طرح پذیرش درخواست سند مالکیت از طریق دفاتر

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

101-95-3035

 

شماره : ۱۰۱/۹۵/۳۰۳۵
تاریخ : ۳۹۵/۰۱/۱۶
شناسه : ۱۴۲۷۱۰۴
جناب آقای هادوی
مدیر کل محترم پست استان تهران
با سلام
احتراماً با عنایت به اجرایی شدن طرح پذیرش درخواست سند مالکیت از طریق دفاتر اسناد رسمی در کلیه حوزه های ثبتی استان ، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اختصاص کد کاربری، رمز عبور و ارائه آموزشهای لازم برای کلیه دفاتر اسناد رسمی سطح استان اقدامات مقتضی را در اسرع وقت معمول و نتیجه را به این اداره کل ارسال نمایند.
ضمناً به پیوست فهرست و مشخصات کلیه دفاتر اسناد رسمی استان تهران در قالب لوح فشرده ارسال می گردد.

سید صادق سعادتیان
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
از طرف توحیدی

ارزش معاملاتی املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه)

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

اعتبار گواهی های ماده 187 تا پایان تاریخ آن

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ | موضوع : اطلاعیه ها

001_3

شماره ۲۰۰/۹۳/۲۰
تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
بخشنامه م/۶۴/۹۳/۲۰
مخاطبین اصلی/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر تهران/امور مالیاتی استان تهران
موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسنفد ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور ، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است ، جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱ ابلاغ میگردد.
ضمناً از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است ، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید مینمایند، یادآوری میگردد، گواهی های صادره مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و اخذ مالیات مابه التفاوت مربوط به ابلاغ ارزش های معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید توسط ادارات امور مالیاتی موضوعیت نخواهد داشت.در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منصور تسهیل و تسریع امور مؤدیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر یاد شده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امورمالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد استعلام دفاتر اسناد رسمی بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.بدیهی است جکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید بوده و یا تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد.
همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی(اعیانی و عرصه)وبروزآوری برخی از معابر بلوک ها ، مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگای مرکز فانوری اطلاعات و ارتباطات ، تمهیدات لازم در خصوص به روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک(سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران)، به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهرو استان تهران) خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

عدم تعلق مالیات نقل و انتقال مجدد نسبت به وکالت های فروش خودرو

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ | موضوع : اطلاعیه ها

267-1443

جناب آقای احمدلو
سردفتر محترم اسناد رسمی شماره ۱۱ مرند و رئیس کمیسیون حقوقی و وحدت رویه کانون سردفتران آذربایجان شرقی

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۱/۶۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ در خصوص شمول و یا عدم شمول مجدد مالیات نقل و انتقال مربوط به سند وکالت برای فروش خودرو دارای مدت اعتبار در زمان تنظیم سند جدید (اعم از وکالت فروش و یا سند قطعی) به اطلاع میرساند:
به استناد مقررات تبصره (۱) ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی ه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ نماید.همچنین به موجب تبصره (۲) ماده ۴۲ قانون مذکور دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خود را تصریح نمایند.
وفق مقررات تبصره ماده(۶) آیین نامه اجرایی فصل نهم قنون یادشده موضوع مصوبه شماره ۱۶۳۴۷۲/ت۴۳۸۸۶ک مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۲ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد ، تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل ، درصورتی که زمان تنظیم سند وکالت خدرو ، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
با عنایت به موارد فوق الذکر و مستفاد از تبصره ماده (۶) آیین نامه مورد اشاره، در صورت تنظیم سند جدید(اعم از وکالت برای فروش یا سند قطعی) به نام همان وکیل که در زمان تنظیم سند(اولیه)وکالت فروش خودرو ، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، فارغ از مدت اعتبار وکالت ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجد نخواهد بود.لیکن در صورت انتقال خودرو به شخص دیگری غیر از وکیل مربوطه ، مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۲ قانون مذکور (بغیر از موارد مذکور در تبصره ۵ ماده ۴۲ قانون مرقوم) مشمول مالیات نقل و انتقال به ماخذ ارزش های مندرج در جداول اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در زمان تنظیم اسناد اخیرالذکر خواهد بود.
شایان ذکر است به موجب تبصره (۴) ماده ۴۲ قانون مزبور ، فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

 

جعفر ابراهیم بیگی
مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان

استفتاء از آیت اله مکارم شیرازی در خصوص احراز هویت مراجعین به دفاتر

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ | موضوع : اطلاعیه ها

194-2

پاسخ دفتر آیت اله العظمی مکارم شیرازی:

اگر سردفتر در حد معمول اقدامات لازم را برای شناسایی افراد انجام داده ، مسئولیتی ندارد.