متن حقوقی تعهد مفقودی دفترچه زمین شرکت شهرکهای صنعتی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | موضوع: اسناد, تعهد نامه

شركت —– با مشخصات فوق الذكر به نمايندگي آقاي —– با مشخصات فوق الذكر داراي قرارداد تخصيص زمين شماره —– مورخ —- به استحضار ميرساند دفترچه قرارداد مذكور از تاريخ —- مفقود گرديده و عليرغم پيگيري هاي مكرر ، تابحال موفق به يافت آن نگرديدم ، لذا بدينوسيله ضمن اعلام مفقوديت آن خواهشمند است دستور فرمائيد دفترچه المثني را صادر فرمائيد. ضمناً متعهد ميگردم كه به محض يافت شدن اصل دفترچه و يا هرگونه سابقه يا اطلاع از آن، مراتب را سريعاً به شركت شهركهاي صنعتي —- اطلاع و نسبت به اعده آن به شركت شهركهاي صنعتي اقدام نمايم و همچنين اقرار مينمايم كه از بابت فقدان دفترچه قرارداد و صدور دفترچه المثني ، هرگونه مسئوليت يا عواقب يا نتايج ناشي از مفقوديت را شخصاً به عهده گرفته و هرگونه ادعا يا اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نموده و با قبول مسئوليت پاسخگويي به اشخاص ثالث تعهد مينمايم چنانچه از بابت مفقوديت دفترچه قرارداد خساراتي متوجه شركت شهركها گردد، مطابق نظر شركت شهركها جبران نمايم و در صورت كشف خلاف مراتب اعلام مفقوديت ، پاسخگو ضامن شركت و اشخاص ثالث باشم. همچنين اقرار و اذعان مينمايم كه طرف قرارداد و وكلاي آنان تمامي وام ها و تسهيلات دريافتي از بانكها نسبت به دفترچه قرارداد مرقوم و زمين تخصيصي را تسويه نموده اند و در حال حاضر زمين تخصيصي در رهن هيچ يك از بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري نميباشد و در صورت كشف خلاف ، شركت شهركهاي صنعتي حق دارد بدون اخطار قبلي نسبت به فسخ قرارداد و بدون تشريفات قضايي و اداري در هر مرحله اي از ساخت و ساز كه باشد اقدام نمايد و متعهد هرگونه اعتراض و ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه