متن حقوقی وکالت واگذاری املاک وقفی

ارسال شده توسط در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, وکالت

مورد وكالت : مراجعه به ادارات دارائي ، شهرداري ، ثبت اسناد واملاك سازمان مسكن وشهرسازي سازمان زمين شهري ، سازمان نظام مهندسي ، اداره اوقاف ، سازمان بيمه و تامين اجتماعي اتحاديه ها و سازمان جهاد و كشاورزي و مديريت امور اراضي ،سازمان جنگلها و مراتع كشور ، فرمانداري ، بخشداري ، دفاتر اسناد رسمي ، دفاتر خدمات الكترونيكي شهر و ساير ادارات دولتي و سازمانها و نهادها ، شركت آب و برق و گاز و مخابرات و سازمان اوقاف و امور خيريه شهر — و مقامات قضائي كشور و دادگاهاي عمومي و انقلاب و نيروي انتظامي و تمامي مراجع ذيصلاح (( جهت تمامي سهم اجاره موكل از ——))
انجام كليه امور اداري و تجديدانها ولو كراراً و اقدام به ارائه اسناد و مدارك مثبته و اقدام به تمامي تشريفات اداري و قانوني و تقاضا و اخذ هر گونه استعلام ، مجوز ، گواهي ، مفاصا حساب و موافقت نمودن با هر مقدار كسر مساحت . اصلاح حدود و مساحت تقاضا و اخذ موافقت كتبي موجر و مستاجر و تسويه حساب بدهي و پرداخت پذيره انتقال و احداث اعياني و مازاد بر آن و پرداخت حقوق موقوفه و رعايت نوع و نحوه استفاده مورد اجاره و تنظيم سند اجاره با اداره اوقاف شهر —- و تنظيم قرارداد اجاره عرصه كشاورزي و با حق تنظيم هر گونه امضاء كليه اسناد و مدارك مربوط به اوقاف نسبت به مورد وكالت و النهايه جهت انجام هر امري از امور اخذ رضايت اداره اوقاف برابر قوانين و مقررات و اخذ مجوز هاي لازم از ساير ادارت و سازمانهاي مربوطه و دادن هر گونه تعهد و تقاضا و اخذ پروانه تخريب و نوسازي و خريد اضافه تراكم بنا و اخذ گواهيهاي ساختمان ، عدم خلاف ، عوارض نوسازي ، سطح شهر ، جواز ساخت و غيره و امضاء ذيل فرمها و در خواستها و رضايت همسايه ، پيشروي ، پخي ، برگه هاي مهندسين ناظر ، تعهدات گاز و غيره نسبت به مورد وكالت و تقاضا و اخذ كپي و مصدق و رونوشت از دفاتر اسناد رسمي از مدارك ملك . و معرفي مهندس ناظر و محاسب و تهيه نقشه و تصديق امضاء و دريافت مصالح و لوارم ساختماني و حمل آن به بمقصد موكل و ساخت بنا طبق نقشه و نصب و راه اندازي هر چند رشته آب و برق و گاز و تلفن و تقاضا و دريافت گواهيهاي عدم خلاف و پايانكار و افراز و تفكيك بنا و معرفي ملك به نمايندگان ثبت و شهرداري و قبول كسر و يا اضافه بنا و امضاي صورت مجلس تفكيكي ، صورت وضعيت ثبتي ، گواهي پايانكار يا عدم خلافي اسناد تفكيكي و افراز و تفكيك و امضاء تقسيم نامه و حضور در جلسات دادگاههاي رسيدگي كننده بتخلفات ساختماني و پرداخت جرائم احتمالي . با حق تنظيم و امضاء تقسيم نامه و تعيين حصه اختصاصي و تقاضا و دريافت اسناد مالكيت اصل و يا المثني و تك برگي با هر پلاك ثبتي مربوط به مورد وكالت و پس از دريافت مفاصا حسابها و گواهي هاي مربوطه و پايان كار و تقاضا و اخذ اسناد مالكيت آن بنام خود و يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگر، پرداخت و تاديه هزينه هاي قانوني مربوطه و سپردن تعهدات در قبال هر يك از ادارات و دواير و ارگانهاي فوق الذكر وانجام ساير تشريفات اداري و قانوني.
اقدام به رفع كليه موانع قانوني و بازداشتيها و پس از رفع موانع قانوني و اثبات و احراز مالكيت بشرط ممنوع المعامله نبودن و نداشتن بازداشتي پلاك مذكور و يا تحت هر پلاك و شماره اصلي و فرعي و مشخصه ثبتي ديگري كه باشد.
سپس اقدام به انجام هر گونه معاملات بهر عقدي از عقود معين و غير معين تحت هر عنوان اعم از فروش قطعي و صلح و واگذاري و اجاره نسبت به تمامي مورد وكالت و انتقال قطعات تفكيكي بهر پلاك ثبتي كه به ان اختصاص يابد. با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات و آب و برق و گاز و تلفن اشتراكي و اختصاصي منصوبه وتنظيم هرگونه سند اعم از قطعي، رهني وصلح ، اجاره، اقاله ، تفكيك و افراز وتقسيم سهمي مذكور با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه و كليه حقوق متعلقه و منضمات و اشتراكات منصوبه در آن جزاً يا كلاً با هرشخص حقيقي و حقوقي و بهر مبلغ و مدت و عقد وشرط ولو با شخص خود ، و با حق تنظيم و امضاء هر گونه اقرار نامه اعم اصلاحي و گواهي امضاء و تقاضاء عدم حضور و غيره تحت هر اسم ورسم كه باشد نسبت به مورد وكالت ، وتحويل آن با حق اخذ وجه و الزام و التزام و تحويل و تحول و به تصرف دادن و نيز عندالزوم انجام تشريفات ثبتي و باحق اعلام رضايت به مجاورين و اخذ پروانه ساخت و تخريب و خريدتراكم و ساخت بنا و دادن رسيد و اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن فاحش و سلب كردن ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي ولو بعنوان تضرر و غيره و سپردن كشف فساد شرعي و قانوني و تقاضاي صدور اجرائيه و قبض و اقباض مورد معامله و ثمن ، مال الصلح ، مال الجاره ، اجرالمثل و مال الرهانه ، مابه التفاوت و اخذ ساير وجوه ناشيه ، با حق دريافت مال الجاره و تنظيم و تمديد و تجديد و فك و فسخ سند اجاره كلا” يا جزا” مفروزا” يا مشاعا” خواه قبل از احداث بناي جديد و خواه پس از آن و تنظيم و امضاء اجاره نامه ها و قولنامه ها و مبايعه نامه ها و اجراء آنان و تعهدات ضمن العقد و اعلام حضور در دفتر خانه و اخذ گواهي مربوطه و اخذ و يا تسليم اوراق و مدارك اعم از اصل ، رونوشت و كپي و المثني بنحوي كه در هيچ مورد نيازي بحضور و اجازه و امضا ثانوي موكل نخواهد بود و عمل و اقدام وكيل دركليه مراجع فوق جهت انجام وكالت ودفاع از حقوق موكل به منزله عمل واقدام وامضا موكل نافذ و معتبر مي باشد.
توضيحا” (( ضمن تنظيم و امضاء اين وكالتنامه موكل در كمال صحت و سلامت اقرار صريح و صحيح نمود بر اينكه وكيل وكالتنامه فوق الذكر با مشخصات فوق مجاز به اقدام و عمل نسبت به مفاد وكالتنامه مذكور مي باشد و حسب الاظهار تا زمان تنظيم سند هيچگونه حقي و اعتراضي نسبت به وكيل وكالتنامه فوق الذكر ندارد و اينجانب ( موكل ) كليه مطالبات خود را بابت مورد وكالت مندرج درسند فوق الذكر از وكيل خود دريافت نموده و هيچگونه مطالبه اي از ايشان ندارم و موكل وكيل را ضمن عقد خارج لازم بموجب وكالتنامه مذكور جهت انجام مورد وكالت وكيل در زمان حيات با حق توكيل به غير ولو كرارا و وصي پس از فوت خود قرار داد ، وكيل و وصي داراي اختيارات تامه و مطلقه و نا محدود بوده و اقدام و امضاء وكيل و وصي در هر مورد به منزله اقدام و امضاء موكل نافذ و معتبر مي باشد. و ضمن عقد خارج لازم حق هر گونه ادعا و اعتراضي حق طرح هر گونه دعوي حقوقي و كيفري را در اين خصوص از خود و وراث و قائم مقام قانوني خود سلب و ساقط نمود .))
حدوداختيارات : وكيل مرقوم درانجام تشريفات قانوني مورد وكالت باحق توكيل غيرولو كراراً ومع الواسطه جزاً ياكلاً باحق عزل و نصب وكلاي انتخابي و وكلاي رسمي دادگستري داراي اختيارات تامه نامحدود ميباشد و مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است.
ضمنا وكيل با علم و اطلاع كامل از شرايط و كيفيت مورد وكالت و به اصالت مدارك ابرازي موكل اقرار و با مسئوليت خود اقدام به قبول وكالت نموده و مسئوليت عمل و انجام به مورد وكالت با خود وكيل بوده و دفتر خانه هيچگونه مسئوليتي در خصوص موضوع وكالت ندارد . )
وكيل و موكل باقراره نسبت به انجام مورد وكالت از هر حيث و نظر اعم از متراژ ، محل و موقعيت زمين و ساير شرايط آن كاملا واقف بوده و مسئوليت آنرا شخصا پذيرفتند و هيچگونه مسوليتي متوجه ايندفتر نمي باشد.همچنين وكيل به ذيحق بودن موكل نسبت به مورد وكالت اقرار نموده و با مسئوليت خود وكالت مزبور را قبول نمود و در اينخصوص هيچگونه مسوليتي متوجه ايندفتر نمي باشد. وكيل مرقوم ضمن تائيد حضور همزمان موكل در اين دفتر خانه در تاريخ ذيل و همچنين شناسائي هويت و سمت ايشان بعنوان موكل و تائيد امضاء ذيل سند و دفاتر توسط ايشان با مسئوليت خود مبادرت به امضاي ذيل ثبت سند را نمود و دفتر خانه دراين مورد مسئوليتي نخواهد داشت.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

1 دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است.

۱۴ مرداد ۱۳۹۷

عالی بود و من از این نمونه سند نهایت استفاده را بردم


ارسال دیدگاه