متن حقوقی تعهد مشکلات جانمایی ملک در سیستم سامانه شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اينجانب — با مشخصات فوق باظهاره مالك پلاك ثبتي — به شماره پرونده شهرسازي — به آدرس — متعهد ميشوم با عنايت به اينكه جانمايي ملك در سيستم سامانه شهرسازي به صورت صحيح نميباشد لذا متعهد ميگردم چنانچه در ابعاد باقيمانده مغايرتي ايجاد گردد شخصاً پاسخگو به مسائل حقيقي و حقوقي بوده و شهرداري منطقه — در موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت.

متن حقوقی تعهدنامه مالک ملک برای مساحت اصلاحی در طرح تعریض گذر

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

متن حقوقی زیر در قالب سند تعهدنامه غیرمالی تنظیم میگردد.

با توجه به اينكه حسب اعلام شهرداري منطقه —-  مساحت —- از ملک پلاک ثبتی —— بخش —– واقع در ——- متعلق به اینجانب —— با مشخصات فوق در طرح تعريض گذر قرار گفته توافق مينمايم در قبال استفاده از تسهيلات تراكم ساختماني به ازا هر مترمربع عرصه واقع در طرح مطابق ضوابط جاري شهرداري تهران و استفاده از طول و سطح اشغال و تراكم بر اساس ابعاد قبل از اصلاحي ، عرصه واقع در طرح را بدون مابه ازا ديگر با اصلاح سند مالكيت و كسر از مساحت اوليه به شهرداري تهران واگذار نمايم و حق هرگونه ادعايي نسبت به آن را از خود و قائم مقام قانوني خود سلب و ساقط نموده و متعهد ميگردم :۱-همزمان با شروع عمليات ساختماني عرصه جز گذر را رها و تحويل شهرداري نمايم. ۲-در صورت وجود اعياني در عرصه جز رهگذر همزمان با شروع عمليات ساختماني نسبت به تخليه و تخريب اعياني موجود و تحويل عرصه به شهرداري اقدام نمايم. ۳-پس از احداث بنا در باقيمانده ملك و قبل از درخواست گواهي پايان ساختمان در اجراي ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت و ساير مقررات مرتبط نسبت به اصلاح حدود و مساحت مندرج در سند مالكيت ملك اقدام و سند اصلاح شده را به شهرداري ارائه نمايم. بديهي است در صورت عدم انجام هريك از تعهدات فوق ، شهرداري ميتواند حسب مورد از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري و نسبت به اصلاح پروانه ساختماني اقدام نموده و يا از صدور عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان خودداري نمايد و در موارد لزوم نيز اقدامات مقتضي جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده صد براي رسيدگي و تعيين تكليف بناهاي احداثي مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي عرصه باقيمانده را بعمل آورد.

متن حقوقی تعهد خروج از کشور دانشجویی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

متن تعهد برای سرباز وظیفه عمومی

متعهد: اینجانب مشمول آقای (مشخصات متعهد) ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‏گردم که در تاریخ ‎………………..‎ به کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه و جهت روشن شدن وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را به معاونت وظیفه عمومی استان تهران معرفی نمایم. در غیراینصورت و عمل بر خلاف تعهدم وظیفه عمومی در هرموقع که مقتضی بداند حق ابطال گذرنامه و احضار مرا خواهد داشت و نیز مجاز است مبلغ ‎۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰‎ ریال به عنوان وجه التزام به انضمام سایر خسارات و هزینه های ناشی از اقدام قانونی را که راساً تشخیص و به دفترخانه اعلام میدارد ، از اینجانب وصول نماید و اینجانب نیز ضمن عقد خارج لازم متعهد هستم وجه التزام را به میزان فوق بپردازم. تشخیص معاونت مذکور راجع به وقوع تخلف و کیفیت و کمیت میزان خسارت قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود. چنانچه نشانی خود را تغییر دهم، فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و همچنین به معاونت وظیفه عمومی استان اطلاع دهم در غیراینصورت کلیه ابلاغات و اخطاریه‏ها به محل تعیین شده در این سند رسمی قطعی است و معاونت وظیفه عمومی استان تهران می‏تواند کلیه هزینه‏ها، خسارات و وجه التزام فوق‏الذکر را از اینجانب و یا ضامن و یا متضامناً وصول نماید. ضامن: حاضر و متعهد گردید آقای (مشخصات ضامن) شغل ‎……….‎ به شماره کد پرسنلی ‎……….‎ اظهار داشت به موجب عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می‏شوم به محض اعلام معاونت وظیفه عمومی استان تهران مراجعت و معاورت مشمول آقای (مشخصات متعهد) را به شرح فوق به ایران و معاونت وظیفه عمومی سریعاً بدون هیچ‏گونه تعللی فراهم ساخته و مخارج آن را پرداخت نمایم. در صورت تخلف از مفاد این تعهد وظیفه عمومی مختار است بدون هیچ تشریفات و با اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طریق صدور اجرائیه کلیه مطالبات و وجه التزام را به شرح فوق از اموال و دارائی اینجانب وصول و به حساب دولت واریز نماید و صرف اعلام معاونت وظیفه عمومی استان تهران در زمینه کمیت و کیفیت تخلف خواه ارادی و یا غیرارادی از مفاد این تعهد قطعی و غیرقابل اعتراض است. آقایان (مشخصات متعهد) و (مشخصات ضامن) متفقاً اعلام و اظهار داشتند ضمن عقد خارج لازم معاونت وظیفه عمومی استان تهران را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادیم که در صورتی که به هرعلتی انجام تعهد فوق عملی نگردد، وظیفه عمومی مجاز و مختار است کلیه هزینه‏ها، خسارات وارده و وجه التزام را از هرگونه اموال و دارایی‏ها، حقوق، مستمری اینجانبان استیفاء نماید و هیچ‏گونه اعتراضی نداریم.

 

========================================

متن تعهد برای سرباز سپاه پاسداران

متعهد:اینجانب سرباز وظیفه —- فرزند —- دارای شناسنامه —- صادره —- ساکن —- کدپستی —- شماره ملی —- شماره تلفن —- ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم می گردم که در تاریخ —- به کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه و خود را به محل خدمتم —- معرفی نمایم. در غیر این صورت و عمل بر خلاف تعهدم سپاه پاسداران در هر مقطع که مقتضی بداند حق ابطال گذرنامه و احضار مرا داشته و نیز مجاز است مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه التزام به انضمام سایر خسارت و هزینه های ناشی از اقدام قانونی را که رأساً تشخیص و به دفتر خانه اعلام می دارد. از اینجانب وصول نماید و اینجانب نیز ضمن عقد خارج لازم متعهد هستم وجه التزام را به میزان فوق بپردازم. تشخیص مذکور راجع به وقوع تخلف و کیفیت و کمیت میزان خسارت قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود. چنانچه نشانی خود را تغییر دهم، فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم سند همچنین به یگان خدمتی اطلاع می دهم. در غیر این صورت کلیه ابلاغیه ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند رسمی، قطعی است و سپاه پاسداران استان — می تواند کلیه هزیه، خسارات و وجه التزام فوق الذکر را از اینجانب و یا ضمن و یا متضامناً وصول نماید.

۲- ضامن:

حاضر و متعهد گردید: آقا/ خانم —- فرزند —- دارای شماره ملی —- صادره —- متولد —- ساکن —- شغل —- به شماره کارگزینی/ شماره جواز کسب —- دارنده حساب بانکی به شماره —- در بانک —- شعبه — کد —- اظهار داشت به موجب عقد قرارداد خارج لازم متعهد و ملتزم می شوم مراجعت و معاودت سرباز وظیفه آقای —- را به شرح فوق به ایران در موعد تعیین شده فراهم ساخته و مخارج آن را پرداخت نمایم. در صورت تخلف از مفاد این تعهد، سپاه پاسداران مختار است بدون هیچ تشریفات و با اعلام به دفترخانه در مورد تخلف، از طریق صدور اجرائیه کلیه مطالبات و وجه التزام را به وجه فوق از اموال و دارائی اینجانب وصول و به حساب دولت واریز نماید و صرف اعلام سپاه پاسداران استان —- در زمینه کمیت و کیفیت تخلف از مفاد این تعهد اعم از اداری و یا غیر اداری از مفاد این تعهد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

آقایان (متعهد) و (ضامن) متفقاً اظهار داشتند ضمن عقد لازم خارج لازم سپاه استان —- را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان ممات قرار دادیم. در صورتی که به هر علتی انجام تعهد فوق عملی نگردد سپاه پاسداران مجاز و مختار است کلیه هزینه ها، خسارات وارده و وجه التزام را از هرگونه اموال و دارایی ها، حقوق مستمری اینجانبان استیفاء نماید و هیچ گونه اعتراضی ندارم.

 

متن تعهد خودرو یخچال دار به سازمان دامپزشکی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : تعهد نامه

متن اول:

اينجانب ——–  به موجب اين سند و جهت ارائه به مراجع ذيربط و ذيصلاح  ضمن عقد خارج لازم متعهد مي گردم كه در موقع انقضاي تاريخ پروانه اشتغال به حمل بهداشتي به موقع نسبت به تمديد آن اقدام نمايم و هرگونه فرآورده خام دامي را از مراكز عرضه مجاز تهيه نموده و توسط خودرو  ——– سردخانه دار با اخذ مجوز حمل از ادارات دامپزشكي حمل نموده و از دستگاه ترموكينگ / ترمو گراف استفاده نمايم و كليه قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي سازمان دامپزشكي را رعايت نمايم و در غير اينصورت اداره كل دامپزشكي استان مختار است از فعاليت اينجانب ممانعت به عمل آورد .

 

متن دوم: تعهد حمل مواد خوراک دام و طیور و آبزیان

اینجانب ——– با مشخصات فوق طی درخواست مورخ ——– تقاضای صدور پروانه ی اشتغال به حمل بهداشتی حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان با خودرو ——– مدل ——– رنگ —- را دارم بدینوسیله متعهد میشوم: ۱-ضمن اطلاع و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات نسبت به حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان با رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستور العمل های اداره کل و یا شبکه دامپزشکی اقدام نمایم. ۲-بدون اطلاع و کسب مجوز لازم از مرجع صادر کننده پروانه , نسبت به تغییر کاربری خودرو و یا نقل و انتقال خودرو و نیز پروانه صادره به غیر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اقدام ننمایم. ۳-برای حمل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان , مجوز بهداشتی حمل قرنطینه ای مربوطه را برای داخل استان و یا خارج از استان دریافت و ضوابط بهداشتی مندرج در گواهی حمل را رعایت نمایم. ۴- نسبت به معرفی راننده خودرو و اخذ کارت بهداشتی برای خود و سایر کسانی که مبادرت به امر حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان میکنند اقدام نمایم. ۵- همکاری و مساعدت های لازم با مامورین و یا بازرسین بهداشتی اعزامی از اداره ی کل و یا شبکه دامپزشکی داشته باشم.در صورتی که تعهدات ذکر شده فوق و یا موارد مندرج در پروانه را انجام نداده و یا بر خلاف آنها عمل نمایم و نیز در صورت عدم صحت مالکیت اداره کل و یا شبکه دامپزشکی میتواند نسبت به لغو پروانه صادره و جلوگیری از ادامه فعالیت اقدام نماید و چنانچه خسارتی و یا ضرر و زیانی به اینجانب و یا دولت(بیت المال) و یا اشخاص ثالث وارد شود پذیرفته و نسبت به جبران آن اقدام خواهم نمود و در صورتی که به هر نحوی تخلفی از ناحیه اینجانب از قوانین , مقررات و دستورالعمل های دامپزشکی صورت پذیرد اداره کل و یا شبکه دامپزشکی میتواند اینجانب را برابر قوانین و مقررات کشور از طریق مراجع ذیصلاح تحت تعقیب قرار دهد.

اینجانب ——– بر اساس معرفی مالک ——– و رضایت مبنی بر رانندگی با وسایل نقلیه ی مذکور به شماره پلاک ——– به عنوان راننده متعهد میگردم که : ۱- ضمن اطلاع و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات نسبت به حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان با رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستور العمل های اداره کل و یا شبکه دامپزشکی اقدام نمایم ۲-حمل مواد اولیه ی و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان علاوه بر بارنامه , مجوز بهداشتی حمل قرنطینه ای مربوطه را برای داخل استان یا خارج از استان دریافت و ضوابط بهداشتی مندرج در گواهی حمل را رعایت نمایم و از حمل مواد اولیه و خوراک آماده ی دام , طیور و آبزیان بدون گواهی بهداشتی حمل تحت هر شرایطی خودداری نموده و مسئولیت جزائی ناشی از آن را در هر موقعیتی پذیرا و پاسخگو باشم.۳-در اسرع وقت نسبت به دریافت و تمدید کارت بهداشتی خود از مراجع ذیربط اقدام نموده و تحت هر شرایطی بدون کارت بهداشتی معتبر از حمل هر گونه مواد اولیه و خوراک آماده دام , طیور و آبزیان خودداری نموده و همچنین از در اختیار قراردادن وسیله نقلیه به سایر افراد غیر مسئول حتی به صورت موقت نیز جدا اجتناب نمایم. ۴-چنانچه وسیله نقلیه فاقد شرایط لازم باشد ضمن اعلام به صورت کتبی به مالک خودرو یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده پروانه ارائه دهم در غیر اینصورت مسئولیت عدم فراهم نمودن شرایط لازم را به عهده گرفته و در معرفی به مراجع قضایی هر گونه حق اعتراضی را از خویش سلب و ساقط مینمایم.

 

 

با تشکر از جناب امیر زائر دفتریار دوم دفتر ۱۸۹ تبریز و وحید ریاحی که متون رو به اشتراک گذاشتند.

تعهدنامه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

ارسال شده توسط در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : تعهد نامه

اینجانب ——– با مشخصات فوق متعهد میگردم که از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان و نیز تسهیلات سایر شرکتها و مراکز خرید به صورت لیزینگ و با معرفی صندوق مذکور استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدی خواهم نمود و همچنین از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز نحوه پرداخت کارمزد طبق ضوابط و مقررات صندوق مذکور کاملاً مطلع میباشم.ضمن عقد خارج لازم متعهد میشوم پس از اتمام تحصیل و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی ، اوراق اقساط بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایم و نیز متعهد میشوم که تسهیلات دریافتی بصورت لیزینگ را طی دوران تحصیل بصورت اقساط و مطابق تاریخ سررسید هر قسط، بر اساس شرایط و ضوابطی که از آن کاملاً آگاه میباشم،پرداخت نمایم.همچنین متعهد میشوم در صورت عدم فراغت(انصراف،ترک تحصیل یا اخراج) از تحصیل و نیز در صورت تاخیر بیش از سه بار متوالی در بازپرداخت اقساط ، کلیه بدهی را بصورت یکجا مسترد نمایم. صندوق مذکور میتواند از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به صدور اجراییه علیه اینجانب برای وصول اصل بدهی و کارمزد طبق ضوابط و نیز هزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر میزانی که راساً تشخیص دهد و به دفترخانه اعلام نماید، اقدام کند. همچنین صندوق رفاه دانشجویان میتواند برای وصول مطالبات خود از کلیه شیوه ها و راهکارهایی که صلاح بداند استفاده نماید.چنانچه آدرس خود را تغییر دهم مراتب را فوراً به دفترخانه تنظیم کننده سند و همچنین به صندوق رفاه دانشجویان اطلاع خواهم داد در غیر اینصورت کلیه ابلاغات و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این تعهد نامه قطعی است.
اینجانب ——- با اطلاع کامل از تعهداتی که متعهد فوق الذکر این سند بابت دریافت تسهیلات در قبال صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد و در این تعهد نامه ملزم به بازپرداخت آن گردیده، ضمن عقد خارج لازم(انعقاد یافته شفای با صندوق رفاه دانشجویان)متعهد و ملتزم میشوم که چنانچه نامبرده خلاف مقررات مذکور عمل کند، به محض اعلام و تشخیص صندوق رفاه دانشجویان کلیه بدهی متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تادیه نمایم.مسئولیت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجویان تضامنی است و صندوق مزبور میتواند برای هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنها تقاضای صدور اجرائیه نماید.به هر حال تشخیص و اعلام صندوق رفاه دانشجویان به دفترخانه اسناد رسمی و مراجع قضایی نسبت به میزان بدهی جهت صدور اجرائیه و اقدام قانونی علیه متعهد و ضامن قاطع و لازم الاجرا بوده و غیر قابل اعتراض است.