وکالت کاری خط تلفن همراه

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع: وکالت

تهيه وتحصيل هرنوع مدارك ومستندات وگواهي پاسخ استعلام ومفاصاحساب ومراجعه بكليه ادارات مخابرات وشبكه ارتباطات سيار وساير مراجع ذيصلاح بخصوص اداره پست کلیه مناطق پستی بمنظور دریافت سیم کارت به شماره ———- واقدام به انتقال بنام خود  ویا هر شخصی که وکیل صلاح بداند و همچنین صلح وواگذاري تلفن مزبور بهرشخص حقيقي يا حقوقي حتي بنام خود بهرمبلغ وقيد وشرط وتضمين وتعهدي كه باشد باحق اسقاط كافه خيارات وغبون وسپردن هرنوع تعهد والتزامي كه لازم وضروري باشد وتحويل وتسليم تلفن های موصوف اسناد و مدارك لازمه و يا استرداد و اخذ وجوه مورد معامله بنفع خود در قبال وجوهي كه جداگانه بموكل پرداخته است و با حق اعلام يا تغيير آدرس بهر طريق كه وكيل صلاح بداند و با حق فسخ يا اقاله معاملات معموله و حضور در هر يك از دفاتر اسناد رسمي و اقدام به تنظيم و ثبت هر نوع سند و گواهي امضاء ذيل كليه اوراق و اسناد و مدارك نزد كليه مراجع و پرداخت حقوق و هزينه هاي قانوني متعلقه و بطور كلي انجام اموري كه جهت انتقال يا تغيير نام تلفن موصوف لازم و ضروري باشد بنحويكه در هيچ مورد محتاج بحضور و امضاء مجدد موكل نباشد تا حصول نتيجه مطلوبه و موكل اقرار نمود تا كنون هيچ اقدامي راجع به واگذاري تلفن فوق ننموده و دفترخانه هيچ مسئووليتي در مورد اقدامات معارض وي و مستحق اللغير بودن مورد وكالت ندارد.

 

 

با تشکر از جناب وحید ریاحی که این متن رو در اختیار اسنادیار گذاشتند.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه