اعمال ماده ۳۲ و ۴۲

ارسال شده توسط در تاریخ 29 مهر 1399 | موضوع : اطلاعیه ها

اعمال ماده ۳۲ و ۴۲ برای سران دفاتری که به جهت عدم اجرای تبصره ۷ تعرفه حق التحریر مبادرت به تغییر و کاهش مبالغ حق التحریر اسناد می نمایند.