متن حقوقی تعهد نصب انشعاب آب

ارسال شده توسط در تاریخ 4 آبان 1396 | موضوع: اسناد, تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر متقاضی نصب انشعاب مسکونی / تجاری واقع در — به تعداد یک واحد به مساحت عرصه — مترمربع و زیربنای — مترمربع بدینوسیله اقرار و اعلام میدارم که بطور بلامعارض متصرف ملک مذکور میباشیم و تعهد مینمایم در صورت کشف هر نوع فساد و یا هرگونه ادعای اشخاص ثالث در رابطه با محل واگذاری انشعاب موضوع این تعهدنامه شخصاً پاسخگو بوده ، به نحویکه آب و فاضلاب منطقه — تهران و واحدهای تابعه آن هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای شخص یا اشخاص ثالث در خصوص واگذاری انشعاب نداشته باشد و نیز اعلام میدارم که وصل انشعاب به هیچ وجه دلیلی بر مالکیت اینجانب نسبت به اصل ملک مورد تقاضا تلقی نشده و بدینوسیله به آب و فاضلاب منطقه — تهران اختیار میدهم در صورت کشف خلاف اقرار ، به تشخیص خود راساً انشعاب آب را قطع و یا هر تصمیم دیگری اتخاذ نماید و اینجانب حق هرگونه ادعا و یا اعتراض نسبت به تصمیم آب و فاضلاب منطقه — تهران و واحدهای وابسته به آن ندارم و همچنین پرداختی بابت اشتراک فوق را از خود و ایادی بعدی سلب و اسقاط مینمایم و چنانچه در آتیه در خصوص موضوع سخنی آغاز بنمایم از درجه اعتبار ساقط و مسموع نخواهد بود.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه