متن پیشنهادی اداره حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ” حاوی مستندات قانونی برای دفاع از برگه هایی که تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر می شود. “

ارسال شده توسط در تاریخ 9 اسفند 1396 | موضوع: اسناد, اطلاعیه ها

٩۶٠٠١/۴۴٨۴متن پیشنهادی اداره حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ” حاوی مستندات قانونی برای دفاع از برگه هایی که تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر می شود.

 

تاریخ : ١٣٩۶/١٢/٠٩

شماره : ٩۶٠٠١/۴۴٨۴

پیوست : ندارد

بسمه تعالی

با عنایت به صدور برگه هایی تحت عنوان جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم از طرف ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دفاتر اسناد رسمی و مطالبه جرائم موسوم به عدم صدور صورتحساب فروش و عدم ارائه فهرست معاملات در موعد مقرر موارد ذیل به اطلاع همکاران عزیز می رسد:قطع نظر از اعتقاد این کانون به خروج موضوعی فعالیت دفاتر اسناد رسمی از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به صراحت ماده 3 قانون که شرط تعلق مالیات را عرضه کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده با تفاوت ارزش دانسته و دفاتر اسناد رسمی نیز هیچگونه خدمتی را با تفاوت ارزش تحصیل و عرضه نمی نمایند، اساسا صدور صورتحساب با رعایت قانون نظام صنفی ناظر به صنوفی است که مشمول مقررات نظام صنفی می باشد که به تصریح ماده 2 قانون مذکور صنوفی که دارای قانون خاص می باشند( از جمله دفاتر اسناد رسمی ) از شمول قانون خارج بوده و مضافا بلحاظ رسمیت تمام مفاد و مندرجات سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و قید مبالغ مربوط به تنظیم سند به صورت منجز ادعای ضرورت صدور صورتحساب در دفاتر اسناد رسمی بلاوجه است . ضمنا توجها به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 205 الی 208 مورخ 94/3/4 و 379 مورخ 1396/4/27 که بالصراحه با ابطال بخشنامه و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را در شمار اشخاص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و مآلا ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 ندانسته و طبعا تکلیفی در ارسال و ارائه فهرست معاملات متوجه دفاتر اسناد رسمی ننموده است و نهایتا بدلیل تاکید دادنامه اخیر به ابطال دستورالعمل سازمان از تاریخ تصویب وفق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، دریافت هرگونه وجهی تحت عناوین مذکور فاقد وجاهت و بلحاظ انتشار دادنامه صادره در روزنامه رسمی مستنکف از اجرای آن وفق مواد 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و 576 قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

محمد عظیمیان

رئیس دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه