متن حقوقی تعهدنامه مالک ملک برای مساحت اصلاحی در طرح تعریض گذر

ارسال شده توسط در تاریخ 21 اسفند 1395 | موضوع: اسناد, تعهد نامه

متن حقوقی زیر در قالب سند تعهدنامه غیرمالی تنظیم میگردد.

با توجه به اینکه حسب اعلام شهرداری منطقه —-  مساحت —- از ملک پلاک ثبتی —— بخش —– واقع در ——- متعلق به اینجانب —— با مشخصات فوق در طرح تعریض گذر قرار گفته توافق مینمایم در قبال استفاده از تسهیلات تراکم ساختمانی به ازا هر مترمربع عرصه واقع در طرح مطابق ضوابط جاری شهرداری تهران و استفاده از طول و سطح اشغال و تراکم بر اساس ابعاد قبل از اصلاحی ، عرصه واقع در طرح را بدون مابه ازا دیگر با اصلاح سند مالکیت و کسر از مساحت اولیه به شهرداری تهران واگذار نمایم و حق هرگونه ادعایی نسبت به آن را از خود و قائم مقام قانونی خود سلب و ساقط نموده و متعهد میگردم :1-همزمان با شروع عملیات ساختمانی عرصه جز گذر را رها و تحویل شهرداری نمایم. 2-در صورت وجود اعیانی در عرصه جز رهگذر همزمان با شروع عملیات ساختمانی نسبت به تخلیه و تخریب اعیانی موجود و تحویل عرصه به شهرداری اقدام نمایم. 3-پس از احداث بنا در باقیمانده ملک و قبل از درخواست گواهی پایان ساختمان در اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت و سایر مقررات مرتبط نسبت به اصلاح حدود و مساحت مندرج در سند مالکیت ملک اقدام و سند اصلاح شده را به شهرداری ارائه نمایم. بدیهی است در صورت عدم انجام هریک از تعهدات فوق ، شهرداری میتواند حسب مورد از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و نسبت به اصلاح پروانه ساختمانی اقدام نموده و یا از صدور عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان خودداری نماید و در موارد لزوم نیز اقدامات مقتضی جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد برای رسیدگی و تعیین تکلیف بناهای احداثی مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای عرصه باقیمانده را بعمل آورد.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه