وکالت کاری خط تلفن همراه

ارسال شده توسط در تاریخ 10 بهمن 1394 | موضوع: وکالت

تهیه وتحصیل هرنوع مدارک ومستندات وگواهی پاسخ استعلام ومفاصاحساب ومراجعه بکلیه ادارات مخابرات وشبکه ارتباطات سیار وسایر مراجع ذیصلاح بخصوص اداره پست کلیه مناطق پستی بمنظور دریافت سیم کارت به شماره ———- واقدام به انتقال بنام خود  ویا هر شخصی که وکیل صلاح بداند و همچنین صلح وواگذاری تلفن مزبور بهرشخص حقیقی یا حقوقی حتی بنام خود بهرمبلغ وقید وشرط وتضمین وتعهدی که باشد باحق اسقاط کافه خیارات وغبون وسپردن هرنوع تعهد والتزامی که لازم وضروری باشد وتحویل وتسلیم تلفن های موصوف اسناد و مدارک لازمه و یا استرداد و اخذ وجوه مورد معامله بنفع خود در قبال وجوهی که جداگانه بموکل پرداخته است و با حق اعلام یا تغییر آدرس بهر طریق که وکیل صلاح بداند و با حق فسخ یا اقاله معاملات معموله و حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی و اقدام به تنظیم و ثبت هر نوع سند و گواهی امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک نزد کلیه مراجع و پرداخت حقوق و هزینه های قانونی متعلقه و بطور کلی انجام اموری که جهت انتقال یا تغییر نام تلفن موصوف لازم و ضروری باشد بنحویکه در هیچ مورد محتاج بحضور و امضاء مجدد موکل نباشد تا حصول نتیجه مطلوبه و موکل اقرار نمود تا کنون هیچ اقدامی راجع به واگذاری تلفن فوق ننموده و دفترخانه هیچ مسئوولیتی در مورد اقدامات معارض وی و مستحق اللغیر بودن مورد وکالت ندارد.

 

 

با تشکر از جناب وحید ریاحی که این متن رو در اختیار اسنادیار گذاشتند.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه