ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست !

ارسال شده توسط در تاریخ 29 اسفند 1396 | موضوع: اسناد, گواهی امضا

 

شماره: 96/250940
تاریخ : 1396/12/09
پیوست : ندارد

جناب آقای دشتی اردکانی
رییس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شاره 9620/7390 مورخ 96/9/18 در خصوص موضوع نگهداری یا عدم نگهداری نسخه امضاء شده از برگ گواهی امضاء در دفترخانه ، با توجه به مواد 7 الی 10 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک گواهی امضاء ، ماده 23 آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1354، ردیف 134 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 13 آیین نامه قانون جامع حدنگار ( کاداستر) کشور مصوب 1395 و نظر به اینکه دفتر الکترونیک گواهی امضاء بعد از تصویب آیین نامه قانون کاداستر مورد بهره برداری قرار گرفته است ، لذا با اخذ اسکن برگ گواهی امضای مهر و امضا شده در سامانه و نگهداری نسخه PDF گواهی امضا الکترونیک در دفترخانه ، هدف قانون گذار در ماده 13 آیین نامه قانون کاداستر مبنی بر بایگانی تصویر برگ مهر و امضاء شده گواهی امضاء در دفترخانه ، محقق میگردد و ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست.

محسن مرادی
مدیر کل امور اساد و سردفتران

دبیرخانه کانون سردفتران و دفتریاران
شماره: 31927
تاریخ : 96/12/20
ارجاع به : فناوری اطلاعات

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه