متن حقوقی تعهد استفاده از تسهیلات دانشجویی

ارسال شده توسط در تاریخ 8 آذر 1396 | موضوع: اسناد, تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر دانشجو/فارغ التحصیل سال — رشته — دانشگاه — که جهت ادامه تحصیل نیاز به ریزنمرات تحصیلی دارم متعهد میشوم بدون اجازه کتبی و قبلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محل تحصیل خود را تغییر ندهم و متعهد میشوم پس از انجام تحصیلات یا هرگاه که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مقتضی بداند طبق مفاد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیلات اطفال و جوانان ایران مصوب سال 1353 و مقررات مربوط به آن به میزانی که طبق مقررات مذکور و سایر مقررات مصوب بر ذمه اینجانب است در داخل کشور خدمت نمایم و در صورت تخلف از موارد فوق کلیه هزینه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و شهریه و کمک های دریافتی و هزینه های مربوط به استفاده از آموزش رایگان را به هر میزانی که وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری تعیین کند به آن وزارتخانه پرداخت نمایم. تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری راجع به زمان وقوع تخلف و کیفیت آن و میزان و کمیت طلب و خسارت وارده غیرقابل اعتراض و موجب تقاضای صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود. دانشجوی فوق متعهد شد کلیه بدهی خودرا به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بنا به تشخیص وزارت مذکور یکجا پرداخت نماید و اعلام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشجویان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیر قابل اعتراض است. و نیز حاضر گردید — با مشخصات فوق الذکر و اقرار نمود علاوه به تعهداتی که دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اینجانب نیز متعهد و ملتزم میشوم از عهده کلیه دیون و قروضی که ممکن است شخص مذکور به موسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خساراتی که به وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری وارد شود برآیم و همچنین در صورتیکه دانشجوی مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهی و به آن عمل ننماید کلیه بدهی های اورا به هر میزانی که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تعیین کند بدون هیچگونه عذری پرداخت نمایم و در صورت تاخیر در پرداخت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز و محق میباشد برای وصول کلیه وجود مورد نظر به هر میزانی که باشد تقاضای صدور اجرائیه نماید و کلیه طلب خود و خسارات وارده را از کلیه اموال ودارایی منقول و غیر منقول اینجانب استیفا نماید و به هر تقدیر تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نسبت به وقوع تخلف و کیفیفت آن و کمیت و میزان بدهی دانشجو و خسارات وارده قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و موجبصدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود تعهد امضا کنندگان در قبال دولت تضامنی بوده و وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری میتواند به هریک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنان اجرائیه صادر و عملیات اجرایی را به منظرو وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نمایند.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه