متن حقوقی تعهدنامه آزمون استخدام پیمانی سال 1396

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب —- با مشخصات فوق الذکر که به عنوان —- با مقطع و رشته تحصیلی و سهمیه —- در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی جهت خدمت در شهرستان —- پذیرفته شده ام به موجب این سند تعهد مینمایم که :
۱- تمامی شرایط لازم در خصوص استخدام در دانشگاه را دارا بوده و ملزم به رعایت آن باشم و هر زمان که مشخصص گردد فاقد شرایط لازم استخدام بوده یا با ارائه گواهی نادرست، خود را واجد شرایط مذکور معرفی نموده¬ام. دانشگاه میتواند نسبت به لغو حکم استخدامی اینجانب اقدام نماید و در این خصوص هیچگونه ادعایی از اینجانب قابل قبول نمیباشد. ۲- اقرار و اعتراف مینمایم که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش ار یک شغل نمیباشم و در صورتی که خلاف آن احراز گردد، دانشگاه مجاز به لغو حکم استخدام اینجانب میباشد و حق هرگونه اعتراضی از خود سلب و ساقط مینمایم.
۳- از نظر سلامت روحی و جسمانی دارای صلاحیت لازم جهت اشتغال شغل و محلی که پذیرفته شده ام باشم و چنانچه بعدا مشخص شود از نظر سلامت مشکل داشته ام دانشگاه میتواند نسبت به لغو حکم استخدام اینجانب اقدام نماید. ۴- بر اساس دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده ۴۶ آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۹۱، اینجانب موظف هستم از زمان شروع به کار حداکثر ظرف مدت شش ماه، دوره آموزش های توجیهی بدو خدمت را طی نمایم و همچنین با توجه به مصوبه کمیته آموزش و بهسازی دانشگاه، نسبت به دریافت گواهینامه آموزش سه مهارت ICDL برای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و هفت مهارت ICDL برای مدارک لیسانی و بالاتر، از موسسات آموزشی معتبر (با هماهنگی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری) اقدام و به واحد محل خدمت ارائه نمایم. ۵- بر اساس شرایط احراز درج شده در آگهی استخدام و با توجه به بند ۱ تذکر سوم بند مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام، مندرج در آگهی استخدام پیمانی، دارای مدرک مورد نیاز شغلی که در آن پذیرفته شده ام میباشم و در صورتی که مدارک اینجانب بالاتر، پایینتر و یا معدل شرایط مندرج در آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام مغایرت داشته باشد هیچگونه حقی و امتیازی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتیجه اولیه، مصاحبه استخدام و حتی در صورت پذیرش نهایی از سایر فرایند جذب و استخدام حذف خواهم شد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت و دانشگاه مجاز میباشد نسبت به لغو حکم استخدامی اینجانب اقدام نماید. ۶-با عنایت به تذکرات و توصیه های کلی مندرج در آگهی آزمون استخدام پیمانی مذکور، در شهرستان مورد تقاضا در آزمون که از طریق آزمون و گزینش برای آنجا پذیرفته شده ام، متعهد میباشم به مدت حداقل ۵ سال در محل مورد تقاضا خدمت نمایم و طی مدت مذکور هیچگونه درخواستی اعم از انتقال و یا ماموریت بدون فوق العاده و غیره نداشته و به طور کلی به هر دلیل یا بهانه ای از ارائه خدمت در شهرستان محل خدمت خودداری ننمایم. بدیهی است پایان مدت فوق الذکر نیز برای اینجانب ایجاد حق نخواهد نمود و پس از مدت مذکور درخواست اینجانب براساس ضوابط جاری بررسی خواهد شد در صورت عدم امکان انتقال هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. ۷- علاوه بر موارد فوق با قبول تمامی شرایط استخدام، مندرج در آگهی آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۱ در کمال صحت نفس و بقای عقل و شعور با رضایت کامل و به دور از هرگونه اکراه و اجبار مفاد تعهدنامه را پذیرفته ام و ملزم به اجرای آن میباشم و حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قانونی و قضایی و … به موجب این تعهدنامه از خود سلب مینمایم و در صورت ادعا فاقد اعتبار و محکوم به رد میباشد.

متن حقوقی تعهدنامه جهت قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اینجانب/اینجانبان خانم/آقای — با مشخصات فوق الذکر تعهد و اقرار می نمایم / می نماییم که از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ تا کنون بجز مالکیت بر پلاک ثبتی — فرعی از — اصلی واقع در بخش — تهران به مساحت — متر مربع فاقد هرگونه واحد مسکونی مناسب و زمین شهری بوده و می باشم / می باشیم و از سال ۱۳۶۰/۱۳۶۶ در آدرسهای :– آپارتمانی / ویلایی بعنوان مالک / مستاجر ساکن می باشم / می باشیم و متراژ واحد مسکونی مربوطه — متر مربع می باشد .چنانچه خلاف این امر اثبات گردد . بدینوسیله ضمن عقد خارج لازم اینجانب / اینجانبان جهت فسخ و اقاله  سند تنظیمی فیمابین سازمان مسکن شهرسازی استان تهران را وکیل و وکیل در توکیل ماذون قرار میدهم / میدهیم تا نسبت به استیفای حقوق دولت در رابطه با پلاک فوق یا پلاکهای دیگر اینجانب / اینجانبان بدون مراجعه به مراجع قضایی راساً اقدام نماید . ضمناً تا کنون نیز از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری استفاده ننموده ام / ننموده ایم .همچنین چون مالکیت پلاک ثبتی فوق الذکر ملکی قبلی اینجانب / اینجانبان که بلحاظ شمول قانون و مقررات مربوطه موات تشخیص و ابطال شده و به تملیک دولت درآمده و اینک سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در رابطه با زمین مذکور و در اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری پلاک موصوف یا قطعه زمین دیگری معادل قیمتی در مقابل آن  به اینجانب / اینجانبان تخصیص داده و یا خواهد داد. بدینوسیله رضایت خود را اعلام و در قبال اخذ زمین مذکور هیچگونه ادعایی و حق و حقوقی در رابطه با اقدامات انجام شده دولت نخواهم / نخواهیم داشت . همچنین کلیه دعاوی و شکایت مطروحه در مراجع قضایی دیوان عدالت و ارگانهای دولتی و حکومتی به طرفیت دولت و آن سازمان در خصوص پلاک فوق الاشعار را با این اقرارنامه اسقاط و کان لم یکن می نمایم / می نماییم و متعهد می گردم/می گردیم در آینده نیز از هر گونه طرح دعاوی و شکایات ذیربط خودداری نمایم/نماییم.

متن حقوقی تعهدنامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی

ارسال شده توسط در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

تعهد نامه صدور پروانه کسب اشخاص حقیقی موضوع تبصره ذیل ردیف (۱) بند (الف)ماده (۳) از آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی   

اینجانب ——- با مشخصات فوق الذکر به نشانی محل کسبی مورد تقاضای صدور پروانه کسب واقع در —-  کد پستی —– در رسته شغلی —- تلفن —- تلفن همراه —- که با ارایه اسناد مالکیت عین و منفعت و یا منافع اعم از اجاره نامه،صلح نامه،هبه،قراردادمشارکت،مبایعه نامه و یا قرارداد های موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی درخواست صدور پروانه کسب موقت و یا دائم از اتحادیه صنف — شهرستان —- را دارم در کمال صحت و سلامت عقل و روان عالماً و عامداً ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک ابرازی به اتحادیه متعهد میگردم کلیه مسئولیتهای جزایی و حقوقی و خسارات احتمالی ناشی از فساد مدارک ارایه شده به هر عنوان و یا عدم انطباق این مدارک با محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب و یا هر گونه ادعای احتمالی اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به صور پروانه کسب و یا مدارک ارایه شده و یا محل مورد تقاضای صدور پروانه کسب به عنوان مالک یا مالکین مشاع اعم از مالکیت عین و منفعت و یا منافع از قبیل حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تجارت و یا حقوق صنفی و یا هر نوع مسئولیت حقوقی دیگر مرتبط با این تعهد نامه را شخصاً پذیرا بوده و رأساً در مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی پیامد های مترتب بر آن و هر گونه دعاوی احتمالی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر عنوان باشم و پس از صدور و اخذ پروانه کسب در صورت ابطال و یا بطلان هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضایی و یا اعلام اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط فردی صاحب پروانه کسب و یا شرایط و ضوابط مکانی محل دارای پروانه کسب از سوی مراجع و یا سازمان ها و یا ادارات و یا نهادها و یا ارگان ها و یا شهرداری ها و یا اتحادیه های صنفی و یا اتاق اصناف و یا کمیسیون نظارت بر اصناف و یا سایر دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول این تعهدنامه بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اتحادیه بنابه اعلام اشخاص حقیقی یا حقوقی مزبور مجاز به ابطال پروانه کسب صادره بوده و هیچ گونه مسئولیتی را تحت هیچ عنوان بر عهده اتحادیه ندانسته و نمیدانم و هیچ گونه ادعا و شکایتی از اتحادیه در این خصوص نداشته و نخواهم داشت و نسبت به اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۵)و ماده (۲۷)و بند (هـ) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی و ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون نظام صنفی و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت صنفی اینجانب در محل مذکور مطابق ماده (۲۷) قانون نظام صنفی هیچ گونه ادعا و اعتراضی ندارم و با اطلاع کامل از مراتب فوق،با امضاء این سند ضمن قبول کلیه موارد مذکور حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نیز از خود سلب و ساقط مینمایم.

متن حقوقی تعهد استفاده از تسهیلات دانشجویی

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, تعهد نامه

اينجانب — با مشخصات فوق الذكر دانشجو/فارغ التحصيل سال — رشته — دانشگاه — كه جهت ادامه تحصيل نياز به ريزنمرات تحصيلي دارم متعهد ميشوم بدون اجازه كتبي و قبلي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محل تحصيل خود را تغيير ندهم و متعهد ميشوم پس از انجام تحصيلات يا هرگاه كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مقتضي بداند طبق مفاد قانون تامين وسايل و امكانات تحصيلات اطفال و جوانان ايران مصوب سال ۱۳۵۳ و مقررات مربوط به آن به ميزاني كه طبق مقررات مذكور و ساير مقررات مصوب بر ذمه اينجانب است در داخل كشور خدمت نمايم و در صورت تخلف از موارد فوق كليه هزينه هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شهريه و كمك هاي دريافتي و هزينه هاي مربوط به استفاده از آموزش رايگان را به هر ميزاني كه وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين كند به آن وزارتخانه پرداخت نمايم. تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري راجع به زمان وقوع تخلف و كيفيت آن و ميزان و كميت طلب و خسارت وارده غيرقابل اعتراض و موجب تقاضاي صدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود. دانشجوي فوق متعهد شد كليه بدهي خودرا به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بنا به تشخيص وزارت مذكور يكجا پرداخت نمايد و اعلام وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانشجويان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غير قابل اعتراض است. و نيز حاضر گرديد — با مشخصات فوق الذكر و اقرار نمود علاوه به تعهداتي كه دانشجو به شرح فوق تقبل نموده اينجانب نيز متعهد و ملتزم ميشوم از عهده كليه ديون و قروضي كه ممكن است شخص مذكور به موسسه محل تحصيل و يا ساير اشخاص و يا خساراتي كه به وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري وارد شود برآيم و همچنين در صورتيكه دانشجوي مذكور در انجام تعهدات خود كوتاهي و به آن عمل ننمايد كليه بدهي هاي اورا به هر ميزاني كه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين كند بدون هيچگونه عذري پرداخت نمايم و در صورت تاخير در پرداخت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز و محق ميباشد براي وصول كليه وجود مورد نظر به هر ميزاني كه باشد تقاضاي صدور اجرائيه نمايد و كليه طلب خود و خسارات وارده را از كليه اموال ودارايي منقول و غير منقول اينجانب استيفا نمايد و به هر تقدير تشخيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري نسبت به وقوع تخلف و كيفيفت آن و كميت و ميزان بدهي دانشجو و خسارات وارده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و موجبصدور اجرائيه از طريق اين دفترخانه خواهد بود تعهد امضا كنندگان در قبال دولت تضامني بوده و وزرات علوم ، تحقيقات و فناوري ميتواند به هريك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنان اجرائيه صادر و عمليات اجرايي را به منظرو وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نمايند.

متن حقوقی تعهد جانمایی ملک در سیستم شهرسازی (عقب نشینی، اصلاح گذر)

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, اقرار نامه, تعهد نامه

اينجانب —— با مشخصات فوق الذكر مالک پلاك ثبتي — واقع در بخش — تهران به شماره شهرسازي — ضمن حضور در دفترخانه با توجه به اينكه نوسازي و جانمايي محل ملك اينجانب صورت صحيح در سيستم شهرسازي نميباشد و مراحل تعيين تكليف اصلاح كد نوسازي و جانمايي در شهرداري در حال انجام ميباشد و طولاني شده است با توجه به اينكه درخواست صدور پروانه ساختماني از شهرداري و اخذ هر گونه گواهي قبل از صدور گواهي پايان كار را دارم لذا اينجانب در كمال صحت عقل و جسم اقرار و اعتراف صريح مينمايم مسئوليت حقيقي و حقوقي در قبال جايجايي و جانمايي پلاك ثبتي موصوف به عهده اينجانب بوده و شهرداري منطقه در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و هرگونه كشف فساد در ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي در ملك مورد نظر بعهده اينجانب است و در صورت صدور پروانه پايان كار در ملك مورد نظر هيچگونه ادعايي در خصوص مبالغ پرداختي به شهرداري ندارم و در صورت بطلان اسناد صادره شهرداري هيچگونه مسئوليتي نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوق ندارد و مسئوليت متوجه اينجانب است.