متن حقوقی وکالت استفاده از کالاهای مزایده ایی

ارسال شده توسط در تاریخ 6 دی 1396 | موضوع: اسناد, وکالت

مورد وکالت در خصوص مراجعه به — و کلیه ادارات و دوایر و شرکت های تابعه آن و اقدام به تحویل و ترخیص و انتقال کلیه کالاهای موضوع مزایده شماره — مورخ — که موکل برنده آن مزایده میباشد با حق پرداخت کلیه حقوق و مبالغ و سپردن هرگونه تعهد و تضمین و با حق امضا ذیل اوراق و اسناد و مدارک مربوطه
حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی میباشد و امضا و اقدام وی به منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر بوده و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد از موکل نخواهد بود . مفاد این برگ فقط در نفس وکالت موثر است.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه