متن حقوقی وکالت اسقاط وسائل نقلیه

ارسال شده توسط در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, وکالت

انجام كليه امور مالي ، اداري و تشريفاتي موكل به اظهار در خصوص ششدانگ يكدستگاه —- با مشخصات فوق با حق مراجعه به تمامي ادارات ، سازمانها ونهادهاي دولتي ، غير دولتي و وابسته ، اداره راهنمايي و رانندگي و شماره گذاري يا مراكز مجاز تعيين شده تعويض پلاك همچنين مراكز اسقاط خودرو هاي فرسوده و كليه دفاتر اسناد رسمي ويا هر مرجع و مقامي كه وكيل صلاح ومقتضي بداند بمنظور انجام كليه امور اداري وتشريفاتي خودرو موصوف و اقدام به تعويض و فك پلاك شناسايي قديم و نصب پلاك جديد احتمالي آن بر روي خودرو و ارائه و اخذ كليه اسناد و مدارك و شناسنامه جديد خودرو به نام خود و يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگر و ثبت تغييرات مزبور در نظام راهنمايي و رانندگي و صدور كارت و غيره يا المثني هاي آن و سپردن هرگونه شرط و تعهد و التزام و تصديق امضاء مدارك با داشتن كليه اختيارات اعم از درخواست بازديد و كارشناسي و معاينه فني و النهايه اخذ فرم تأييديه نقل و انتقال و ساير تشريفات قانوني مذكور، ثبت در ليست سياه ويا اعلام مفقودي مدارك مالكيت واسناد خودرو باحق درخواست صدور المثني مدارك وتحويل گرفتن آنها و همچنين اقدام به اسقاط و از رده خارج نمودن خودروي موصوف در مراكز اسقاط خودرو و حمل به پاركينگ و تحويل دادن خودرو و نيز ثبت نام نمودن در سيستم تبصره ۱۳ و درخواست خودروي جايگزين به هر نحو وترتيب و تحويل گرفتن خودرو موصوف ويا استفاده نمودن از ارزش گواهي آن در طرح واردات ويا شماره گذاري ويا هرگونه استفاده ويا بهره برداري ديگر ازگواهي مزبور ، با حق رفع هرگونه بازداشت احتمالي و حق اعتراض به جرائم خلافي و مراجعه به شواري حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي يا هر مرجع قضايي يا غير قضايي و انتظامي به نحوي كه در هيچ مورد احتياج به حضور و يا امضاء مجدد موكل نبوده باشد .
حدود اختيارات: وكلاي مرقوم منفرداً و يا متفقاً در انجام مورد وكالت با حق توكيل غير داراي اختيارات تامه بوده و هر عمل و امضاء و اقدام وكلاي به منزله و در حكم عمل و امضاء اقدام موكل نافذ و معتبر است و موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل و ضم وكيل و امين را تا خاتمه و انجام كامل مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود و مفاد اين برگ فقط در نفس مورد وكالت موثر است

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه