اقرارنامه زوجیت

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع: اقرار نامه

خانم ———- و آقای ———- با مشخصات فوق الذکر در دفتر اسناد رسمی حاضر گردیدند و بعدالحضور در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ———- به عقد یکدیگر درآمده اند و این عقد تاکنون پابرجا میباشد ( و ثمره این ازدواج ۱- فرزند ذکور/اناث بنام ———- به شماره شناسنامه ———- و کدملی ———- متولد ———- صادره از ——– میباشد) ، همچنین زوج اقرار نمود که بغیر از زوجه فوق همسر دیگری ندارد و این امر مورد تائید زوجه قرار گرفت.

 

پی نوشت:
عبارت داخل پرانتز به نسبت فرزندان قابل تغییر است.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه