متن حقوقی رضایت نامه شرکت بیمه امید

ارسال شده توسط در تاریخ 22 آوریل 2019 | موضوع: اسناد, رضایت نامه

اينجانب — با مشخصات فوق الذكر به عنوان شاكي و مدعي خصوصي و متضرر از جرم ، رضايت كامل نسبت به ديه پرداختي به هر مبلغ و ميزان از پرونده كلاسه — از دادنامه شماره — مورخ — صادره از شعبه  — بطرفيت — با مشخصات فوق الذكر اعلام نموده و از بيمه نامه شماره — از پرونده خسارت شماره —در ظرح شكايت خود به طور كلي صرف نظر مينمايم و ديگر هيچگونه ادعا و اعتراضي عليه متهم پرونده موضوع و بيمه گذار و شركت بيمه اميد اعم از حقوقي و كيفري و مادي و معنوي و ضرر و زيان نداشته و ندارم و از رياست محترم دادگاه اجراي احكام ، تقاضاي صدور موقوفي تعقيب و سقوط شكايت و دعوي مطروحه را خواستارم. اينجانب ضمن اسقاط حق طرح هر گونه شكايت و دعوي متصوره عليه نامرده اعلام ميدارم با اطلاع از اينكه عدول از گذشت قابليت استماع نخواهد داشت ، گذشت مينمايم. ضمناً مسئوليت صحت مدارك ابرازي در پرونده موضوعه را تقبل نموده و در صورت كشف هرگونه فساد و اشتباه طرفين از عهده كليه خسارات وارده به شركت بيمه اميد برآمده و شركت اشاره شده را قائم مقام قانوني با اختيارات كامل جهت استرداد خسارت و تبعات ناشي از ان ميدانم.
شماره حساب — بانك — متعلق به اينجانب — با مشخصات فوق الذكر بعنوان رضايت دهنده ميباشد.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه