متن حقوقی تعهدنامه جهت قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ 15 اسفند 1396 | موضوع: اسناد, تعهد نامه

اینجانب/اینجانبان خانم/آقای — با مشخصات فوق الذکر تعهد و اقرار می نمایم / می نماییم که از تاریخ 27/12/1360 تا کنون بجز مالکیت بر پلاک ثبتی — فرعی از — اصلی واقع در بخش — تهران به مساحت — متر مربع فاقد هرگونه واحد مسکونی مناسب و زمین شهری بوده و می باشم / می باشیم و از سال 1360/1366 در آدرسهای :– آپارتمانی / ویلایی بعنوان مالک / مستاجر ساکن می باشم / می باشیم و متراژ واحد مسکونی مربوطه — متر مربع می باشد .چنانچه خلاف این امر اثبات گردد . بدینوسیله ضمن عقد خارج لازم اینجانب / اینجانبان جهت فسخ و اقاله  سند تنظیمی فیمابین سازمان مسکن شهرسازی استان تهران را وکیل و وکیل در توکیل ماذون قرار میدهم / میدهیم تا نسبت به استیفای حقوق دولت در رابطه با پلاک فوق یا پلاکهای دیگر اینجانب / اینجانبان بدون مراجعه به مراجع قضایی راساً اقدام نماید . ضمناً تا کنون نیز از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری استفاده ننموده ام / ننموده ایم .همچنین چون مالکیت پلاک ثبتی فوق الذکر ملکی قبلی اینجانب / اینجانبان که بلحاظ شمول قانون و مقررات مربوطه موات تشخیص و ابطال شده و به تملیک دولت درآمده و اینک سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در رابطه با زمین مذکور و در اجرای ماده 7 قانون زمین شهری پلاک موصوف یا قطعه زمین دیگری معادل قیمتی در مقابل آن  به اینجانب / اینجانبان تخصیص داده و یا خواهد داد. بدینوسیله رضایت خود را اعلام و در قبال اخذ زمین مذکور هیچگونه ادعایی و حق و حقوقی در رابطه با اقدامات انجام شده دولت نخواهم / نخواهیم داشت . همچنین کلیه دعاوی و شکایت مطروحه در مراجع قضایی دیوان عدالت و ارگانهای دولتی و حکومتی به طرفیت دولت و آن سازمان در خصوص پلاک فوق الاشعار را با این اقرارنامه اسقاط و کان لم یکن می نمایم / می نماییم و متعهد می گردم/می گردیم در آینده نیز از هر گونه طرح دعاوی و شکایات ذیربط خودداری نمایم/نماییم.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه