متن حقوقی وکالت استفاده از کالاهای مزایده ایی

ارسال شده توسط در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, وکالت

مورد وكالت در خصوص مراجعه به — و كليه ادارات و دواير و شرکت های تابعه آن و اقدام به تحويل و ترخيص و انتقال كليه كالاهاي موضوع مزايده شماره — مورخ — كه موكل برنده آن مزايده ميباشد با حق پرداخت كليه حقوق و مبالغ و سپردن هرگونه تعهد و تضمين و با حق امضا ذيل اوراق و اسناد و مدارك مربوطه
حدود اختيارات: وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت داراي اختيارات تامه و مطلقه قانوني ميباشد و امضا و اقدام وي به منزله امضا و اقدام موكل نافذ و معتبر بوده و نيازي به حضور و كسب اجازه مجدد از موكل نخواهد بود . مفاد اين برگ فقط در نفس وكالت موثر است.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه