متن حقوقی تعهد خروج از کشور دانشجویی

ارسال شده توسط در تاریخ 1 اسفند 1395 | موضوع: اسناد, تعهد نامه

متن تعهد برای سرباز وظیفه عمومی

متعهد: اینجانب مشمول آقای (مشخصات متعهد) ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‏گردم که در تاریخ ‎………………..‎ به کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه و جهت روشن شدن وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را به معاونت وظیفه عمومی استان تهران معرفی نمایم. در غیراینصورت و عمل بر خلاف تعهدم وظیفه عمومی در هرموقع که مقتضی بداند حق ابطال گذرنامه و احضار مرا خواهد داشت و نیز مجاز است مبلغ ‎150.000.000‎ ریال به عنوان وجه التزام به انضمام سایر خسارات و هزینه های ناشی از اقدام قانونی را که راساً تشخیص و به دفترخانه اعلام میدارد ، از اینجانب وصول نماید و اینجانب نیز ضمن عقد خارج لازم متعهد هستم وجه التزام را به میزان فوق بپردازم. تشخیص معاونت مذکور راجع به وقوع تخلف و کیفیت و کمیت میزان خسارت قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود. چنانچه نشانی خود را تغییر دهم، فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و همچنین به معاونت وظیفه عمومی استان اطلاع دهم در غیراینصورت کلیه ابلاغات و اخطاریه‏ها به محل تعیین شده در این سند رسمی قطعی است و معاونت وظیفه عمومی استان تهران می‏تواند کلیه هزینه‏ها، خسارات و وجه التزام فوق‏الذکر را از اینجانب و یا ضامن و یا متضامناً وصول نماید. ضامن: حاضر و متعهد گردید آقای (مشخصات ضامن) شغل ‎……….‎ به شماره کد پرسنلی ‎……….‎ اظهار داشت به موجب عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‏شوم به محض اعلام معاونت وظیفه عمومی استان تهران مراجعت و معاورت مشمول آقای (مشخصات متعهد) را به شرح فوق به ایران و معاونت وظیفه عمومی سریعاً بدون هیچ‏گونه تعللی فراهم ساخته و مخارج آن را پرداخت نمایم. در صورت تخلف از مفاد این تعهد وظیفه عمومی مختار است بدون هیچ تشریفات و با اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طریق صدور اجرائیه کلیه مطالبات و وجه التزام را به شرح فوق از اموال و دارائی اینجانب وصول و به حساب دولت واریز نماید و صرف اعلام معاونت وظیفه عمومی استان تهران در زمینه کمیت و کیفیت تخلف خواه ارادی و یا غیرارادی از مفاد این تعهد قطعی و غیرقابل اعتراض است. آقایان (مشخصات متعهد) و (مشخصات ضامن) متفقاً اعلام و اظهار داشتند ضمن عقد خارج لازم معاونت وظیفه عمومی استان تهران را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادیم که در صورتی که به هرعلتی انجام تعهد فوق عملی نگردد، وظیفه عمومی مجاز و مختار است کلیه هزینه‏ها، خسارات وارده و وجه التزام را از هرگونه اموال و دارایی‏ها، حقوق، مستمری اینجانبان استیفاء نماید و هیچ‏گونه اعتراضی نداریم.

 

========================================

متن تعهد برای سرباز سپاه پاسداران

متعهد:اینجانب سرباز وظیفه —- فرزند —- دارای شناسنامه —- صادره —- ساکن —- کدپستی —- شماره ملی —- شماره تلفن —- ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می گردم که در تاریخ —- به کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه و خود را به محل خدمتم —- معرفی نمایم. در غیر این صورت و عمل بر خلاف تعهدم سپاه پاسداران در هر مقطع که مقتضی بداند حق ابطال گذرنامه و احضار مرا داشته و نیز مجاز است مبلغ 150000000 ریال به عنوان وجه التزام به انضمام سایر خسارت و هزینه های ناشی از اقدام قانونی را که رأساً تشخیص و به دفتر خانه اعلام می دارد. از اینجانب وصول نماید و اینجانب نیز ضمن عقد خارج لازم متعهد هستم وجه التزام را به میزان فوق بپردازم. تشخیص مذکور راجع به وقوع تخلف و کیفیت و کمیت میزان خسارت قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود. چنانچه نشانی خود را تغییر دهم، فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم سند همچنین به یگان خدمتی اطلاع می دهم. در غیر این صورت کلیه ابلاغیه ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند رسمی، قطعی است و سپاه پاسداران استان — می تواند کلیه هزیه، خسارات و وجه التزام فوق الذکر را از اینجانب و یا ضمن و یا متضامناً وصول نماید.

2- ضامن:

حاضر و متعهد گردید: آقا/ خانم —- فرزند —- دارای شماره ملی —- صادره —- متولد —- ساکن —- شغل —- به شماره کارگزینی/ شماره جواز کسب —- دارنده حساب بانکی به شماره —- در بانک —- شعبه — کد —- اظهار داشت به موجب عقد قرارداد خارج لازم متعهد و ملتزم می شوم مراجعت و معاودت سرباز وظیفه آقای —- را به شرح فوق به ایران در موعد تعیین شده فراهم ساخته و مخارج آن را پرداخت نمایم. در صورت تخلف از مفاد این تعهد، سپاه پاسداران مختار است بدون هیچ تشریفات و با اعلام به دفترخانه در مورد تخلف، از طریق صدور اجرائیه کلیه مطالبات و وجه التزام را به وجه فوق از اموال و دارائی اینجانب وصول و به حساب دولت واریز نماید و صرف اعلام سپاه پاسداران استان —- در زمینه کمیت و کیفیت تخلف از مفاد این تعهد اعم از اداری و یا غیر اداری از مفاد این تعهد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

آقایان (متعهد) و (ضامن) متفقاً اظهار داشتند ضمن عقد لازم خارج لازم سپاه استان —- را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادیم. در صورتی که به هر علتی انجام تعهد فوق عملی نگردد سپاه پاسداران مجاز و مختار است کلیه هزینه ها، خسارات وارده و وجه التزام را از هرگونه اموال و دارایی ها، حقوق مستمری اینجانبان استیفاء نماید و هیچ گونه اعتراضی ندارم.

 

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه