اعتبار گواهی های ماده 187 تا پایان تاریخ آن

ارسال شده توسط در تاریخ 16 فروردین 1395 | موضوع: اطلاعیه ها

001_3

شماره 200/93/20
تاریخ 1393/02/22
بخشنامه م/64/93/20
مخاطبین اصلی/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران/امور مالیاتی استان تهران
موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسنفد ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور ، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است ، جهت اجرا از تاریخ 1393/3/1 ابلاغ میگردد.
ضمناً از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است ، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید مینمایند، یادآوری میگردد، گواهی های صادره مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و اخذ مالیات مابه التفاوت مربوط به ابلاغ ارزش های معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید توسط ادارات امور مالیاتی موضوعیت نخواهد داشت.در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منصور تسهیل و تسریع امور مؤدیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر یاد شده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امورمالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد استعلام دفاتر اسناد رسمی بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.بدیهی است جکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده 187 ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید بوده و یا تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد.
همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی(اعیانی و عرصه)وبروزآوری برخی از معابر بلوک ها ، مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگای مرکز فانوری اطلاعات و ارتباطات ، تمهیدات لازم در خصوص به روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک(سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران)، به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهرو استان تهران) خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه