متن حقوقی قطعی غیرمنقول (مورد تایید سازمان مسکن و شهرسازی)

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | موضوع: اسناد, قطعی

ویا جمیع توابع و متعلفات شرعیه و عرفیه آن عرصتا و اعیانا بانضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از برق پرونده شماره منصوبه در آن و آب پرونده شماره منصوبه در آن شرکت آب و برق استان اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک و وام و ودایع احتمالی مربوطه و خریدار اقرار نمود که مورد معامله را در محل رویت نموده و از موقعیت و خصوصیات آن به خولی مطلع می باشد و حسب الاظهار این معامله با توافق و تراضی کامل طرفین انجام یافته است اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غین با علی مراتبه از طرفین بعمل آمد منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و خریدار متعد و ملتزم گردید که چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه بدهی معوقه به دولت و شهرداری و شرکت های آب و برق و گاز داشته باشد شخصاً بپردازد و خریدار با مسئولیت خود اقدام به انجام این معامله نمود و دولت و این دفتر مسئولیتی ندارد خریدار اقرار به تخلیه و تصرف مورد معامله نمود و خریدار اقرار نمود که ساختمان مورد معامله هیچگونه تغییر و تبدیلی در آن احداث و ایجاد نگردیده و چنانچه از ناحیه شهرداری تحت هر عنوان نسبت به مورد معامله این سند و یا ساختمان احداثی در آن ادعایی به عمل آِد خریدار تعهد و تقبل نمود که از عهده پاسخگویی به دعاوی احتمالی شهرداری برآید دولت و ایندفتر مسئولیتی ندارد همچنین خریدار اقرار نمود کلیه مستندات مذکور در این سند را رویت نموده و پس از قرائت و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات آنها با رضایت کامل اقدام به قبول و انجام این معامله نموده است و خریدار متعهد پرداخت کلیه بدهی های مورد معامله به ادارات دارایی و شهرداری و ثبت اسناد و سازمان تامین اجتماعی و هر یک از اتحادیه های صنفی و تعاونی های مصرف و یا هر اداره و ارگان دولتی و غیر دولتی از مال خود گردید. کلیه هزینه ها و بدهی ها ملک مزبور به کلیه ادارات و ارگانها بر عهده خریدار بوده و فروشنده (دولت) از پرداخت کلیه هزینه های معاف می باشد. خریدار با امضای قبل سند انتقال قطعی در کمال صحت و سلامت عقلانی و جسمانی و با اراده و اختبار متعهد و ملتزم گردید پاسخگو به اعتراضات و دعاوی احتمالی از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی در حال و آینده متجمله و قائم مقام قانونی قهری و قانونی نامبردگان و همچنین کلیه آبادی بعدی خود را در حال و آینده در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و آثار مرتبت به آن را تقبل نموده و اقرار می نماید وکالتنامه های فوق الذکر و کلیه آبادی آن دارای صحت بوده و باطل نگردیده و چنانچه در آینده فساد آن کشف گردید متعهد گردید از عهده تمامی خسارات وارده به دولت و سایر اشخاص برآِد ضمناً فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر داد که چنانچه در تحریر و تنظیم این سند و یا در مستندات مبنا هرگونه سهوقلمی روی داده باشد خریدار می تواند نسبت به تقاضای تنظیم . امضای اقرارنامه اصلاحی شخصاً اقدام نماید.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه