متن حقوقی تعهد و وکالت پیرو تعهد قرارداد واگذاری واحد تجاری سازمان پایانه ها و پارک سوارها

ارسال شده توسط در تاریخ 22 شهریور 1397 | موضوع: اسناد, تعهد نامه, وکالت

متن حقوقی تعهد نامه :

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر در کمال صحت و سلامت عقل و با اراده و اختیار و آگاهی کامل از شرایط عمومی و اختصاصی و مفاد قرارداد منعقده با سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران به خصوص تخلفات و شرایط فسخ قرارداد بابت بهره برداری از غرفه — به شماره پلاک — واقع در پایانه — بدین وسیله متعهد میگردم نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایم. اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بهداشت، کار و تامین اجتماعی، شهرداری، امور مالیاتی، نظام صنفی، نظارت بر جذب و بکارگیری پرسنل شاغل در غرفه، کنترل رفتار و عملکرد کارکنان غرفه و رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی، جلب رضایت مراجعین، اخذ و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه جهت پرسنل و ارائه لیست آنها در صورت اعلام سازمان (هرگونه تغییر پرسنل بایستی به دستگاه‌های نظارتی سازمان شامل مدیر پایانه حراست و بازرسی گزارش گردد) و ضمناً متعهد و ملزم هستند موارد مشروحه زیر را نیز رعایت نمایم.
1-مال الاجاره ماهانه قرارداد را طی چک (به عنوان وسیله پرداخت) در وجه حساب جاری سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران صادر و قبل از عقد قرارداد تحویل سازمان نمایم و متعهد میگردم در صورت عدم وصول وجه چک به هر دلیل اعم از عدم یا کسر موجودی، عدم مطابقت خط یا امضای صادرکننده ، درخواست عدم پرداخت چک و غیره که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، به ازای هر ماه تاخیر موظف به پرداخت جریمه دیرکرد به مبلغ 2.5 درصد مبلغ چک می باشد.
2- همچنین متعهد می‌گردم هزینه‌های مربوط به خدمات مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و هزینه های ماهیانه (مانند: هزینه های نگهداری مشاعات، نظافت، نگهبانی، برق محوطه و غیره) که از سوی مدیر پایانه اعلام می‌گردد را بدون هیچ گونه تعلل و تاخیری نقداً به حساب سازمان واریز و رسید مربوطه را تسلیم نمایم.
3- چنانچه پرداخت اجاره ماهیانه غرفه از طریق تامین و پرداخت وجه چک های تسلیمی اینجانب و همچنین پرداخت هزینه های مصرفی به هر دلیل به تعویق بیفتد سازمان اختیار تام دارد 48 ساعت پس از اخطار اقدام به ضبط سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی و همچنین نسبت به قطع خدمات اعم از آب و برق و گاز و تلفن غرفه اقدام و بهره بردار حق استفاده از وسایل اضطراری جانبی را نیز نخواهد داشت. پس از برداشت از محل سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی سازمان به بهره‌بردار برای تکمیل سپرده نقدی یا ضمانت نامه اخطار می‌نماید و بهره بردار موظف می‌باشد حداکثر ظرف 20 روز نسبت به تکمیل مبلغ اقدام نماید در صورت فسخ قرارداد از سوی سازمان اینجانب متعهد می‌گردم بلافاصله غرفه را تخلیه و تحویل سازمان نمایم، در غیر اینصورت مکلف به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف که نباید از اجرت المسمی کمتر باشد به عنوان وجه التزام تا زمان تخلیه و تحویل محل به سازمان می‌باشم.
4- متعهد می‌گردم وفق قوانین موضوعه اولاً کارکنان غرفه را بیمه نموده و در پایان هر ماه یک نسخه از لیست تایید شده را که ممهور به مهر تامین اجتماعی باشد در اختیار سازمان قرار دهم، ثانیاً به محض اعلام سازمان به شعب تامین اجتماعی مراجعه و مفاصا حساب‌های مربوطه را اخذ و در اختیار سازمان قرار دهم. ضمناً موظف به پرداخت دیون دولتی و ارائه مفاصا حساب حق بیمه، ثالثا قوانین مربوط به مالیات، حقوق و عوارض دولتی و صنفی را اجرا و کلیه دیون خود را از بدو شروع به کار و یا انعقاد قرارداد غرف پرداخت و مفاصا حساب مربوط را اخذ و تسلیم سازمان نمایم، ضمناً پاسخگویی به مراجع قانونی و انتظامی، تعزیرات، اداره اماکن و غیره به عهده اینجانب بوده و سازمان در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
5- در صورت عدم تخلیه و تحویل غرفه طی مهلت اعطایی از سوی سازمان توسط بهره‌بردار سازمان اختیار تام دارد راساً از ارائه خدمات عمومی اعم از آب و برق و گاز و تلفن خودداری و راساً نسبت به تخلیه کامل غرفه اقدام نماید و کلیه لوازم و اجناس غرفه را تخلیه و به انبار سازمان منتقل و در صورت عدم تعیین تکلیف اموال (حداکثر تا یک ماه) توسط بهره‌بردار، اموال فوق فروخته و مبلغ آن به نفع سازمان ضبط میگردد و تمامی خسارات و جرائم نظیر جرائم (نظیر جرائم این بند، هزینه‌های انبارداری، هزینه های کارشناسی، برگزاری مزایده مجدد غرف، اجور معوقه و غیره) و خسارات وارده را از طریق کارشناس رسمی دادگستری منتخب خود تعیین و از محل اموال و کلیه ضمانت نامه‌های بهره بردار و مطالبات احتمالی ضبط و برداشت نماید و در صورت عدم تکافو، سایر اقدامات لازم قانونی را به عمل آورد. عدم حضور بهره‌بردار مانع تخلیه غرفه نخواهد بود. کلیه هزینه‌های اقدامات فوق به علاوه 15 درصد هزینه اجرا به عهده بهره‌بردار خواهد بود که به حساب ایشان منظور و وصول خواهد شد.
6- از هرگونه تخلف نظیر داشتن شاکی خصوصی که شکایتش مورد تایید مسئولین مربوطه قانونی قرار گیرد، عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی، عدم پوشش مناسب کارکنان، گران‌فروشی، تداخل صنفی، عدم پرداخت های قانونی تعیین شده و سایر موارد مشروحه در اسناد عمومی و خصوصی و قرارداد و بندهای بالا به طور کلی پرهیز نموده و صرفاً در حدود موضوع قرارداد و تحت نظارت سازمان و مدیر پایانه فعالیت نموده و با اجرایی شدن قانون نظام صنفی پیگیری لازم را به عمل آورده و هزینه‌های ناشی از عضویت و صدور پروانه را پرداخت نمایم. چنانچه وقوع هر گونه تخلفات فوق از سوی سازمان احراز گردد سازمان مختار است نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7-سازمان اختیارتام دارد تا حسب تشخیص و یا صلاحدید خود و یا قرار گرفتن غرفه در طرح های شهری و یا طرح نوسازی یا بازسازی قرار بگیرد نسبت به فسخ قرارداد به طور یک طرفه اقدام به اعطای مهلت یک ماهه غرفه را تخلیه نماید.
8- در صورتی که بنا به هر دلیلی (مثل پایان مدت قرارداد، فسخ و اقاله و غیره) قرارداد خاتمه یابد یا هرگونه تخلف از شرایط این تعهد نامه و شرایط عمومی و اختصاصی و مفاد و مقررات قرارداد (نظیر تداخل صنفی، گرانفروشی و غیره بر اساس گزارش مراجع ذیربط یا تشخیص سازمان) محرز گردد سازمان اختیار دارد تا تسویه حساب و انجام کلیه اختیارات ناشی از قرارداد راساً نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام و کلیه اموال متعلق به اینجانب جهت احقاق حقوق سازمان شامل دیون قبلی، تمامی خسارت (نظیر هزینه‌های تخلیه انبارداری، برگزاری مزایده مجدد، اجاره مدت تخلیه غرفه تا پایان قرارداد یا شروع بهره‌برداری بعدی و غیره) و جرائم را محاسبه (با جمع آوری اموال و نگهداری در انبار ) در اختیار گرفته و سپس در صورت عدم مراجعه اینجانب برای تسویه حساب تا یک ماه نسبت به استیفاء حقوق سازمان با اعمال کلیه اختیارات مطرح در مواد قرارداد با فروش اقلام از طریق مزایده اقدام نماید. بدیهی است کلیه هزینه‌های ناشی از اقدامات فوق به علاوه 15 درصد هزینه های سربار بر عهده اینجانب می‌باشد.
سازمان می تواند مفاد این عهدنامه را به طور کلی و جزئی و بدون ضرورت به اعلام و ابلاغ قبلی به اجرا درآورد و اینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراض وطرح شکایت اعم از حقوقی و کیفری را در هر یک از مراجع اداری و قضایی در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده ام.

 

متن حقوقی وکالت نامه پیرو سند تعهدنامه :

مراجعه به کلیه ادارات و سازمانهای دولتی یا غیر دولتی و وابسته اعم از نهادها، بنیادها، ادارات دارایی، شهرداری، امور مالیاتی و اقتصادی، تامین اجتماعی و شعب مربوطه، اداره کار و امور اجتماعی، اداره بهداشت، اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، ثبت اسناد و املاک، اداره تعزیرات، اداره اماکن، شرکت‌های آب، برق، گاز، مخابرات و نهادهای انقلابی و انتظامی و مراجع قضایی و شورای حل اختلاف جهت تقاضا و اخذ هرگونه مدرک و مجوز اعم از مفاصا حساب نوسازی، عوارض مشاغل، گواهی مالیات مشاغل، دارایی و غیره تقاضا و اخذ هرگونه رونوشت و فتوکپی گواهی شده و گواهی امضای ذیل اسناد عادی، دادن هرگونه رسید و سپردن هرگونه تعهد و امضای ذیل اوراق و مدارک مربوطه در خصوص غرفه مورد اجاره و عنداللزوم اقامه هر نوع دعوی علیه هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و حضور در جلسات دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی کار، تامین اجتماعی و شهرداری و غیره پاسخگویی و دفاع از حقوق موکل و اعتراض به آرای صادره و ارجاع به داوری و کارشناسی و انتخاب، انتصاب و عزل وکلای دادگستری ولو مکرر و تقاضای هرگونه تخفیف و معافیت و تجدید نظر و پرداخت جرائم احتمالی و انجام هرگونه صلح و سازش با حق قبول هر نوع حقوق از هر شخص و مبلغ پرداخت هزینه‌های مربوط به آب ، برق ، گاز و حق شارژ، پرداخت کلیه دیون و حقوق و عوارض و جرایم تأخیر تأدیه دولتی و صنفی، داشتن حق فسخ و اقاله معامله یا قرارداد، پرداخت مال الاجاره غرف در رسیدهای مقرر نزد حساب تعیین شده، تخلیه غرفه در صورت عدم پرداخت مال الاجاره ماهیانه بدون نیاز به حضور موکل حتی اگر نیاز به اقدام قانونی باشد، انهایه انجام کلیه امور کاری و اداری و اجرای مفاد تعهد نامه شماره — مورخ — دفتراسناد رسمی —

حدود اختیارات: وکیل مزبور در خصوص انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر و لو مکرر و مع الواسطه جزاً یا کلاً با اختیار عزل وکلای انتخابی خویش یا انتخاب وکیل بعدی به همین نحو دارای اختیار بوده و اقدام و امضای وی به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیاز به حضور موکل و اجازه مجدد ندارد و موکل ضمن عقد خارج لازم که با اظهار طرفین شفاهاً فی ما بین آنان منعقد گردیده حق عزل وکیل یا امین یا وکیل دیگر را تا پایان مدت اجاره غرفه از خود سلب و ساقط نمود.

 

وکیل وکالتنامه :

نام شخصیت حقوقی : سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارهای شهرداری تهران

شناسه ملی: 14005583282

نشانی : تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید قنبرزاده مابین هویزه و خرمشهر نبش کوچه دهم پلاک 48

 

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه