اقرارنامه دریافت بهای ثمنیه اعیانی

ارسال شده توسط در تاریخ 4 بهمن 1394 | موضوع: اقرار نامه

———- با مشخصات فوق در دفتر اسناد رسمی حاضر گردید و بعدالحضور اقرار نمود که کلیه وجوه مربوط به حقوق خود ناشی از ثمنیه اعیانی مربوط به —— دانگ از ———- با آب و برق و ملحقات و منضمات مربوط را که از ناحیه همسر مرحوم خود ———- به وی ارث رسیده است از ———- به نسبت سهم هریک از ایشان از قیمت ابنیه و اشجار پلاک مرقوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی نسبت به مورد فوق الذکر ندارد و ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را ولو بعنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نمودند.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه