متن حقوقی وکالت امور سهام عدالت متوفی

ارسال شده توسط در تاریخ 18 آبان 1399 | موضوع: وکالت

متن پیشنهادی توسط پایگاه اطلاع رسانی سهام عدالت

با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک و گواهی های مثبته و مورد نیاز تحت هر اسم و عنوان اعم از گواهی انحصار وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و غیره و در صورت فقد هر گونه منع قانونی، مراجعه به هر شخص یا نهاد از جمله سازمان خصوصی سازی و دوائر و مقامات مربوطه آن و سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه دوائر و مقامات مربوطه آن و دیگر ادارات و دفاتر خدمات الکترونیک دولت و دفاتر خدمات قضایی و دفاتر پیشخوان دولت مراجع ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به اصل و سود و کلیه امور مربوط به تمامی متعلق به موکل از سهام الارثمربوط به سهام عدالت حسب الاظهار از قبل مرحوم – که به موکلین به ارث رسیده و مالک و ذینفع تلقی گردیده است و شرکت در جلسات مجامع شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالتتحت هر عنوان و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و اخذ و دریافت کلیه اوراق سهام و سود و مزایای متعلق به سهام موکل و اخذ بهای آن به هر تعداد و هر مبلغ حتی بعد از افزایش سرمایه شرکت مذکور، و نقداً یا به صورت چک و حواله با حق وصول وجوه چک و حواله های اصداری و عند الاقتضا افتتاح هر گونه حساب بانکی و موسسات مالی و اعتباری در این خصوص و برداشت و دریافت هر مقدار وجه دفعتاً واحده او بکرات از حساب افتتاحی موصوف و یا حساب تعرفه شده قبلی، انجام کلیه امور و مراحل بانکی و اداری و موسسات مالی و اعتباری مورد نیاز من البدو الی الختم و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و همچنین انتقال و واگذاری و فروش تمام سهام و حقوق مالکانه موکل اعم از موروثی و ملکی نزد شرکت موصوف تحت هر یک از عقود و عناوین حقوقی ولو به صورت صلح حقوق کلاً و جزئاً با جمیع متعلقات و لواحق و حقوق ناشی از آن به هر شخص ولو خودوکیل و به هر قیمت و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و (تحویل و سپردن و فروش اوراق مورد وکالت) و اخذ بهای آن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد نیاز راجع به نقل و انتقال سهام و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و نوشتجات مربوطه و هرگونه عمل یا اقدامی مربوط به سهام و حقوق عینیه و متصوره مورد وکالت از جمله فروش و نقل و انتقال یا سرمایه گذاری های آتی و اختیار تقسیم نامه مربوطه حقوق موکلین کلاً و جزاً.
حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً او کلاً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . وکلین ضمن عقد خارج و لازم حق عزل وکیل و ضم امین را از خود سلب و ساقط نموده است. مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه