متن حقوقی سند صلح برند (علامت ثبت شده تجاری)

ارسال شده توسط در تاریخ 8 تیر 1395 | موضوع : صلح

مورد صلح: عبارتست از تمامی حقوق تملکی ، عینی، حقیقی، واقعی،فرضی ، احتمالی و متصوره مصالح ناشی از گواهی نامه ثبت علامت به شماره سریال —- و شماره ثبت —- مورخ —- مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کلمه —- طبق نمونه گواهی ثبت شده مذکور با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه بدون استثناء چیزی از آن بطوری که هیچگونه حق و ادعائی تحت هر نام و عنوان و از هر حیث و بابت برای مصالح باقی نماند را بموجب این سند به مصالح صلح نمود ومتصالح از هر جهت قائم مقام قانونی مصالح نسبت به مورد صلح میباشد و متصالح میتوانداز کلیه مزایای مترتبه مورد صلح بهره مند گردد و از مورد صلح استیفای منفعت نماید.
مال الصلح : با توافق و تراضی متصالحین مال الصلح مبلغ —- وجه رایج تعیین و تقویم گردید که تماماً و نقداً تسلیم مصالح باقراره گردیده است. حسب الاقرار مصالح مورد صلح را قبلاً به هر نحو ممکن به غیر واگذار نگردیده است و مصالح مسئول کشف هرگونه فساد احتمالی در این خصوص میباشد و مصالح متعهد با تادیه و پرداخت هر گونه دیون و بدهی های احتمالی مورد صلح تا زمان ثبت این سند گردید ، بدیهی است در غیر اینصورت متصالح می تواند با ارائه قبوض مثتبه آنرا از مصالح مطالبه و وصول نماید، همچنین کلیه خیارات قانونی خصوصاً خیارغبن فاحش باعلی مرتبه از متصالحین سلب و ساقط گردید.
این سند باستناد نامه شماره —– مورخ —– صادره از اداره ثبت علائم تجاری تنظیم گردید، ضمناً مصالح بموجب این سند متعهد گردید چناچه عین یا مشابه مورد صلح را طی سوابق دیگری به ثبت یا به تقاضای ثبت رسانیده باشد به متصالح منتقل نماید، همچنین متصالح نیز متعهد گردید جهت ثبت تغییرات به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نماید.