متن حقوقی تعهدنامه آزمون استخدام پیمانی سال 1396

ارسال شده توسط در تاریخ 28 خرداد 1397 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب —- با مشخصات فوق الذکر که به عنوان —- با مقطع و رشته تحصیلی و سهمیه —- در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی جهت خدمت در شهرستان —- پذیرفته شده ام به موجب این سند تعهد مینمایم که :
1- تمامی شرایط لازم در خصوص استخدام در دانشگاه را دارا بوده و ملزم به رعایت آن باشم و هر زمان که مشخصص گردد فاقد شرایط لازم استخدام بوده یا با ارائه گواهی نادرست، خود را واجد شرایط مذکور معرفی نموده¬ام. دانشگاه میتواند نسبت به لغو حکم استخدامی اینجانب اقدام نماید و در این خصوص هیچگونه ادعایی از اینجانب قابل قبول نمیباشد. 2- اقرار و اعتراف مینمایم که مشمول اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش ار یک شغل نمیباشم و در صورتی که خلاف آن احراز گردد، دانشگاه مجاز به لغو حکم استخدام اینجانب میباشد و حق هرگونه اعتراضی از خود سلب و ساقط مینمایم.
3- از نظر سلامت روحی و جسمانی دارای صلاحیت لازم جهت اشتغال شغل و محلی که پذیرفته شده ام باشم و چنانچه بعدا مشخص شود از نظر سلامت مشکل داشته ام دانشگاه میتواند نسبت به لغو حکم استخدام اینجانب اقدام نماید. 4- بر اساس دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده 46 آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب 1391، اینجانب موظف هستم از زمان شروع به کار حداکثر ظرف مدت شش ماه، دوره آموزش های توجیهی بدو خدمت را طی نمایم و همچنین با توجه به مصوبه کمیته آموزش و بهسازی دانشگاه، نسبت به دریافت گواهینامه آموزش سه مهارت ICDL برای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و هفت مهارت ICDL برای مدارک لیسانی و بالاتر، از موسسات آموزشی معتبر (با هماهنگی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری) اقدام و به واحد محل خدمت ارائه نمایم. 5- بر اساس شرایط احراز درج شده در آگهی استخدام و با توجه به بند 1 تذکر سوم بند مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام، مندرج در آگهی استخدام پیمانی، دارای مدرک مورد نیاز شغلی که در آن پذیرفته شده ام میباشم و در صورتی که مدارک اینجانب بالاتر، پایینتر و یا معدل شرایط مندرج در آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام مغایرت داشته باشد هیچگونه حقی و امتیازی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتیجه اولیه، مصاحبه استخدام و حتی در صورت پذیرش نهایی از سایر فرایند جذب و استخدام حذف خواهم شد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت و دانشگاه مجاز میباشد نسبت به لغو حکم استخدامی اینجانب اقدام نماید. 6-با عنایت به تذکرات و توصیه های کلی مندرج در آگهی آزمون استخدام پیمانی مذکور، در شهرستان مورد تقاضا در آزمون که از طریق آزمون و گزینش برای آنجا پذیرفته شده ام، متعهد میباشم به مدت حداقل 5 سال در محل مورد تقاضا خدمت نمایم و طی مدت مذکور هیچگونه درخواستی اعم از انتقال و یا ماموریت بدون فوق العاده و غیره نداشته و به طور کلی به هر دلیل یا بهانه ای از ارائه خدمت در شهرستان محل خدمت خودداری ننمایم. بدیهی است پایان مدت فوق الذکر نیز برای اینجانب ایجاد حق نخواهد نمود و پس از مدت مذکور درخواست اینجانب براساس ضوابط جاری بررسی خواهد شد در صورت عدم امکان انتقال هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. 7- علاوه بر موارد فوق با قبول تمامی شرایط استخدام، مندرج در آگهی آزمون استخدامی مورخ 96/10/1 در کمال صحت نفس و بقای عقل و شعور با رضایت کامل و به دور از هرگونه اکراه و اجبار مفاد تعهدنامه را پذیرفته ام و ملزم به اجرای آن میباشم و حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قانونی و قضایی و … به موجب این تعهدنامه از خود سلب مینمایم و در صورت ادعا فاقد اعتبار و محکوم به رد میباشد.

متن حقوقی تعهدنامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی

ارسال شده توسط در تاریخ 18 بهمن 1396 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

تعهد نامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی موضوع تبصره ذیل ردیف (1) بند (الف)ماده (3) از آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون نظام صنفی   

اینجانب ——- با مشخصات فوق الذکر به نشانی محل کسبی مورد تقاضای صدور پروانه کسب واقع در —-  کد پستی —– در رسته شغلی —- تلفن —- تلفن همراه —- که با ارایه اسناد مالکیت عین و منفعت و یا منافع اعم از اجاره نامه،صلح نامه،هبه،قراردادمشارکت،مبایعه نامه و یا قرارداد های موضوع ماده (10) قانون مدنی درخواست صدور پروانه کسب موقت و یا دائم از اتحادیه صنف — شهرستان —- را دارم در کمال صحت و سلامت عقل و روان عالماً و عامداً ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد میگردم کلیه مسئولیتهای جزایی و حقوقی و خسارات احتمالی ناشی از فساد مدارک ارایه شده به هر عنوان و یا عدم انطباق این مدارک با محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب و یا هر گونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به صور پروانه کسب و یا مدارک ارایه شده و یا محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب به عنوان مالک یا مالکین مشاع اعم از مالکیت عین و منفعت و یا منافع از قبیل حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تجارت و یا حقوق صنفی و یا هر نوع مسئولیت حقوقی دیگر مرتبط با این تعهد نامه را شخصاً پذیرا بوده و رأساً در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامد های مترتب بر آن و هر گونه دعاوی احتمالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر عنوان باشم و پس از صدور و اخذ پروانه کسب در صورت ابطال و یا بطلان هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضایی و یا اعلام اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط فردی صاحب پروانه کسب و یا شرایط و ضوابط مکانی محل دارای پروانه کسب از سوی مراجع و یا سازمان ها و یا ادارات و یا نهادها و یا ارگان ها و یا شهرداری ها و یا اتحادیه های صنفی و یا اتاق اصناف و یا کمیسیون نظارت بر اصناف و یا سایر دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول این تعهدنامه بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اتحادیه بنابه اعلام اشخاص حقیقی یا حقوقی مزبور مجاز به ابطال پروانه کسب صادره بوده و هیچ گونه مسئولیتی را تحت هیچ عنوان بر عهده اتحادیه ندانسته و نمیدانم و هیچ گونه ادعا و شکایتی از اتحادیه در این خصوص نداشته و نخواهم داشت و نسبت به اجرای مفاد تبصره (2) ماده (5)و ماده (27)و بند (هـ) ماده (30) قانون نظام صنفی و ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون نظام صنفی و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت صنفی اینجانب در محل مذکور مطابق ماده (27) قانون نظام صنفی هیچ گونه ادعا و اعتراضی ندارم و با اطلاع کامل از مراتب فوق،با امضاء این سند ضمن قبول کلیه موارد مذکور حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم.

متن حقوقی تعهد مفقودی دفترچه زمین شرکت شهرکهای صنعتی

ارسال شده توسط در تاریخ 19 اردیبهشت 1396 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

شرکت —– با مشخصات فوق الذکر به نمایندگی آقای —– با مشخصات فوق الذکر دارای قرارداد تخصیص زمین شماره —– مورخ —- به استحضار میرساند دفترچه قرارداد مذکور از تاریخ —- مفقود گردیده و علیرغم پیگیری های مکرر ، تابحال موفق به یافت آن نگردیدم ، لذا بدینوسیله ضمن اعلام مفقودیت آن خواهشمند است دستور فرمائید دفترچه المثنی را صادر فرمائید. ضمناً متعهد میگردم که به محض یافت شدن اصل دفترچه و یا هرگونه سابقه یا اطلاع از آن، مراتب را سریعاً به شرکت شهرکهای صنعتی —- اطلاع و نسبت به اعده آن به شرکت شهرکهای صنعتی اقدام نمایم و همچنین اقرار مینمایم که از بابت فقدان دفترچه قرارداد و صدور دفترچه المثنی ، هرگونه مسئولیت یا عواقب یا نتایج ناشی از مفقودیت را شخصاً به عهده گرفته و هرگونه ادعا یا اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نموده و با قبول مسئولیت پاسخگویی به اشخاص ثالث تعهد مینمایم چنانچه از بابت مفقودیت دفترچه قرارداد خساراتی متوجه شرکت شهرکها گردد، مطابق نظر شرکت شهرکها جبران نمایم و در صورت کشف خلاف مراتب اعلام مفقودیت ، پاسخگو ضامن شرکت و اشخاص ثالث باشم. همچنین اقرار و اذعان مینمایم که طرف قرارداد و وکلای آنان تمامی وام ها و تسهیلات دریافتی از بانکها نسبت به دفترچه قرارداد مرقوم و زمین تخصیصی را تسویه نموده اند و در حال حاضر زمین تخصیصی در رهن هیچ یک از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نمیباشد و در صورت کشف خلاف ، شرکت شهرکهای صنعتی حق دارد بدون اخطار قبلی نسبت به فسخ قرارداد و بدون تشریفات قضایی و اداری در هر مرحله ای از ساخت و ساز که باشد اقدام نماید و متعهد هرگونه اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط نمود.

متن حقوقی تعهد مشکلات جانمایی ملک در سیستم سامانه شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ 21 اسفند 1395 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق باظهاره مالک پلاک ثبتی — به شماره پرونده شهرسازی — به آدرس — متعهد میشوم با عنایت به اینکه جانمایی ملک در سیستم سامانه شهرسازی به صورت صحیح نمیباشد لذا متعهد میگردم چنانچه در ابعاد باقیمانده مغایرتی ایجاد گردد شخصاً پاسخگو به مسائل حقیقی و حقوقی بوده و شهرداری منطقه — در موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت.

متن حقوقی تعهدنامه مالک ملک برای مساحت اصلاحی در طرح تعریض گذر

ارسال شده توسط در تاریخ 21 اسفند 1395 | موضوع : اسناد, تعهد نامه

متن حقوقی زیر در قالب سند تعهدنامه غیرمالی تنظیم میگردد.

با توجه به اینکه حسب اعلام شهرداری منطقه —-  مساحت —- از ملک پلاک ثبتی —— بخش —– واقع در ——- متعلق به اینجانب —— با مشخصات فوق در طرح تعریض گذر قرار گفته توافق مینمایم در قبال استفاده از تسهیلات تراکم ساختمانی به ازا هر مترمربع عرصه واقع در طرح مطابق ضوابط جاری شهرداری تهران و استفاده از طول و سطح اشغال و تراکم بر اساس ابعاد قبل از اصلاحی ، عرصه واقع در طرح را بدون مابه ازا دیگر با اصلاح سند مالکیت و کسر از مساحت اولیه به شهرداری تهران واگذار نمایم و حق هرگونه ادعایی نسبت به آن را از خود و قائم مقام قانونی خود سلب و ساقط نموده و متعهد میگردم :1-همزمان با شروع عملیات ساختمانی عرصه جز گذر را رها و تحویل شهرداری نمایم. 2-در صورت وجود اعیانی در عرصه جز رهگذر همزمان با شروع عملیات ساختمانی نسبت به تخلیه و تخریب اعیانی موجود و تحویل عرصه به شهرداری اقدام نمایم. 3-پس از احداث بنا در باقیمانده ملک و قبل از درخواست گواهی پایان ساختمان در اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت و سایر مقررات مرتبط نسبت به اصلاح حدود و مساحت مندرج در سند مالکیت ملک اقدام و سند اصلاح شده را به شهرداری ارائه نمایم. بدیهی است در صورت عدم انجام هریک از تعهدات فوق ، شهرداری میتواند حسب مورد از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و نسبت به اصلاح پروانه ساختمانی اقدام نموده و یا از صدور عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان خودداری نماید و در موارد لزوم نیز اقدامات مقتضی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد برای رسیدگی و تعیین تکلیف بناهای احداثی مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای عرصه باقیمانده را بعمل آورد.