متن حقوقی رضایت نامه شرکت بیمه امید

ارسال شده توسط در تاریخ 2 اردیبهشت 1398 | موضوع: اسناد, رضایت نامه

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر به عنوان شاکی و مدعی خصوصی و متضرر از جرم ، رضایت کامل نسبت به دیه پرداختی به هر مبلغ و میزان از پرونده کلاسه — از دادنامه شماره — مورخ — صادره از شعبه  — بطرفیت — با مشخصات فوق الذکر اعلام نموده و از بیمه نامه شماره — از پرونده خسارت شماره —در ظرح شکایت خود به طور کلی صرف نظر مینمایم و دیگر هیچگونه ادعا و اعتراضی علیه متهم پرونده موضوع و بیمه گذار و شرکت بیمه امید اعم از حقوقی و کیفری و مادی و معنوی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و از ریاست محترم دادگاه اجرای احکام ، تقاضای صدور موقوفی تعقیب و سقوط شکایت و دعوی مطروحه را خواستارم. اینجانب ضمن اسقاط حق طرح هر گونه شکایت و دعوی متصوره علیه نامرده اعلام میدارم با اطلاع از اینکه عدول از گذشت قابلیت استماع نخواهد داشت ، گذشت مینمایم. ضمناً مسئولیت صحت مدارک ابرازی در پرونده موضوعه را تقبل نموده و در صورت کشف هرگونه فساد و اشتباه طرفین از عهده کلیه خسارات وارده به شرکت بیمه امید برآمده و شرکت اشاره شده را قائم مقام قانونی با اختیارات کامل جهت استرداد خسارت و تبعات ناشی از ان میدانم.
شماره حساب — بانک — متعلق به اینجانب — با مشخصات فوق الذکر بعنوان رضایت دهنده میباشد.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه