متن حقوقی تعهدنامه بازنشستگان بانک رفاه

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | موضوع: تعهد نامه

اینجانب آقای / خانم — با مشخصات فوق همکار بازنشسته آن بانک با عنایت به صدور حکم بازنشستگی و اخذ حقوق بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی و به لحاظ وجود تعهدات تسهیلاتی و غیره نزد آن بانک، بدینوسیله متعهد می گردم تا بازپرداخت کلیه اقساط (اعم از اصل و سود)، تعهدات و بدهی های مربوطه خود، تحت هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نسبت به تغییر بانک عامل پرداخت کننده حقوق خود (بانک رفاه کارگران) اقدام ننموده و چنانچه به هر دلیل مبادرت به انتقال حساب خود نمایم، بانک رفاه کارگران مجاز و مختار خواهد بود ضمن حال نمودن دیون تسهیلات صدرالاشعار، نسبت به برداشت وجوه متعلقه حسب مورد اعم از اصل، سود، وجه التزام تاخیر تادیه و … تسهیلات مطابق با قراردادهای تنظیمی از حساب حساب های اینجانب با هرگونه اقدام قانونی دیگر اعم از صدور اجرائیه و … اقدام نموده و حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودم. همچنین به موجب تعهد نامه حاضر، به بانک رفاه کارگران اجازه دادم تا حسب تشخیص و تایید خود، مبادرت به برداشت اقساط تسهیلات و همچنین سایر وجوه پرداختی بابت هزینه های بهداشت و درمان، رفاهی و هر هزینه دیگری طبق نظر بانک از هر حساب اینجانب نماید. بدیهی است میزان و نحوه محاسبات انجام شده از سوی بانک، مورد قبول اینجانب بوده و بدینوسیله حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم ضمناً در صورت بازداشت حساب از سوی مراجع ذیصلاح قضایی با اجرایی و عدم امکان برداشت، بانک حق دارد ضمن حال نمودن دیون اینجانب نسبت به صدور اجرائیه عليه وثایق و تضامین مأخوذه و تسویه مطالبات خود اقدام نماید.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه