ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست !

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, گواهی امضا

 

شماره: ۹۶/۲۵۰۹۴۰
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
پیوست : ندارد

جناب آقای دشتی اردکانی
رییس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شاره ۹۶۲۰/۷۳۹۰ مورخ ۹۶/۹/۱۸ در خصوص موضوع نگهداری یا عدم نگهداری نسخه امضاء شده از برگ گواهی امضاء در دفترخانه ، با توجه به مواد ۷ الی ۱۰ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء ، ماده ۲۳ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، ردیف ۱۳۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده ۱۳ آیین نامه قانون جامع حدنگار ( کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵ و نظر به اینکه دفتر الکترونیک گواهی امضاء بعد از تصویب آیین نامه قانون کاداستر مورد بهره برداری قرار گرفته است ، لذا با اخذ اسکن برگ گواهی امضای مهر و امضا شده در سامانه و نگهداری نسخه PDF گواهی امضا الکترونیک در دفترخانه ، هدف قانون گذار در ماده ۱۳ آیین نامه قانون کاداستر مبنی بر بایگانی تصویر برگ مهر و امضاء شده گواهی امضاء در دفترخانه ، محقق میگردد و ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست.

محسن مرادی
مدیر کل امور اساد و سردفتران

دبیرخانه کانون سردفتران و دفتریاران
شماره: ۳۱۹۲۷
تاریخ : ۹۶/۱۲/۲۰
ارجاع به : فناوری اطلاعات

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه