بهای فروش خودروهای تولید داخلی و وارداتی جهت اجرا در سال 1399 و 2020

ارسال شده توسط در تاریخ 13 دی 1398 | موضوع : اطلاعیه ها

در اجرای مواد 42و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 17 قانون مالیات های مستقیم ، بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛

۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل

۲- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی

۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی

با رعایت نکات ذیل( جهت اجرا در سال 1399 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2020 میلادی برای خودروهای وارداتی) از طریق لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.

 

دانلود جداول مالیاتی انواع خودرو جهت اجرا در سال 1399 و 2020

بهای فروش خودروهای تولید داخلی و وارداتی جهت اجرا در سال 1395 و 2016

ارسال شده توسط در تاریخ 9 دی 1394 | موضوع : اسناد

در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 ، بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل

2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی

با رعایت نکات ذیل( جهت اجرا در سال 1395 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2016 میلادی برای خودروهای وارداتی) از طریق لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.

 

دانلود جداول مالیاتی انواع خودرو جهت اجرا در سال 1395 و 2016

 

منبع: http://tehran778.persianblog.ir/post/431