فرم ضمیمه صدور اجرائیه

ارسال شده توسط در تاریخ 29 مهر 1399 | موضوع: اطلاعیه ها, فرم ها

دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در بدو صدور اجراییه یا پذیرش تقاضای صدور اجرائیه، فرم ضمیمه را جهت تکمیل به متقاضی ارائه و فرم تکمیل شده مربوط را به انضمام سایر مدارک و مستندات به سند الکترونیکی تبدیل و به ادارات اجرا ارسال نمایند.

جهت پرینت فرم ، عکس زیر را در رایانه خود ذخیره و سپس پرینت کنید.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه