تعهد نامه مدت زمان و سطح اشغال پیاده رو توسط حصار کارگاهی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ | موضوع: تعهد نامه

تعهدنامه جهت مدت زمان و سطح اشغال پیاده رو توسط حصار کارگاهی (ساخت و ساز های داخل شهری)

توضیح: بخشنامه های یاد شده در متن مربوط به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران میباشد.

اینجانب —- با مشخصات فوق مالک پلاک ثبتی —– واقع در بخش —– به مساحت —– به نشانی ——————— ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم شرعی و قانونی میگردم تا در راستای اجرای مجوز ساختمانی ماخوذه ، ضمن ایمن سازی پیاده روها و معابر در هنگام احداث ساختمان در چارچوب مباحث ٤ و ١٢ مقررات ملی ساختمان و بخشنامه های شماره ٧٣٠١٣١٧٧/٨١١ مورخ ١٣٧٣/٦/٢٣ و ٤٩١٤٤٧/٨٠ مورخ ٢٣/٥/٨٩ و ٩٧٣٨٧٠/٨٠ مورخ ٥/٩/٩٠ و ٩١٠٠٣٤/٨٠ مورخ ٧/٨/٩١ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص حصار کارگاهی و سطح اشغال پیاده رو که به رویت اینجانب رسیده اند ، جهت دپوی مصالح ساختمانی حداکثر ٥٠% عرض پیاده رو را تا زمان احداث سقف طبقه همکف اشغال نموده ، بعد از احداث سقف طبقه همکف مصالح ساختمانی را به داخل ساختمان منتقل نمایم.

درباره نویسنده :
یاشار امیرعابدین
سمت : کارمند

ارسال دیدگاه