متن حقوقی تعهد نصب انشعاب آب

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب — با مشخصات فوق الذکر متقاضی نصب انشعاب مسکونی / تجاری واقع در — به تعداد یک واحد به مساحت عرصه — مترمربع و زیربنای — مترمربع بدینوسیله اقرار و اعلام میدارم که بطور بلامعارض متصرف ملک مذکور میباشیم و تعهد مینمایم در صورت کشف هر نوع فساد و یا هرگونه ادعای اشخاص ثالث در رابطه با محل واگذاری انشعاب موضوع این تعهدنامه شخصاً پاسخگو بوده ، به نحویکه آب و فاضلاب منطقه — تهران و واحدهای تابعه آن هیچگونه مسئولیتی در قبال ادعای شخص یا اشخاص ثالث در خصوص واگذاری انشعاب نداشته باشد و نیز اعلام میدارم که وصل انشعاب به هیچ وجه دلیلی بر مالکیت اینجانب نسبت به اصل ملک مورد تقاضا تلقی نشده و بدینوسیله به آب و فاضلاب منطقه — تهران اختیار میدهم در صورت کشف خلاف اقرار ، به تشخیص خود راساً انشعاب آب را قطع و یا هر تصمیم دیگری اتخاذ نماید و اینجانب حق هرگونه ادعا و یا اعتراض نسبت به تصمیم آب و فاضلاب منطقه — تهران و واحدهای وابسته به آن ندارم و همچنین پرداختی بابت اشتراک فوق را از خود و ایادی بعدی سلب و اسقاط مینمایم و چنانچه در آتیه در خصوص موضوع سخنی آغاز بنمایم از درجه اعتبار ساقط و مسموع نخواهد بود.

متن حقوقی تعهد دریافت انشعاب غیر دائم برق

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

ویرایش دوم ۱۳۹۷/۹/۲۴

بموجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۹۶/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ —- آقای —- با مشخصات فوق الذکر در این دفتر خانه حاضر گردیده و بعد از حضور اظهار داشتند ملک به نشانی —- متعلق به اینجانب، موکل اینجانب، فاقد اشتراک گاز است. لذا برا بر مقررات فروش گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران تقاضای اشتراک پذیری نموده ام و به موجب این سند متعهد و ملتزم می شوم چنانچه در اثر دائر شدن انشعاب گاز و لوله کشی های مربوطه هر گونه ضرر و زیان جانی و مالی متوجه خود یا هر شخص حقیقی یا حقوقی گردد شخصا پاسخگو بوده و نسبت به جیران آن اقدام نمایم و اصول فنی و ایمنی و استاندارد مورد قبول شرکت ملی گاز ایران و مقررات ملی ساختمان را در استفاده از گاز طبیعی و لوله کشی ساختمان رعایت نمایم و در صورت شکلیت افراد ذیحق، شرکت گاز —- محق خواهد بود بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به قطع گاز اقدام و اینجانب حق هر گونه ادعا و دعوایی تحت هر عنوان را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نمایم و هر گونه شکواییه و ادعایی در آینده اقامه نمایم از درجه اعتبار ساقط است. همچنین در خصوص واگذاری انشعاب گاز هر گونه ادعایی اعم از کیفری / حقوقی و اداری در مراجع قضایی و انتطامی و اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ثالث مطرح گردد مسئولیت پاسخگویی به عهده اینجانب است و شرکت گاز استان تهران هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشتو شایان ذکر است واگذاری انشعاب موقت (غیر دائم) و متعلق به ملک —- است و هیچ گونه حق مالکیتی و اکتسابی برای اینجانب ایجاد نمی نماید و شرکت گاز استان —- مجاز خواهد بود در صورت قلع و قمع مستحدثات توسط مراجع دیصلاح نسبت به قطع گاز و جمع آوری انشعاب غیر دائم فوق الاشاره اقدام نماید. همچنین متعهد می گردم انتقال گیرندگان بعدی (مستحدثات) را از مفاد تعهد نامه مطلع نموده و در غیر این صورت شخصا مسئول خسارت وارده خواهم بود. بدیهی است کلیه حقوق و تعهدات این تعهد نامه صرفا در چارچوب مفاد ماده قانونی فوق و سایر ضوابط مربوط به آن خواهد بود.

ویرایش اول ۱۳۹۶/۸/۴

در راستاي اجراي تبصره ۲ ماده ۴ قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب مجلس شوراي اسلامي به تاريخ ۹۶/۳/۱۰ اينجانب — با مشخصات فوق الذكر از منطقه برق — درخواست برقراري تعداد — فقره انشعاب غيردائم را براي پلاك — واقع در — نموده و در كمال صحت عقل و اراده و با علم به آگاهي از غيردائم بودن انشعاب درخواستي ، طبق قانون فوق الذكر و آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ، متعهد ميگردم از تصميمات متخذه توسط شركت توزيع نيروي برق استان تهران در خصوص انشعاب برق غيردائم درخواستي تبعيت نموده و همچنين اقرار مينمايم اين انشعاب غيردائم هيچ گونه حق راي براي اينجانب ايجاد نمينمايد و در صورت قلع وقمع مستحدثات توسط مراجع ذیصلاح و جمع آوری انشعاب غیردائم و متعاقباً استرداد مبالغ دریافتی در چارچوب قوانین و ضابطه های موجود توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینمایم. همچنین متعهد میگردم سایر استفاده کنندکان ثالث را در آینده از مفاد این تعهدنامه مطلع نمایم.

متن حقوقی تعهد مفقودی دفترچه زمین شرکت شهرکهای صنعتی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

شركت —– با مشخصات فوق الذكر به نمايندگي آقاي —– با مشخصات فوق الذكر داراي قرارداد تخصيص زمين شماره —– مورخ —- به استحضار ميرساند دفترچه قرارداد مذكور از تاريخ —- مفقود گرديده و عليرغم پيگيري هاي مكرر ، تابحال موفق به يافت آن نگرديدم ، لذا بدينوسيله ضمن اعلام مفقوديت آن خواهشمند است دستور فرمائيد دفترچه المثني را صادر فرمائيد. ضمناً متعهد ميگردم كه به محض يافت شدن اصل دفترچه و يا هرگونه سابقه يا اطلاع از آن، مراتب را سريعاً به شركت شهركهاي صنعتي —- اطلاع و نسبت به اعده آن به شركت شهركهاي صنعتي اقدام نمايم و همچنين اقرار مينمايم كه از بابت فقدان دفترچه قرارداد و صدور دفترچه المثني ، هرگونه مسئوليت يا عواقب يا نتايج ناشي از مفقوديت را شخصاً به عهده گرفته و هرگونه ادعا يا اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط نموده و با قبول مسئوليت پاسخگويي به اشخاص ثالث تعهد مينمايم چنانچه از بابت مفقوديت دفترچه قرارداد خساراتي متوجه شركت شهركها گردد، مطابق نظر شركت شهركها جبران نمايم و در صورت كشف خلاف مراتب اعلام مفقوديت ، پاسخگو ضامن شركت و اشخاص ثالث باشم. همچنين اقرار و اذعان مينمايم كه طرف قرارداد و وكلاي آنان تمامي وام ها و تسهيلات دريافتي از بانكها نسبت به دفترچه قرارداد مرقوم و زمين تخصيصي را تسويه نموده اند و در حال حاضر زمين تخصيصي در رهن هيچ يك از بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري نميباشد و در صورت كشف خلاف ، شركت شهركهاي صنعتي حق دارد بدون اخطار قبلي نسبت به فسخ قرارداد و بدون تشريفات قضايي و اداري در هر مرحله اي از ساخت و ساز كه باشد اقدام نمايد و متعهد هرگونه اعتراض و ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود.

متن حقوقی تعهد مشکلات جانمایی ملک در سیستم سامانه شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اينجانب — با مشخصات فوق باظهاره مالك پلاك ثبتي — به شماره پرونده شهرسازي — به آدرس — متعهد ميشوم با عنايت به اينكه جانمايي ملك در سيستم سامانه شهرسازي به صورت صحيح نميباشد لذا متعهد ميگردم چنانچه در ابعاد باقيمانده مغايرتي ايجاد گردد شخصاً پاسخگو به مسائل حقيقي و حقوقي بوده و شهرداري منطقه — در موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت.

متن حقوقی تعهدنامه مالک ملک برای مساحت اصلاحی در طرح تعریض گذر

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

متن حقوقی زیر در قالب سند تعهدنامه غیرمالی تنظیم میگردد.

با توجه به اينكه حسب اعلام شهرداري منطقه —-  مساحت —- از ملک پلاک ثبتی —— بخش —– واقع در ——- متعلق به اینجانب —— با مشخصات فوق در طرح تعريض گذر قرار گفته توافق مينمايم در قبال استفاده از تسهيلات تراكم ساختماني به ازا هر مترمربع عرصه واقع در طرح مطابق ضوابط جاري شهرداري تهران و استفاده از طول و سطح اشغال و تراكم بر اساس ابعاد قبل از اصلاحي ، عرصه واقع در طرح را بدون مابه ازا ديگر با اصلاح سند مالكيت و كسر از مساحت اوليه به شهرداري تهران واگذار نمايم و حق هرگونه ادعايي نسبت به آن را از خود و قائم مقام قانوني خود سلب و ساقط نموده و متعهد ميگردم :۱-همزمان با شروع عمليات ساختماني عرصه جز گذر را رها و تحويل شهرداري نمايم. ۲-در صورت وجود اعياني در عرصه جز رهگذر همزمان با شروع عمليات ساختماني نسبت به تخليه و تخريب اعياني موجود و تحويل عرصه به شهرداري اقدام نمايم. ۳-پس از احداث بنا در باقيمانده ملك و قبل از درخواست گواهي پايان ساختمان در اجراي ماده ۴۵ آئين نامه قانون ثبت و ساير مقررات مرتبط نسبت به اصلاح حدود و مساحت مندرج در سند مالكيت ملك اقدام و سند اصلاح شده را به شهرداري ارائه نمايم. بديهي است در صورت عدم انجام هريك از تعهدات فوق ، شهرداري ميتواند حسب مورد از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري و نسبت به اصلاح پروانه ساختماني اقدام نموده و يا از صدور عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان خودداري نمايد و در موارد لزوم نيز اقدامات مقتضي جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده صد براي رسيدگي و تعيين تكليف بناهاي احداثي مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي عرصه باقيمانده را بعمل آورد.