متن حقوقی تعهد جانمایی ملک در سیستم شهرسازی (عقب نشینی، اصلاح گذر)

ارسال شده توسط در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, اقرار نامه, تعهد نامه

اينجانب —— با مشخصات فوق الذكر مالک پلاك ثبتي — واقع در بخش — تهران به شماره شهرسازي — ضمن حضور در دفترخانه با توجه به اينكه نوسازي و جانمايي محل ملك اينجانب صورت صحيح در سيستم شهرسازي نميباشد و مراحل تعيين تكليف اصلاح كد نوسازي و جانمايي در شهرداري در حال انجام ميباشد و طولاني شده است با توجه به اينكه درخواست صدور پروانه ساختماني از شهرداري و اخذ هر گونه گواهي قبل از صدور گواهي پايان كار را دارم لذا اينجانب در كمال صحت عقل و جسم اقرار و اعتراف صريح مينمايم مسئوليت حقيقي و حقوقي در قبال جايجايي و جانمايي پلاك ثبتي موصوف به عهده اينجانب بوده و شهرداري منطقه در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و هرگونه كشف فساد در ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي در ملك مورد نظر بعهده اينجانب است و در صورت صدور پروانه پايان كار در ملك مورد نظر هيچگونه ادعايي در خصوص مبالغ پرداختي به شهرداري ندارم و در صورت بطلان اسناد صادره شهرداري هيچگونه مسئوليتي نسبت به اشخاص حقيقي يا حقوق ندارد و مسئوليت متوجه اينجانب است.

متن حقوقی اقرار مدیرعامل و هئیت مدیره برای تاسیس شرکت

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, اقرار نامه

اینجانب —- با مشخصات فوق الذکر با سمت —- در شرکت —- در کمال صحت وسلامت اقرار مینمایم که دارای سوء پیشینه کیفری نیستم و مشمول ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی نمیشوم. همچنین در هیچ شرکت دیگری سمت مدیرعاملی نداشته و تنها در این شرکت مدیرعامل میباشم.

متن حقوقی اقرار کارگر جایگاه سوخت به دریافت حقوق و مزایا

ارسال شده توسط در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | موضوع : اسناد, اقرار نامه

اينجانب —- با مشخصات فوق كارگر جايگاه —- اقرار مينمايم كه كليه مطالبات خود شامل حقوق ، سنوات ، عيدي و پاداش ، بن كالاهاي اساسي ، اضافه كاري و مرخصي، حق مسكن و خواروبار ، لباس و كفش سالانه ، حق اولاد ، حق شيفت و ساير حقوق خود را از كارفرما دريافت نموده و با ايشان تسويه حساب كردم و هيچگونه ادعايي در موارد ياد شده ندارم.

اقرارنامه دریافت بهای ثمنیه اعیانی

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : اقرار نامه

———- با مشخصات فوق در دفتر اسناد رسمی حاضر گردید و بعدالحضور اقرار نمود که کلیه وجوه مربوط به حقوق خود ناشی از ثمنیه اعیانی مربوط به —— دانگ از ———- با آب و برق و ملحقات و منضمات مربوط را که از ناحیه همسر مرحوم خود ———- به وی ارث رسیده است از ———- به نسبت سهم هریک از ایشان از قیمت ابنیه و اشجار پلاک مرقوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی نسبت به مورد فوق الذکر ندارد و ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را ولو بعنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نمودند.

اقرار به دریافت کامل حق و حقوق خود ناشی از اشتغال

ارسال شده توسط در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۴ | موضوع : اقرار نامه

متن اول

اینجانب …… به موجب این سند رسمی اقرار صریح و اعتراف شرعی و قانونی می نمایم مبنی بر این که کلیه حقوق و مزد خود اعم از حقوق مبنا و لواحق آن چه مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت به تبع شغل) و چه مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و حق سنوات و غیره ، مزد گروه پایه ، مزد مبنا ، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار ، کمک عائله مندی ، پاداش غیر نقدی ، اضافه کاری ها ، نوبت کاری ، اضافه دستمزد غیر نوبتی ، مطالبات مربوط به مرخصی های ذخیره شده و مرخصی های استفاده نشده و مزایای پایان کار و غیره مربوطه و اعم از دوران اشتغال (آزمایشی و مدت انجام کار و سایر) حتی روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و ارزش اسمی سهام و غیره را از آغاز خدمت خود در شرکت …… از کارفرمای خود نقداً تمام و کمال دریافت نموده و دیگر هیچ گونه حقی از حقوق نامبرده شده و پیش بینی نشده را از کارفرمای موصوفه نداشته و ندارم و هر گاه تحت هر عنوان از عناوین آغاز سخنی نمایم لغو بیهوده و باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود و ضمن عقد خارج لازم کلیه ادعاها و اعتراضات بعدی و احتمالی خود را تحت هر عنوان پیش بینی شده یا نشده از خود سلب و ساقط می نمایم.مفاد اقرار در نفس اقرار موثر است و این سند بنا به تقاضای مقر فوق الاشعار تنظیم گردید.

متن دوم

اینجانب ———- با مشخصات فوق در دفتر اسناد رسمی حاضر گردیدم و بعدالحضور در کمال صحت و سلامت وبدون هیچ اجبار و اکراهی اظهار و اقرار نمود کلیه حقوق و مزایای شغلی اعم از عیدی و پاداش و مطالبات مربوطه را از تاریخ ———- تا تاریخ ———- مربوط به اشتغال در ———- به ریاست / مدیرعاملی ———- را از مشارالیه دریافت نموده ام و هیچ گونه طلب یا حسابی نداشته و ندارم و در صورت هرگونه ادعای آتی ، غیرقابل اثر بوده و چناچه در هر جا نسبت به مطالبات خود آغاز سخنی نمایم در هیچ یک از مراجع قضایی ، انتظامی و اداری با ابراز این برگه مسموع نباشد و ملغی اثر خواهد بود. این اقرار نامه در نفس مورد اقرار موثر است.