متن حقوقی رضایت نامه شرکت بیمه امید

ارسال شده توسط در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | موضوع : اسناد, رضایت نامه

اينجانب — با مشخصات فوق الذكر به عنوان شاكي و مدعي خصوصي و متضرر از جرم ، رضايت كامل نسبت به ديه پرداختي به هر مبلغ و ميزان از پرونده كلاسه — از دادنامه شماره — مورخ — صادره از شعبه  — بطرفيت — با مشخصات فوق الذكر اعلام نموده و از بيمه نامه شماره — از پرونده خسارت شماره —در ظرح شكايت خود به طور كلي صرف نظر مينمايم و ديگر هيچگونه ادعا و اعتراضي عليه متهم پرونده موضوع و بيمه گذار و شركت بيمه اميد اعم از حقوقي و كيفري و مادي و معنوي و ضرر و زيان نداشته و ندارم و از رياست محترم دادگاه اجراي احكام ، تقاضاي صدور موقوفي تعقيب و سقوط شكايت و دعوي مطروحه را خواستارم. اينجانب ضمن اسقاط حق طرح هر گونه شكايت و دعوي متصوره عليه نامرده اعلام ميدارم با اطلاع از اينكه عدول از گذشت قابليت استماع نخواهد داشت ، گذشت مينمايم. ضمناً مسئوليت صحت مدارك ابرازي در پرونده موضوعه را تقبل نموده و در صورت كشف هرگونه فساد و اشتباه طرفين از عهده كليه خسارات وارده به شركت بيمه اميد برآمده و شركت اشاره شده را قائم مقام قانوني با اختيارات كامل جهت استرداد خسارت و تبعات ناشي از ان ميدانم.
شماره حساب — بانك — متعلق به اينجانب — با مشخصات فوق الذكر بعنوان رضايت دهنده ميباشد.

متن حقوقی رضایت آسیب دیدگان سانحه تصادف (بیمه ایران)

ارسال شده توسط در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع : اسناد, رضایت نامه

اینجانب —— با مشخصات فوق در خصوص پرونده كلاسه —— مطروحه در دادگاه —— در رابطه با حادثه رانندگی مورخ —— به رانندگی ——  از آنجاییكه اتومبیل مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث نزد شركت سهامی بیمه ایران میباشد و موضوع هرگونه دیه و ارش متعلقه خارج از دادگاه بین اینجانب —— با مشخصات فوق از یك طرف و آقای —— (مقصر حادثه) و شركت سهامی بیمه ایران از طرف دیگر حل و فصل گردیده و خسارات اینجانب تماماً و كلاً پرداخت شده ، لذا بدینوسیله رضایت كامل خود را نسبت به آقای —— (مقصر حادثه) و شركت سهامی بیمه ایران اعلام میدارد و تقاضای اختتام پرونده مطروحه در دادگاه را دارم وضمن عقد خارج لازم هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان ضرر و زیان را در خصوص دیه و ارش موضوع پرونده كلاسه فوق و پرونده خسارتی شماره —— شركت سهامی بیمه ایران نسبت به آقای —— و همچنین شركت سهامی بیمه ایران از خود سلب و ساقط مینمایم.