بخشنامه های ثبتی اتباع بیگانه بند 357 الی 362

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, اطلاعیه ها

اتباع بیگانه

بند ۳۵۷-در خواست ثبت اتباع بیگانه با رعایت مقررات مربوط باستملاك اتباع بیگانه و پس از كسب دستور از سازمان ثبت بعمل می آید.

بند۳۴۷مجموعه بخشنامه های تاآخر سال۴۹.

اظهارنامه ثبت املاك اتباع بیگانه

بند۳۵۸-در مورد اظهارنامه راجع به تقاضای ثبت املاك اتباع بیگانه باید امضای متقاضی از طرف ثبت محل گواهی شود.(بند ۴۰۹ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹).

تقاضای ثبت اتباع بیگانه

بند۳۵۹-حسب تقاضای دفتر حقوقی وزارت امور خارجه شایسته است دستور فرمائید دفتر اسناد رسمی حوزه تابعه در آینده موقع تنظیم اظهار نامه تقاضای ثبت اتباع بیگانه علاوه بر تعیین منطقه ثبتی محل وقوع ملك مورد تقاضا و مشخصات و نشانی كامل ملك را تعیین و در اظهارنامه قید نمایند تا تعیین محل قطعی آن روی نقشه شهری میسر باشد.

(بخشنامه شماره ۶۳۴۲/۳-۳۰/۱۰/۵۳)اصلاحی.

ثبت اسناد معاملات غیر منقول بیگانگان مقیم ایران

بند۳۶۰-اتباع خارجی مقیم ایران نمی توانند قبل از كسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامی از فرزند صغیر خود نسبت به قبول انتقال اموال غیر منقول واقع در ایران اقدام نماید(بند۴۱۰ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹).

تملك یا اجاره ملك توسط اتباع بیگانه

بند۳۶۱-در هر مورد كه اتباع بیگانه قصد تملك و یا اجاره اموال غیر منقول در ایرانداشته باشند دفاتر اسناد رسمی بایستی قبلا موافقت سازمان ثبت را جلب نمایند. هر گاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننماید جلب موافقت ضروری نیست و فقط بایستی مراتب را با ذكر خصوصیات و مشخصات موجر و مستاجر و محل مورد اجاره به اداره كل امور املاك گزارش نمائید.(بند۴۱۷ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال۴۹).

نحوه خرید ملك اتباع خارجی

بند۳۶۲-چنانچه اتباع خارجی مقیم در ایران قصد خرید ملكی در نوار مرزی و نقاط نزدیك مرز داشته باشند علاوه بر تهیه اوراق لازم از قبیل اظهار نامه تقاضای ثبت املاك اتباع بیگانه و گواهی عدم سوپیشینه و فتوكپی مصدق پروانه اقامت محل دقیق ملك مورد نظر و نقشه و كروكی جامعی از وضعیت ملك كه نمودارفاصله و موقعبت آن باشد تهیه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ گویی شود.(بخشناكه شماره ۶۷۹۱/۳-۵/۱۰/۵۵) اصلاحی.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه