متن حقوقی رضایت آسیب دیدگان سانحه تصادف (بیمه ایران)

ارسال شده توسط در تاریخ 1 اسفند 1395 | موضوع: اسناد, رضایت نامه

اینجانب —— با مشخصات فوق در خصوص پرونده کلاسه —— مطروحه در دادگاه —— در رابطه با حادثه رانندگی مورخ —— به رانندگی ——  از آنجاییکه اتومبیل مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث نزد شرکت سهامی بیمه ایران میباشد و موضوع هرگونه دیه و ارش متعلقه خارج از دادگاه بین اینجانب —— با مشخصات فوق از یک طرف و آقای —— (مقصر حادثه) و شرکت سهامی بیمه ایران از طرف دیگر حل و فصل گردیده و خسارات اینجانب تماماً و کلاً پرداخت شده ، لذا بدینوسیله رضایت کامل خود را نسبت به آقای —— (مقصر حادثه) و شرکت سهامی بیمه ایران اعلام میدارد و تقاضای اختتام پرونده مطروحه در دادگاه را دارم وضمن عقد خارج لازم هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان ضرر و زیان را در خصوص دیه و ارش موضوع پرونده کلاسه فوق و پرونده خسارتی شماره —— شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به آقای —— و همچنین شرکت سهامی بیمه ایران از خود سلب و ساقط مینمایم.

 

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه