متن حقوقی تعهد استفاده از تسهیلات دانشجویی

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, تعهد نامه

اينجانب — با مشخصات فوق الذكر دانشجو/فارغ التحصيل سال — رشته — دانشگاه — كه جهت ادامه تحصيل نياز به ريزنمرات تحصيلي دارم متعهد ميشوم بدون اجازه كتبي و قبلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محل تحصيل خود را تغيير ندهم و متعهد ميشوم پس از انجام تحصيلات يا هرگاه كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مقتضي بداند طبق مفاد قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلات اطفال و جوانان ايران مصوب سال ۱۳۵۳ و مقررات مربوط به آن به ميزاني كه طبق مقررات مذكور و ساير مقررات مصوب بر ذمه اينجانب است در داخل كشور خدمت نمايم و در صورت تخلف از موارد فوق كليه هزينه هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شهريه و كمك هاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده از آموزش رايگان را به هر ميزاني كه وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين كند به آن وزارتخانه پرداخت نمايم. تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري راجع به زمان وقوع تخلف و كيفيت آن و ميزان و كميت طلب و خسارت وارده غيرقابل اعتراض و موجب تقاضاي صدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود. دانشجوي فوق متعهد شد كليه بدهي خودرا به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بنا به تشخيص وزارت مذكور يكجا پرداخت نمايد و اعلام وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانشجويان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غير قابل اعتراض است. و نيز حاضر گرديد — با مشخصات فوق الذكر و اقرار نمود علاوه به تعهداتي كه دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اينجانب نيز متعهد و ملتزم ميشوم از عهده كليه ديون و قروضي كه ممكن است شخص مذكور به موسسه محل تحصيل و يا ساير اشخاص و يا خساراتي كه به وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري وارد شود برآيم و همچنين در صورتيكه دانشجوي مذكور در انجام تعهدات خود كوتاهي و به آن عمل ننمايد كليه بدهي هاي اورا به هر ميزاني كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين كند بدون هيچگونه عذري پرداخت نمايم و در صورت تاخير در پرداخت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز و محق ميباشد براي وصول كليه وجود مورد نظر به هر ميزاني كه باشد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد و كليه طلب خود و خسارات وارده را از كليه اموال ودارايي منقول و غير منقول اينجانب استيفا نمايد و به هر تقدير تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري نسبت به وقوع تخلف و كيفيفت آن و كميت و ميزان بدهي دانشجو و خسارات وارده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و موجبصدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود تعهد امضا كنندگان در قبال دولت تضامني بوده و وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري ميتواند به هريك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنان اجرائيه صادر و عمليات اجرايي را به منظرو وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نمايند.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه