اقرار به دریافت کامل حق و حقوق خود ناشی از اشتغال

ارسال شده توسط در تاریخ 4 بهمن 1394 | موضوع: اقرار نامه

متن اول

اینجانب …… به موجب این سند رسمی اقرار صریح و اعتراف شرعی و قانونی می نمایم مبنی بر این که کلیه حقوق و مزد خود اعم از حقوق مبنا و لواحق آن چه مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت به تبع شغل) و چه مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و حق سنوات و غیره ، مزد گروه پایه ، مزد مبنا ، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار ، کمک عائله مندی ، پاداش غیر نقدی ، اضافه کاری ها ، نوبت کاری ، اضافه دستمزد غیر نوبتی ، مطالبات مربوط به مرخصی های ذخیره شده و مرخصی های استفاده نشده و مزایای پایان کار و غیره مربوطه و اعم از دوران اشتغال (آزمایشی و مدت انجام کار و سایر) حتی روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و ارزش اسمی سهام و غیره را از آغاز خدمت خود در شرکت …… از کارفرمای خود نقداً تمام و کمال دریافت نموده و دیگر هیچ گونه حقی از حقوق نامبرده شده و پیش بینی نشده را از کارفرمای موصوفه نداشته و ندارم و هر گاه تحت هر عنوان از عناوین آغاز سخنی نمایم لغو بیهوده و باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و ضمن عقد خارج لازم کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش بینی شده یا نشده از خود سلب و ساقط می نمایم.مفاد اقرار در نفس اقرار موثر است و این سند بنا به تقاضای مقر فوق الاشعار تنظیم گردید.

متن دوم

اینجانب ———- با مشخصات فوق در دفتر اسناد رسمی حاضر گردیدم و بعدالحضور در کمال صحت و سلامت وبدون هیچ اجبار و اکراهی اظهار و اقرار نمود کلیه حقوق و مزایای شغلی اعم از عیدی و پاداش و مطالبات مربوطه را از تاریخ ———- تا تاریخ ———- مربوط به اشتغال در ———- به ریاست / مدیرعاملی ———- را از مشارالیه دریافت نموده ام و هیچ گونه طلب یا حسابی نداشته و ندارم و در صورت هرگونه ادعای آتی ، غیرقابل اثر بوده و چناچه در هر جا نسبت به مطالبات خود آغاز سخنی نمایم در هیچ یک از مراجع قضایی ، انتظامی و اداری با ابراز این برگه مسموع نباشد و ملغی اثر خواهد بود. این اقرار نامه در نفس مورد اقرار موثر است.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه