متن حقوقی تعهدنامه مالک ملک برای مساحت اصلاحی در طرح تعریض گذر

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع: اسناد, تعهد نامه

متن حقوقی زیر در قالب سند تعهدنامه غیرمالی تنظیم میگردد.

با توجه به اينكه حسب اعلام شهرداري منطقه —-  مساحت —- از ملک پلاک ثبتی —— بخش —– واقع در ——- متعلق به اینجانب —— با مشخصات فوق در طرح تعريض گذر قرار گفته توافق مينمايم در قبال استفاده از تسهيلات تراكم ساختماني به ازا هر مترمربع عرصه واقع در طرح مطابق ضوابط جاري شهرداري تهران و استفاده از طول و سطح اشغال و تراكم بر اساس ابعاد قبل از اصلاحي ، عرصه واقع در طرح را بدون مابه ازا ديگر با اصلاح سند مالكيت و كسر از مساحت اوليه به شهرداري تهران واگذار نمايم و حق هرگونه ادعايي نسبت به آن را از خود و قائم مقام قانوني خود سلب و ساقط نموده و متعهد ميگردم :۱-همزمان با شروع عمليات ساختماني عرصه جز گذر را رها و تحويل شهرداري نمايم. ۲-در صورت وجود اعياني در عرصه جز رهگذر همزمان با شروع عمليات ساختماني نسبت به تخليه و تخريب اعياني موجود و تحويل عرصه به شهرداري اقدام نمايم. ۳-پس از احداث بنا در باقيمانده ملك و قبل از درخواست گواهي پايان ساختمان در اجراي ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت و ساير مقررات مرتبط نسبت به اصلاح حدود و مساحت مندرج در سند مالكيت ملك اقدام و سند اصلاح شده را به شهرداري ارائه نمايم. بديهي است در صورت عدم انجام هريك از تعهدات فوق ، شهرداري ميتواند حسب مورد از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري و نسبت به اصلاح پروانه ساختماني اقدام نموده و يا از صدور عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان خودداري نمايد و در موارد لزوم نيز اقدامات مقتضي جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده صد براي رسيدگي و تعيين تكليف بناهاي احداثي مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي عرصه باقيمانده را بعمل آورد.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه