متن حقوقی رضایت آسیب دیدگان سانحه تصادف (بیمه ایران)

ارسال شده توسط در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع: اسناد, رضایت نامه

اینجانب —— با مشخصات فوق در خصوص پرونده كلاسه —— مطروحه در دادگاه —— در رابطه با حادثه رانندگی مورخ —— به رانندگی ——  از آنجاییكه اتومبیل مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث نزد شركت سهامی بیمه ایران میباشد و موضوع هرگونه دیه و ارش متعلقه خارج از دادگاه بین اینجانب —— با مشخصات فوق از یك طرف و آقای —— (مقصر حادثه) و شركت سهامی بیمه ایران از طرف دیگر حل و فصل گردیده و خسارات اینجانب تماماً و كلاً پرداخت شده ، لذا بدینوسیله رضایت كامل خود را نسبت به آقای —— (مقصر حادثه) و شركت سهامی بیمه ایران اعلام میدارد و تقاضای اختتام پرونده مطروحه در دادگاه را دارم وضمن عقد خارج لازم هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان ضرر و زیان را در خصوص دیه و ارش موضوع پرونده كلاسه فوق و پرونده خسارتی شماره —— شركت سهامی بیمه ایران نسبت به آقای —— و همچنین شركت سهامی بیمه ایران از خود سلب و ساقط مینمایم.

 

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه