متن حقوقی وکالت کاری اموال غیرمنقول(اخذ وام بانک کشاورزی)

ارسال شده توسط در تاریخ 14 مهر 1397 | موضوع: اسناد, رهنی, وکالت

مراجعه به هریک از سازمان ها، ادارات، شهرداری ها و موسسات و اخذ استعلام و به رهن و وثیقه گذاردن اصل و مازاد — دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر در قبال هر نوع بدهی و تعهد و الزامات وکیل یا شخص ثالث در قبال بانک کشاورزی ناشی از تسهیلات اعتباری بانک مزبور در قالب عقود اسلامی از قبیل قرض الحسنه، مشارکت مدنی، خرید و فروش اقساطی، خرید و فروش سلف، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، جعاله، مساقات، مزارعه، خرید دین، استصناع، صکوک، مرابحه، رهن و هر گونه خدمات بانکی از قبیل تقاضا و اخذ ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی تحت هر عنوان ایجاباً و قبولاً که وکیل با نام و به نفع خود یاس شخص ثالث با بانک کشاورزی انجام می‌‌دهد با منعقد می‌کند به هر مدت و مبلغ و قید و شرط و تحت تمام قیود و الزامات و تعهداتی که بانک کشاورزی تعیین می کند و سپردن هرگونه قیام و اقدام به تمام تشریفات معاملات مذکور و با حق فروش کلیه اموال مذکور
منحصراً به منظور تایید کلیه بدهی‌های وکیل یا شخص ثالث ناشی از عقود و خدمات مذکور و معاملات فوق به بانک کشاورزی و نیز حق توکیل وکالت در فروش اموال مرقوم به بانک کشاورزی و نیز هرگونه توافق با بانک کشاورزی برای تعیین تکلیف ناشی از اخذ تسهیلات یا خدمات و انجام معاملات مذکور در قالب تغییر سررسید، تجمیع و تقسیط، استمهال و امهال و تمدید و تنظیم و امضاء اسناد و توافقنامه و قرارداد های متمم یا هرگونه سندی که به منزله توافق محسوب شود.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم حق انجام موارد وکالت را به کرات دارد و نیز حق امضای کلیه درخواست‌ها، اوراق، اسناد و دفاتر و قراردادها و به طور کلی کلیه اقدامات و عملیات و تشریفات لازم برای انجام مورد وکالت را دارد و امضای وکیل در کلیه موارد و مراحل به منزله امضای موکل است و دارای همان اعتبار و نفوذ خواهد بود. عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج به مدت ده سال از تاریخ تنظیم وکالتنامه شرط کردید.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه