لزوم تنظیم تقسیم نامه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بر اساس اطلاعات برخط صورت مجلس تفکیکی

ارسال شده توسط در تاریخ 9 اسفند 1396 | موضوع: اسناد

شماره: 96/233914

تاریخ: 96/11/18

پیوست:…

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

سلام علیکم

احتراماً نظر به سیاستهای سازمانی و برنامه ریزی انجام شده در خصوص ایجاد ارتباط موثر الکترونیکی بین سامانه های درون سازمانی، تنظیم سند تقسیم نامه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد با ارسال بر خط اطلاعات صورت مجلس تفکیکی از سامانه املاک کشوری امکان پذیر گردیده است. لذا کلیه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبتی می بایست از تاریخ 96/11/23 طبق راهنمای موجود در سامانه و با استفاده از سرویس مذکور نسبت به تنظیم سند تقسیم نامه اقدام نمایند . مقتضی است مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبتی تابعه جهت اقدام اعلام فرمایید.

هاشم کارگر

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی

 

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه