در محل مذکور مطابق ماده (27) قانون نظام صنفی هیچ گونه ادعا و اعتراضی ندارم و با اطلاع کامل از مراتب فوق،با امضاء این سند ضمن قبول کلیه موارد مذکور حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم.

متن حقوقی وکالت فک پلاک و ترهین شرکت نگین خودرو ایرسا ( نگین خودرو )

ارسال شده توسط در تاریخ 17 بهمن 1396 | موضوع : اسناد, وکالت

مراجعه به کلیه مراجع و ادارات دولتی و غیردولتی و نهادها و سازمانها و بانکها علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و شهرداری و دارائی و نیروی انتظامی و به ویژه ادارات و دوایر راهنمایی و رانندگی ،اعم از اجرائیات، شماره گذاری و واحد نقل و انتقال خودرویی ناجا، ادارات آگاهی، شوراهای حل اختلاف، دادگاه ها و دادسراها در سراسر کشور ایران و دریافت هرگونه مجوز و گواهی و مفاصا حساب و مطالبه و اخذ هر گونه سند و مدرکی در خصوص: یک دستگاه خودروی سواری —- موضوع قرارداد شماره —- جهت تعویض یا فک پلاک منصوبه و دریافت پلاک جدید برای خودروی فوق به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به نام خود وکیل با دارابودن اختیار انجام کلیه تشریفات لازم اعم از تعویض و فک پلاک و مطالبه و دریافت پلاک جدید و تودیع پلاک قبلی نزد مراجع ذیصلاح و اخذ رسید پلاک تودیعی و دریافت صورت وضعیت خلافی و اعتراض به آن نزد راهنمایی و رانندگی یا مراجع قضایی و اعمال تخفیفات لازمه، پیگیری و رفع شکایتهای احتمالی نزد مراجع قضایی و ترخیص و تحویل موضوع وکالت، تادیه هزینه های قانونی و عندالزوم استرداد و دریافت اضافه پرداختی ها و سپردن هر گونه تعهد و قبول هرگونه شرط در جریان تعویض یا فک پلاک و اخذ پلاک جدید و تهیه و تسلیم یا اخذ هرگونه مدرک و مستندات اعم از اصل یا رونوشت از جمله شناسنامه مالکیت و کارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضای ابطال کارت سوخت و یا صدور کارت جدید و اخذ آن و همچنین توثبق و ترهین خودرو فوق الذکر به هر مبلغ و مدت و هر شرایط به نفع خود وکیل و هر شخص حقیقی یا حقوقی بنا به تشخیص وکیل و فک رهن از آن و دیگر تشریفات قانونی آن و پرداخت هرگونه هزینه مترتب بر انجام مورد وکالت یا حق انجام کلیه مکاتبات یا سلب نمودن هرگونه حق ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره.

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیرداری اختیارات نامه مزبوره می باشد. امضا و اقدام و عمل وکیل در انجام مورد وکالت به منزله امضا و اقدام و عمل و اظهار موکل نافذ و معتبر و داری اثر و اعتبار قانونی می‌باشد به نحویکه در هیچیک از موارد فوق نیازی به حضور و اجازه مجدد موکل نباشد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضمن امین و انجام هر عملی منافی با انجام مورد وکالت توسط وکیل را از خود سلب و ساقط نمود. این وکالتنامه تا پایان تعهدات خریدار و وصول تمامی مطالبات فروشنده اعم از نقدی و اقساطی دارای اعتبار می‌باشد.

 

اطلاعات شرکت:

شرکت توسعه خدمات بازرگانی نگین خودرو ایرسا (سهامی خاص)

شناسه ملی: 10320237193 ، تاریخ ثبت: 1389/02/18 ، محل ثبت: تهران ، شماره ثبت: 373945 نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پل پارک وی، نبش کوچه قرنی، ساختمان نگین خودرو، تلفن: 73045401

متن حقوقی تعهد مفقودی دفترچه زمین شرکت شهرکهای صنعتی

ارسال شده توسط در تاریخ 19 اردیبهشت 1396 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

شرکت —– با مشخصات فوق الذکر به نمایندگی آقای —– با مشخصات فوق الذکر دارای قرارداد تخصیص زمین شماره —– مورخ —- به استحضار میرساند دفترچه قرارداد مذکور از تاریخ —- مفقود گردیده و علیرغم پیگیری های مکرر ، تابحال موفق به یافت آن نگردیدم ، لذا بدینوسیله ضمن اعلام مفقودیت آن خواهشمند است دستور فرمائید دفترچه المثنی را صادر فرمائید. ضمناً متعهد میگردم که به محض یافت شدن اصل دفترچه و یا هرگونه سابقه یا اطلاع از آن، مراتب را سریعاً به شرکت شهرکهای صنعتی —- اطلاع و نسبت به اعده آن به شرکت شهرکهای صنعتی اقدام نمایم و همچنین اقرار مینمایم که از بابت فقدان دفترچه قرارداد و صدور دفترچه المثنی ، هرگونه مسئولیت یا عواقب یا نتایج ناشی از مفقودیت را شخصاً به عهده گرفته و هرگونه ادعا یا اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نموده و با قبول مسئولیت پاسخگویی به اشخاص ثالث تعهد مینمایم چنانچه از بابت مفقودیت دفترچه قرارداد خساراتی متوجه شرکت شهرکها گردد، مطابق نظر شرکت شهرکها جبران نمایم و در صورت کشف خلاف مراتب اعلام مفقودیت ، پاسخگو ضامن شرکت و اشخاص ثالث باشم. همچنین اقرار و اذعان مینمایم که طرف قرارداد و وکلای آنان تمامی وام ها و تسهیلات دریافتی از بانکها نسبت به دفترچه قرارداد مرقوم و زمین تخصیصی را تسویه نموده اند و در حال حاضر زمین تخصیصی در رهن هیچ یک از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نمیباشد و در صورت کشف خلاف ، شرکت شهرکهای صنعتی حق دارد بدون اخطار قبلی نسبت به فسخ قرارداد و بدون تشریفات قضایی و اداری در هر مرحله ای از ساخت و ساز که باشد اقدام نماید و متعهد هرگونه اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط نمود.

وکالت بهره برداری چاه آب

ارسال شده توسط در تاریخ 10 بهمن 1394 | موضوع : وکالت

مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و دارایی و جهاد کشاورزی و شرکت های منطقه ای آب و برق استان ——–  و ارائه اسناد و مدارک و اخذ کلیه مفاصا حساب ها و واریز کلیه مالیات ها و عوارض در خصوص پروانه بهره برداری چاه آب شماره ——– مورخ ——–  صادره از وزارت نیرو سازمان آب منطقه ای اصفهان واقع در جونقان مربوط به یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی ——– اصلی از ——– فرعی و پس از اخذ استعلامات و در صورت نبودن هیچ گونه موانع قانونی و اخذ کلیه مفاصا حساب ها اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از صلح و یا قطعی خواه به نام خود یا هر کس دیگر و به هر مبلغ و قید و شرط که وکیل مرقوم صلاح و مقتضی بداند و اخذ بها و تحویل آن و ضمانت در کشف فساد و اسقاط نمودن کافه خیارات و اعلام حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای ذیل کلیه اوراق و دفاتر رسمی از طرف موکل و به طور کلی انجام کلیه اموری که لازم و ضروری باشد به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضای موکل مرقوم نباشد و شرکت در جلسات و اعتراض به آرای صادره و تمدید پروانه فوق الذکر و در صورت لزوم پرداخت خسارات و سپردن هر نوع تعهد به صورت رسمی و یا گواهی امضا موکل مرقوم ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا پایان مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود
حدود و اختیارات وکیل به شرح بالا  نسبت به انجام مورد وکالت تام الاختیار و قائم مقام شرعی و قانونی موکلین بوده و امضاء ایشان نافذ و معتبر می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

 

 

با تشکر از جناب وحید ریاحی که این متن رو در اختیار گذاشتند.