متن حقوقی تعهد استفاده از تسهیلات دانشجویی

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اينجانب — با مشخصات فوق الذكر دانشجو/فارغ التحصيل سال — رشته — دانشگاه — كه جهت ادامه تحصيل نياز به ريزنمرات تحصيلي دارم متعهد ميشوم بدون اجازه كتبي و قبلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محل تحصيل خود را تغيير ندهم و متعهد ميشوم پس از انجام تحصيلات يا هرگاه كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مقتضي بداند طبق مفاد قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلات اطفال و جوانان ايران مصوب سال ۱۳۵۳ و مقررات مربوط به آن به ميزاني كه طبق مقررات مذكور و ساير مقررات مصوب بر ذمه اينجانب است در داخل كشور خدمت نمايم و در صورت تخلف از موارد فوق كليه هزينه هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شهريه و كمك هاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده از آموزش رايگان را به هر ميزاني كه وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين كند به آن وزارتخانه پرداخت نمايم. تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري راجع به زمان وقوع تخلف و كيفيت آن و ميزان و كميت طلب و خسارت وارده غيرقابل اعتراض و موجب تقاضاي صدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود. دانشجوي فوق متعهد شد كليه بدهي خودرا به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بنا به تشخيص وزارت مذكور يكجا پرداخت نمايد و اعلام وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانشجويان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غير قابل اعتراض است. و نيز حاضر گرديد — با مشخصات فوق الذكر و اقرار نمود علاوه به تعهداتي كه دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اينجانب نيز متعهد و ملتزم ميشوم از عهده كليه ديون و قروضي كه ممكن است شخص مذكور به موسسه محل تحصيل و يا ساير اشخاص و يا خساراتي كه به وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري وارد شود برآيم و همچنين در صورتيكه دانشجوي مذكور در انجام تعهدات خود كوتاهي و به آن عمل ننمايد كليه بدهي هاي اورا به هر ميزاني كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين كند بدون هيچگونه عذري پرداخت نمايم و در صورت تاخير در پرداخت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز و محق ميباشد براي وصول كليه وجود مورد نظر به هر ميزاني كه باشد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد و كليه طلب خود و خسارات وارده را از كليه اموال ودارايي منقول و غير منقول اينجانب استيفا نمايد و به هر تقدير تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري نسبت به وقوع تخلف و كيفيفت آن و كميت و ميزان بدهي دانشجو و خسارات وارده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و موجبصدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود تعهد امضا كنندگان در قبال دولت تضامني بوده و وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري ميتواند به هريك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنان اجرائيه صادر و عمليات اجرايي را به منظرو وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نمايند.

متن حقوقی تعهد جانمایی ملک در سیستم شهرسازی (عقب نشینی، اصلاح گذر)

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, اقرار نامه, تعهد نامه

اينجانب —— با مشخصات فوق الذكر مالک پلاك ثبتي — واقع در بخش — تهران به شماره شهرسازي — ضمن حضور در دفترخانه با توجه به اينكه نوسازي و جانمايي محل ملك اينجانب صورت صحيح در سيستم شهرسازي نميباشد و مراحل تعيين تكليف اصلاح كد نوسازي و جانمايي در شهرداري در حال انجام ميباشد و طولاني شده است با توجه به اينكه درخواست صدور پروانه ساختماني از شهرداري و اخذ هر گونه گواهي قبل از صدور گواهي پايان كار را دارم لذا اينجانب در كمال صحت عقل و جسم اقرار و اعتراف صريح مينمايم مسئوليت حقيقي و حقوقي در قبال جايجايي و جانمايي پلاك ثبتي موصوف به عهده اينجانب بوده و شهرداري منطقه در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و هرگونه كشف فساد در ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي در ملك مورد نظر بعهده اينجانب است و در صورت صدور پروانه پايان كار در ملك مورد نظر هيچگونه ادعايي در خصوص مبالغ پرداختي به شهرداري ندارم و در صورت بطلان اسناد صادره شهرداري هيچگونه مسئوليتي نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوق ندارد و مسئوليت متوجه اينجانب است.

متن حقوقی تعهد نصب انشعاب آب

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر متقاضی نصب انشعاب مسکونی / تجاری واقع در — به تعداد یک واحد به مساحت عرصه — مترمربع و زیربنای — مترمربع بدینوسیله اقرار و اعلام میدارم که بطور بلامعارض متصرف ملک مذکور میباشیم و تعهد مینمایم در صورت کشف هر نوع فساد و یا هرگونه ادعای اشخاص ثالث در رابطه با محل واگذاری انشعاب موضوع این تعهدنامه شخصاً پاسخگو بوده ، به نحویکه آب و فاضلاب منطقه — تهران و واحدهای تابعه آن هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای شخص یا اشخاص ثالث در خصوص واگذاری انشعاب نداشته باشد و نیز اعلام میدارم که وصل انشعاب به هیچ وجه دلیلی بر مالکیت اینجانب نسبت به اصل ملک مورد تقاضا تلقی نشده و بدینوسیله به آب و فاضلاب منطقه — تهران اختیار میدهم در صورت کشف خلاف اقرار ، به تشخیص خود راساً انشعاب آب را قطع و یا هر تصمیم دیگری اتخاذ نماید و اینجانب حق هرگونه ادعا و یا اعتراض نسبت به تصمیم آب و فاضلاب منطقه — تهران و واحدهای وابسته به آن ندارم و همچنین پرداختی بابت اشتراک فوق را از خود و ایادی بعدی سلب و اسقاط مینمایم و چنانچه در آتیه در خصوص موضوع سخنی آغاز بنمایم از درجه اعتبار ساقط و مسموع نخواهد بود.

متن حقوقی تعهد دریافت انشعاب غیر دائم برق

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

ویرایش دوم ۱۳۹۷/۹/۲۴

بموجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۹۶/۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ —- آقای —- با مشخصات فوق الذکر در این دفتر خانه حاضر گردیده و بعد از حضور اظهار داشتند ملک به نشانی —- متعلق به اینجانب، موکل اینجانب، فاقد اشتراک گاز است. لذا برا بر مقررات فروش گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران تقاضای اشتراک پذیری نموده ام و به موجب این سند متعهد و ملتزم می شوم چنانچه در اثر دائر شدن انشعاب گاز و لوله کشی های مربوطه هر گونه ضرر و زیان جانی و مالی متوجه خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی گردد شخصا پاسخگو بوده و نسبت به جیران آن اقدام نمایم و اصول فنی و ایمنی و استاندارد مورد قبول شرکت ملی گاز ایران و مقررات ملی ساختمان را در استفاده از گاز طبیعی و لوله کشی ساختمان رعایت نمایم و در صورت شکلیت افراد ذیحق، شرکت گاز —- محق خواهد بود بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به قطع گاز اقدام و اینجانب حق هر گونه ادعا و دعوایی تحت هر عنوان را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم و هر گونه شکواییه و ادعایی در آینده اقامه نمایم از درجه اعتبار ساقط است. همچنین در خصوص واگذاری انشعاب گاز هر گونه ادعایی اعم از کیفری / حقوقی و اداری در مراجع قضایی و انتطامی و اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ثالث مطرح گردد مسئولیت پاسخگویی به عهده اینجانب است و شرکت گاز استان تهران هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشتو شایان ذکر است واگذاری انشعاب موقت (غیر دائم) و متعلق به ملک —- است و هیچ گونه حق مالکیتی و اکتسابی برای اینجانب ایجاد نمی نماید و شرکت گاز استان —- مجاز خواهد بود در صورت قلع و قمع مستحدثات توسط مراجع دیصلاح نسبت به قطع گاز و جمع آوری انشعاب غیر دائم فوق الاشاره اقدام نماید. همچنین متعهد می گردم انتقال گیرندگان بعدی (مستحدثات) را از مفاد تعهد نامه مطلع نموده و در غیر این صورت شخصا مسئول خسارت وارده خواهم بود. بدیهی است کلیه حقوق و تعهدات این تعهد نامه صرفا در چارچوب مفاد ماده قانونی فوق و سایر ضوابط مربوط به آن خواهد بود.

ویرایش اول ۱۳۹۶/۸/۴

در راستاي اجراي تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب مجلس شوراي اسلامي به تاريخ ۹۶/۳/۱۰ اينجانب — با مشخصات فوق الذكر از منطقه برق — درخواست برقراري تعداد — فقره انشعاب غيردائم را براي پلاك — واقع در — نموده و در كمال صحت عقل و اراده و با علم به آگاهي از غيردائم بودن انشعاب درخواستي ، طبق قانون فوق الذكر و آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ، متعهد ميگردم از تصميمات متخذه توسط شركت توزيع نيروي برق استان تهران در خصوص انشعاب برق غيردائم درخواستي تبعيت نموده و همچنين اقرار مينمايم اين انشعاب غيردائم هيچ گونه حق راي براي اينجانب ايجاد نمينمايد و در صورت قلع وقمع مستحدثات توسط مراجع ذیصلاح و جمع آوری انشعاب غیردائم و متعاقباً استرداد مبالغ دریافتی در چارچوب قوانین و ضابطه های موجود توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمایم. همچنین متعهد میگردم سایر استفاده کنندکان ثالث را در آینده از مفاد این تعهدنامه مطلع نمایم.

متن حقوقی تعهد مفقودی دفترچه زمین شرکت شهرکهای صنعتی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

شركت —– با مشخصات فوق الذكر به نمايندگي آقاي —– با مشخصات فوق الذكر داراي قرارداد تخصيص زمين شماره —– مورخ —- به استحضار ميرساند دفترچه قرارداد مذكور از تاريخ —- مفقود گرديده و عليرغم پيگيري هاي مكرر ، تابحال موفق به يافت آن نگرديدم ، لذا بدينوسيله ضمن اعلام مفقوديت آن خواهشمند است دستور فرمائيد دفترچه المثني را صادر فرمائيد. ضمناً متعهد ميگردم كه به محض يافت شدن اصل دفترچه و يا هرگونه سابقه يا اطلاع از آن، مراتب را سريعاً به شركت شهركهاي صنعتي —- اطلاع و نسبت به اعده آن به شركت شهركهاي صنعتي اقدام نمايم و همچنين اقرار مينمايم كه از بابت فقدان دفترچه قرارداد و صدور دفترچه المثني ، هرگونه مسئوليت يا عواقب يا نتايج ناشي از مفقوديت را شخصاً به عهده گرفته و هرگونه ادعا يا اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نموده و با قبول مسئوليت پاسخگويي به اشخاص ثالث تعهد مينمايم چنانچه از بابت مفقوديت دفترچه قرارداد خساراتي متوجه شركت شهركها گردد، مطابق نظر شركت شهركها جبران نمايم و در صورت كشف خلاف مراتب اعلام مفقوديت ، پاسخگو ضامن شركت و اشخاص ثالث باشم. همچنين اقرار و اذعان مينمايم كه طرف قرارداد و وكلاي آنان تمامي وام ها و تسهيلات دريافتي از بانكها نسبت به دفترچه قرارداد مرقوم و زمين تخصيصي را تسويه نموده اند و در حال حاضر زمين تخصيصي در رهن هيچ يك از بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري نميباشد و در صورت كشف خلاف ، شركت شهركهاي صنعتي حق دارد بدون اخطار قبلي نسبت به فسخ قرارداد و بدون تشريفات قضايي و اداري در هر مرحله اي از ساخت و ساز كه باشد اقدام نمايد و متعهد هرگونه اعتراض و ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود.