وکالت بهره برداری چاه آب

ارسال شده توسط در تاریخ 10 بهمن 1394 | موضوع: وکالت

مراجعه به کلیه ادارات و دوایر دولتی و غیر دولتی و دارایی و جهاد کشاورزی و شرکت های منطقه ای آب و برق استان ——–  و ارائه اسناد و مدارک و اخذ کلیه مفاصا حساب ها و واریز کلیه مالیات ها و عوارض در خصوص پروانه بهره برداری چاه آب شماره ——– مورخ ——–  صادره از وزارت نیرو سازمان آب منطقه ای اصفهان واقع در جونقان مربوط به یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی ——– اصلی از ——– فرعی و پس از اخذ استعلامات و در صورت نبودن هیچ گونه موانع قانونی و اخذ کلیه مفاصا حساب ها اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از صلح و یا قطعی خواه به نام خود یا هر کس دیگر و به هر مبلغ و قید و شرط که وکیل مرقوم صلاح و مقتضی بداند و اخذ بها و تحویل آن و ضمانت در کشف فساد و اسقاط نمودن کافه خیارات و اعلام حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای ذیل کلیه اوراق و دفاتر رسمی از طرف موکل و به طور کلی انجام کلیه اموری که لازم و ضروری باشد به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضای موکل مرقوم نباشد و شرکت در جلسات و اعتراض به آرای صادره و تمدید پروانه فوق الذکر و در صورت لزوم پرداخت خسارات و سپردن هر نوع تعهد به صورت رسمی و یا گواهی امضا موکل مرقوم ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را تا پایان مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود
حدود و اختیارات وکیل به شرح بالا  نسبت به انجام مورد وکالت تام الاختیار و قائم مقام شرعی و قانونی موکلین بوده و امضاء ایشان نافذ و معتبر می باشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .

 

 

با تشکر از جناب وحید ریاحی که این متن رو در اختیار گذاشتند.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه