متن حقوقی تعهد استفاده از تسهیلات دانشجویی

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اينجانب — با مشخصات فوق الذكر دانشجو/فارغ التحصيل سال — رشته — دانشگاه — كه جهت ادامه تحصيل نياز به ريزنمرات تحصيلي دارم متعهد ميشوم بدون اجازه كتبي و قبلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محل تحصيل خود را تغيير ندهم و متعهد ميشوم پس از انجام تحصيلات يا هرگاه كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مقتضي بداند طبق مفاد قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلات اطفال و جوانان ايران مصوب سال ۱۳۵۳ و مقررات مربوط به آن به ميزاني كه طبق مقررات مذكور و ساير مقررات مصوب بر ذمه اينجانب است در داخل كشور خدمت نمايم و در صورت تخلف از موارد فوق كليه هزينه هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شهريه و كمك هاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده از آموزش رايگان را به هر ميزاني كه وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين كند به آن وزارتخانه پرداخت نمايم. تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري راجع به زمان وقوع تخلف و كيفيت آن و ميزان و كميت طلب و خسارت وارده غيرقابل اعتراض و موجب تقاضاي صدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود. دانشجوي فوق متعهد شد كليه بدهي خودرا به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بنا به تشخيص وزارت مذكور يكجا پرداخت نمايد و اعلام وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانشجويان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غير قابل اعتراض است. و نيز حاضر گرديد — با مشخصات فوق الذكر و اقرار نمود علاوه به تعهداتي كه دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اينجانب نيز متعهد و ملتزم ميشوم از عهده كليه ديون و قروضي كه ممكن است شخص مذكور به موسسه محل تحصيل و يا ساير اشخاص و يا خساراتي كه به وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري وارد شود برآيم و همچنين در صورتيكه دانشجوي مذكور در انجام تعهدات خود كوتاهي و به آن عمل ننمايد كليه بدهي هاي اورا به هر ميزاني كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين كند بدون هيچگونه عذري پرداخت نمايم و در صورت تاخير در پرداخت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز و محق ميباشد براي وصول كليه وجود مورد نظر به هر ميزاني كه باشد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد و كليه طلب خود و خسارات وارده را از كليه اموال ودارايي منقول و غير منقول اينجانب استيفا نمايد و به هر تقدير تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري نسبت به وقوع تخلف و كيفيفت آن و كميت و ميزان بدهي دانشجو و خسارات وارده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و موجبصدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود تعهد امضا كنندگان در قبال دولت تضامني بوده و وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري ميتواند به هريك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنان اجرائيه صادر و عمليات اجرايي را به منظرو وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نمايند.

متن حقوقی تعهد جانمایی ملک در سیستم شهرسازی (عقب نشینی، اصلاح گذر)

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, اقرار نامه, تعهد نامه

اينجانب —— با مشخصات فوق الذكر مالک پلاك ثبتي — واقع در بخش — تهران به شماره شهرسازي — ضمن حضور در دفترخانه با توجه به اينكه نوسازي و جانمايي محل ملك اينجانب صورت صحيح در سيستم شهرسازي نميباشد و مراحل تعيين تكليف اصلاح كد نوسازي و جانمايي در شهرداري در حال انجام ميباشد و طولاني شده است با توجه به اينكه درخواست صدور پروانه ساختماني از شهرداري و اخذ هر گونه گواهي قبل از صدور گواهي پايان كار را دارم لذا اينجانب در كمال صحت عقل و جسم اقرار و اعتراف صريح مينمايم مسئوليت حقيقي و حقوقي در قبال جايجايي و جانمايي پلاك ثبتي موصوف به عهده اينجانب بوده و شهرداري منطقه در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و هرگونه كشف فساد در ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي در ملك مورد نظر بعهده اينجانب است و در صورت صدور پروانه پايان كار در ملك مورد نظر هيچگونه ادعايي در خصوص مبالغ پرداختي به شهرداري ندارم و در صورت بطلان اسناد صادره شهرداري هيچگونه مسئوليتي نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوق ندارد و مسئوليت متوجه اينجانب است.

متن حقوقی تعهد نصب انشعاب آب

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر متقاضی نصب انشعاب مسکونی / تجاری واقع در — به تعداد یک واحد به مساحت عرصه — مترمربع و زیربنای — مترمربع بدینوسیله اقرار و اعلام میدارم که بطور بلامعارض متصرف ملک مذکور میباشیم و تعهد مینمایم در صورت کشف هر نوع فساد و یا هرگونه ادعای اشخاص ثالث در رابطه با محل واگذاری انشعاب موضوع این تعهدنامه شخصاً پاسخگو بوده ، به نحویکه آب و فاضلاب منطقه — تهران و واحدهای تابعه آن هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای شخص یا اشخاص ثالث در خصوص واگذاری انشعاب نداشته باشد و نیز اعلام میدارم که وصل انشعاب به هیچ وجه دلیلی بر مالکیت اینجانب نسبت به اصل ملک مورد تقاضا تلقی نشده و بدینوسیله به آب و فاضلاب منطقه — تهران اختیار میدهم در صورت کشف خلاف اقرار ، به تشخیص خود راساً انشعاب آب را قطع و یا هر تصمیم دیگری اتخاذ نماید و اینجانب حق هرگونه ادعا و یا اعتراض نسبت به تصمیم آب و فاضلاب منطقه — تهران و واحدهای وابسته به آن ندارم و همچنین پرداختی بابت اشتراک فوق را از خود و ایادی بعدی سلب و اسقاط مینمایم و چنانچه در آتیه در خصوص موضوع سخنی آغاز بنمایم از درجه اعتبار ساقط و مسموع نخواهد بود.

متن حقوقی تعهد دریافت انشعاب غیر دائم برق

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

ویرایش دوم ۱۳۹۷/۹/۲۴

بموجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۹۶/۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ —- آقای —- با مشخصات فوق الذکر در این دفتر خانه حاضر گردیده و بعد از حضور اظهار داشتند ملک به نشانی —- متعلق به اینجانب، موکل اینجانب، فاقد اشتراک گاز است. لذا برا بر مقررات فروش گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران تقاضای اشتراک پذیری نموده ام و به موجب این سند متعهد و ملتزم می شوم چنانچه در اثر دائر شدن انشعاب گاز و لوله کشی های مربوطه هر گونه ضرر و زیان جانی و مالی متوجه خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی گردد شخصا پاسخگو بوده و نسبت به جیران آن اقدام نمایم و اصول فنی و ایمنی و استاندارد مورد قبول شرکت ملی گاز ایران و مقررات ملی ساختمان را در استفاده از گاز طبیعی و لوله کشی ساختمان رعایت نمایم و در صورت شکلیت افراد ذیحق، شرکت گاز —- محق خواهد بود بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به قطع گاز اقدام و اینجانب حق هر گونه ادعا و دعوایی تحت هر عنوان را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم و هر گونه شکواییه و ادعایی در آینده اقامه نمایم از درجه اعتبار ساقط است. همچنین در خصوص واگذاری انشعاب گاز هر گونه ادعایی اعم از کیفری / حقوقی و اداری در مراجع قضایی و انتطامی و اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ثالث مطرح گردد مسئولیت پاسخگویی به عهده اینجانب است و شرکت گاز استان تهران هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشتو شایان ذکر است واگذاری انشعاب موقت (غیر دائم) و متعلق به ملک —- است و هیچ گونه حق مالکیتی و اکتسابی برای اینجانب ایجاد نمی نماید و شرکت گاز استان —- مجاز خواهد بود در صورت قلع و قمع مستحدثات توسط مراجع دیصلاح نسبت به قطع گاز و جمع آوری انشعاب غیر دائم فوق الاشاره اقدام نماید. همچنین متعهد می گردم انتقال گیرندگان بعدی (مستحدثات) را از مفاد تعهد نامه مطلع نموده و در غیر این صورت شخصا مسئول خسارت وارده خواهم بود. بدیهی است کلیه حقوق و تعهدات این تعهد نامه صرفا در چارچوب مفاد ماده قانونی فوق و سایر ضوابط مربوط به آن خواهد بود.

ویرایش اول ۱۳۹۶/۸/۴

در راستاي اجراي تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب مجلس شوراي اسلامي به تاريخ ۹۶/۳/۱۰ اينجانب — با مشخصات فوق الذكر از منطقه برق — درخواست برقراري تعداد — فقره انشعاب غيردائم را براي پلاك — واقع در — نموده و در كمال صحت عقل و اراده و با علم به آگاهي از غيردائم بودن انشعاب درخواستي ، طبق قانون فوق الذكر و آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ، متعهد ميگردم از تصميمات متخذه توسط شركت توزيع نيروي برق استان تهران در خصوص انشعاب برق غيردائم درخواستي تبعيت نموده و همچنين اقرار مينمايم اين انشعاب غيردائم هيچ گونه حق راي براي اينجانب ايجاد نمينمايد و در صورت قلع وقمع مستحدثات توسط مراجع ذیصلاح و جمع آوری انشعاب غیردائم و متعاقباً استرداد مبالغ دریافتی در چارچوب قوانین و ضابطه های موجود توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمایم. همچنین متعهد میگردم سایر استفاده کنندکان ثالث را در آینده از مفاد این تعهدنامه مطلع نمایم.

متن حقوقی وکالت نامه فک پلاک مدیران خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, وکالت

مشخصات شرکت مدیران خودرو:

نام : شرکت صنایع خودروسازی مدیران (سهامی خاص) شماره ثبت : ۵۲۰ تاریخ تاسیس : ۱۳۸۲/۰۶/۲۵

شناسه ملی : ۱۰۶۳۰۰۴۹۱۹۷

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۴۸۶۳۵۵۷۵

نشانی : تهران انتهای بزرگراه همت ، بین بزرگراه اشرفی اصفهانی و بلوار عدل ، جنب کلانتری ۱۴۰ باغ فیض ، پلاک ۲۷/۱

کدپستی : ۱۴۷۶۶۹۸۵۳۳

مراجعه به كليه مراجع و ادارات دولتي و غير دولتي و نهادها و سازمانها و بانكها علي الخصوص دفاتر اسنادرسمي و شهرداري و نيروي انتظامي و بويژه ادارات و دواير راهنمايي و رانندگي در سراسر كشور ( اعم از اجرائيات ، شماره گذاري و واحد نقل و انتقال خودرويي ناجا) ، ادارات آگاهي ، شوراي حل اختلاف ، دادگاهها و دادسراها در سراسر كشور ايران و دريافت هرگونه مجوز و گواهي و مفاصاحساب و مطالبه و اخذ هرگونه سند و مدركي در خصوص يكدستگاه خودروي —- مدل —- به شماره قرارداد —- به رنگ —- فاكتور شده از سوي شركت صنايع خودروسازي مديران ( سهامي خاص) جهت تعويض يا فك پلاك منصوبه و دريافت پلاك جديد براي خودروي قرارداد فوق به نام هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به نام خود وكيل و دارا بودن اختيار انجام كليه تشريفات لازم اعم اعم از تعويض و فك پلاك و مطالبه و دريافت پلاك جديد و توديع پلاك قبلي نزد مراجع ذيصلاح و اخذ رسيد پلاك توديعي و دريافت صورت وضعيت خلافي و اعتراض به آن نزد راهنمايي و رانندگي يا مراجع قضايي و اعمال تخفيفات لازمه ، پيگيري و رفع شكايتهاي احتمالي نزد مراجع قضايي و ترخيص و تحويل موضوع وكالت ، تأديه هزينه هاي مترتبه ولو با استفاده از مبالغ پرداختي موكل بابت اقساط و غيره و نيز تأديه ساير هزينه هاي قانوني و عنداللزوم استرداد و دريافت اضافه پرداختي ها و سپردن هرگونه تعهد و قبول هر گونه شرط در جريان تعويض يا فك پلاك و اخذ پلاك جديد و تهيه و تسليم يا اخذ هرگونه مدرك و مستندات اعم از اصل يا رونوشت از جمله شناسنامه مالكيت و كارت مشخصات خودرو مورد اشاره و تقاضاي ابطال كارت سوخت و يا صدور كارت جديد و اخذ آن و همچنين توثيق و ترهين خودروي موضوع قرارداد فوق الذكر به هر مبلغ و مدت و هر شرايط به نام و يا نفع خود وكيل و هر شخص حقيقي يا حقوقي بنا به تشخيص وكيل و فك رهن از آن و ديگر تشريفات قانوني ان و پرداخت هرگونه هزينه مترتب بر انجام مورد وكالت با حق انجام كليه مكاتبات يا سلب نمودن هرگونه حق ادا و اعتراض بعديو احتمالي ولو به عنوان تضرع و غير.
حدود اختيارات:وكيل مرقوم در خصوص انجام مورد وكالت با حق توكيل به غير داراي اختيارات تامه مزبوره ميباشد . امضاء و اقدام و عمل وكيل در انجام مورد وكالت به منزل امضاء و اقدام و عمل و اظهار موكل نافذ و معتبر و داراي اثر و اعتبار قانوني ميباشد، بنحوي كه در هيچ يك از موارد فوق نياز به حضور و اجازه مجدد موكل نباشد. اين وكالت در نفس وكالت موثر است . موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل و ضم امين و انجام هر عملي منافي با انجام مورد وكالت توسط وكيل را از خود سلب و ساقط نموده است.