متن حقوقی تعهد دریافت انشعاب غیر دائم برق

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, تعهد نامه

ویرایش دوم ۱۳۹۷/۹/۲۴

بموجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۹۶/۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ —- آقای —- با مشخصات فوق الذکر در این دفتر خانه حاضر گردیده و بعد از حضور اظهار داشتند ملک به نشانی —- متعلق به اینجانب، موکل اینجانب، فاقد اشتراک گاز است. لذا برا بر مقررات فروش گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران تقاضای اشتراک پذیری نموده ام و به موجب این سند متعهد و ملتزم می شوم چنانچه در اثر دائر شدن انشعاب گاز و لوله کشی های مربوطه هر گونه ضرر و زیان جانی و مالی متوجه خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی گردد شخصا پاسخگو بوده و نسبت به جیران آن اقدام نمایم و اصول فنی و ایمنی و استاندارد مورد قبول شرکت ملی گاز ایران و مقررات ملی ساختمان را در استفاده از گاز طبیعی و لوله کشی ساختمان رعایت نمایم و در صورت شکلیت افراد ذیحق، شرکت گاز —- محق خواهد بود بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به قطع گاز اقدام و اینجانب حق هر گونه ادعا و دعوایی تحت هر عنوان را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم و هر گونه شکواییه و ادعایی در آینده اقامه نمایم از درجه اعتبار ساقط است. همچنین در خصوص واگذاری انشعاب گاز هر گونه ادعایی اعم از کیفری / حقوقی و اداری در مراجع قضایی و انتطامی و اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ثالث مطرح گردد مسئولیت پاسخگویی به عهده اینجانب است و شرکت گاز استان تهران هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشتو شایان ذکر است واگذاری انشعاب موقت (غیر دائم) و متعلق به ملک —- است و هیچ گونه حق مالکیتی و اکتسابی برای اینجانب ایجاد نمی نماید و شرکت گاز استان —- مجاز خواهد بود در صورت قلع و قمع مستحدثات توسط مراجع دیصلاح نسبت به قطع گاز و جمع آوری انشعاب غیر دائم فوق الاشاره اقدام نماید. همچنین متعهد می گردم انتقال گیرندگان بعدی (مستحدثات) را از مفاد تعهد نامه مطلع نموده و در غیر این صورت شخصا مسئول خسارت وارده خواهم بود. بدیهی است کلیه حقوق و تعهدات این تعهد نامه صرفا در چارچوب مفاد ماده قانونی فوق و سایر ضوابط مربوط به آن خواهد بود.

ویرایش اول ۱۳۹۶/۸/۴

در راستاي اجراي تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب مجلس شوراي اسلامي به تاريخ ۹۶/۳/۱۰ اينجانب — با مشخصات فوق الذكر از منطقه برق — درخواست برقراري تعداد — فقره انشعاب غيردائم را براي پلاك — واقع در — نموده و در كمال صحت عقل و اراده و با علم به آگاهي از غيردائم بودن انشعاب درخواستي ، طبق قانون فوق الذكر و آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ، متعهد ميگردم از تصميمات متخذه توسط شركت توزيع نيروي برق استان تهران در خصوص انشعاب برق غيردائم درخواستي تبعيت نموده و همچنين اقرار مينمايم اين انشعاب غيردائم هيچ گونه حق راي براي اينجانب ايجاد نمينمايد و در صورت قلع وقمع مستحدثات توسط مراجع ذیصلاح و جمع آوری انشعاب غیردائم و متعاقباً استرداد مبالغ دریافتی در چارچوب قوانین و ضابطه های موجود توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمایم. همچنین متعهد میگردم سایر استفاده کنندکان ثالث را در آینده از مفاد این تعهدنامه مطلع نمایم.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

1 دیدگاه برای این مطلب ارسال شده است.

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

ممنون اطلاعات خوبی بود


ارسال دیدگاه